Определение
12-06-2017

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 38

 

гр. София, 12 юни 2017 година

 

 

                                                          В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                       полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

        

                                                

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 31 по описа за 2017 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано на 7 юни 2017 година по частен протест на прокурор при Военно-окръжна прокуратура-София, срещу разпореждане № 39 от 11. 05. 2017 г. на съдия-докладчика по АНД № 56/2017 г. по описа на Софийския военен съд.

 

 

Производството е по реда на чл. 345 НПК в касационната му фаза.

С разпореждане № 39 от 11. 05. 2017 г. по реда на чл. 377, ал. 1 НПК съдия-докладчикът е прекратил съдебното производство по АНД № 56/2017 г. по описа на Софийския военен съд и е върнал делото на Военно-окръжна прокуратура-София.

В частния протест пред настоящата инстанция се правят доводи, че разпореждането на основния съд е незаконосъобразно. Твърди се, че неправилно от съдебната инстанция е възприето, че в постановлението с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание са описани фактически положения, от които се установява, че са налице данни за множество  престъпления, извършени от обвиняемия под формата на реална съвкупност. Сочи се, че същите са били известни на прокуратурата, но е образувано и водено дело единствено за престъпление по чл. 343б, ал. 3, предл. 1 НК, като за другото деяние е образувано и се води второ наказателно производство, като двете дела не са били обединени по реда на чл. 217, ал. 2 НПК. Тези изводи на първоинстанционния съд са неправилни, тъй като няма данни, от които категорично да бъде търсена отговорност на обвиняемия и за престъпление по чл. 354а, ал. 3 НК, затова и делото и другото досъдебно производство е образувано срещу неизвестен извършител с оглед установяване има ли извършено престъпление и от кого.

Прави се искане да бъде отменено разпореждането на Софийския военен съд като незаконосъобразно и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане по реда на глава XXVIII от НПК.

Военно-апелативният съд, като обсъди доводите, посочени в частния протест, и се запозна с материалите по наказателното производство, за да се произнесе взе предвид:

Досъдебното производство е образувано с постановление за образувано на досъдебно производство от 24. 10. 2016 г. в гр. Б. срещу Г. В. А. за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК.

След установяване на обстоятелството, че А. е редник във военно формирование-С., делото е било изпратено с постановление от 8 декември 2016 г. на Военно-окръжна прокуратура-София по подсъдност.

С постановление от 15. 12. 2016 г. досъдебното производство е било прието за разглеждане от Военно-окръжна прокуратура-София по компетентност. Било е водено срещу редник III клас Г. В. А. от военно формирование-С.

На 04. 05. 2017 г. делото е било внесено с постановление по реда на чл. 375 НПК срещу обвиняемия редник А. за престъпление по чл. 343б, ал. 3, предл. 1 НК във Военен съд-София и е било образувано АНД № 56/2017 година.

С разпореждане № 39/11. 05. 2017 г. съдия-докладчикът по делото е прекратил съдебното производство и го е върнал на Военно-окръжна прокуратура-София. Изложени са мотиви, че са налице данни по делото за множество престъпления, извършени под форма на реална съвкупност от обвиняемия редник А., като същите са били известни на прокуратурата, но въпреки това тя е внесла в съда само делото за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 3, предл. 1 НК. По този начин, след като подсъдимият е извършил множество престъпления, не са налице основанията за прилагане на чл. 78а НК спрямо него, поради което е било прекратено съдебното производство.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд намира, че частният протест е подаден в срок и е основателен.

Доводите, изтъкнати в протеста, се подкрепят от доказателствата по делото. Не може по категоричен начин да се твърди, че обвиняемият е извършил и престъпление по чл. 354а, ал. 3 НК. В лекия автомобил, който е бил спрян за проверка от органите на МВР, са намерени наркотични вещества, но не е установено на кого са те. Затова правилно е образувано друго досъдебно производство, което се води срещу неизвестен извършител, за установяване именно на тези факти.

На второ място, следва да се посочи, че съдът няма правомощия нито по Конституцията на Република България, нито по НПК да повдига и квалифицира обвинения спрямо гражданите. Това е правомощие единствено и само на прокуратурата и тя е компетентна да поддържа обвинителната теза и да преценява срещу кои лица какви обвинения да повдига. Ето защо, първоинстанционният съд, навлизайки в тези правомощия, недопустимо е дал указания на прокуратурата какви обвинения за престъпления следва да бъдат повдигнати срещу редник А. и че същият е извършил множество престъпления при условията на реална съвкупност.

Проверката, извършвана от първоинстанционния съд по реда на чл. 377, ал. 1 НПК, е формална и се ограничава единствено дали са налице законните предпоставките, предвидени в чл. 78а, ал. 1, б. „а“, „б“ и „в“ НК, тоест дали престъплението е извършено от наказателноотговорно лице; дали за престъплението се предвижда наказание до три години лишаване от свобода или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо; дали деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК; дали причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Всички други изводи относно вината, престъплението, наказанието и налице ли са основания за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание следва да бъдат извършени, след като делото бъде разгледано в открито съдебно заседание от първоинстанционния съд и постановен съответният съдебен акт.

Излизайки извън тези правомощия Софийският военен съд е нарушил закона и е постановил едно незаконосъобразно разпореждане. Налице е и  формирано предварително заключение по обвинението, която дейност е по съществото на делото и следва внимателно при повторното му решаване да се съобрази дали спрямо съдия-докладчика не е налице хипотезата на чл. 29, ал. 2 НПК.

С оглед изложеното, настоящият състав на Военно-апелативния съд намира, че частният протест се явява основателен и като такъв следва да бъде уважен, а протестираното разпореждане на първоинстанционния съд следва да бъде отменено и делото върнато на Софийския военен съд за предприемане на по-нататъшни действия за разглеждане на производството по същество.

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 345, ал. 2 от  НПК, Военно-апелативният съд

 

 

      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

         ОТМЕНЯ разпореждане от  11. 05. 2017 г. по АНД 56/2017 г. по описа на Софийския военен съд, с което съдебното производство е прекратено и делото върнато на Военно-окръжна прокуратура-София.

         ВРЪЩА делото на Софийския военен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на делото по реда на глава XXVIII НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на жалба или протест. 

        

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ:  

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg