Определение по чл. 327 НПК
06-06-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 36

 

гр. София,  6 юни 2017 година

 

                                    В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на шести юни две хиляди  и седемнадесета година , в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                           ЧЛЕНОВЕ:  полк.ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                              полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

при секретар Теодора Спасова

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 30 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по протест на Софийската окръжна военна прокуратура и жалба на подсъдимия редник Я. В. Б. от в.ф. *** М. срещу присъда № 10 от 03.05.2017 г. по НОХД 314/2016 г. на Софийския военен съд.

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С присъда № 10 от 03.05.2017 г. по НОХД 314 /2016 г. Софийският  военен съд е признал подсъдимия редник Я. В.  Б. от в.ф. ***  М. за виновен в това, че на 2.06.2016 г. в гр.С., в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с тежка обида, причинил средна телесна повреда на р-к С. С. С., поради което и на основание чл.132, ал.1, т.2 , вр. с чл.129, ал.1 НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на 1000 лв. на основание чл.78а, ал.1 НК, като го е признал за невинен и оправдал по първоначалното обвинение по чл.129, ал.1 НК.

Съдът е осъдил подсъдимия да заплати на гражданския ищец С. С. сумата 1000 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди, като е отхвърлил иска в останалата му част.

         В протеста на прокуратурата са изложени доводи за допуснато от съда нарушение на материалния закон. Необосновано съдът е приел, че телесната повреда  е причинена от подсъдимия в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с тежка обида. Ето защо се иска  нейната отмяна и постановяване на нова осъдителна за по-тежко наказуемото престъпление, за което е имало обвинение в първата инстанция.

         В жалбата на подсъдимия се иска отмяна на присъдата, без да се сочат никакви конкретни доводи.

         Военно-апелативният съд като взе предвид обстоятелството, че страните нямат искания за събиране на нови доказателства намира, че са налице всички необходими условия за разглеждане на делото в съдебно заседание.

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание  на 05.07.2017 г. от 09,00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

            ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg