Особено мнение по решение по ВНОХД № 33/2017 г.
05-10-2017

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

 

по ВНОХД № 33/2017 г.

 

 

 

на полк. Румен Петков, съдия във Военно-апелативен съд на Република България

 

 

 

 

Не съм съгласен с решаващия извод на останалите членове на въззивния съдебен състав, че делото следва да бъде върнато на прокурора с указания за провеждане на допълнително разследване и отстраняване на недостатъци в обвинителния акт.

Дори да бъде прието, че обвинителният акт не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК, то правомощието на въззивната инстанция да върне делото на прокурора може да бъде осъществено само при допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на правата на обвиняемия или на неговия защитник, съобразно разпоредбата на чл. 335, ал. 1, т. 1 от НПК (редакция ДВ, бр. 93 от 2011 г.). В конкретния случай подсъдимите са оправдани, следователно не може да бъде споделена тезата за ограничаване на техните или на защитниците им права. Държавното обвинение посредством депозирания протест не може да черпи права от обстоятелството, че не е изпълнило нормативно вмененото си задължение за изготвяне на обвинителен акт, съдържанието на  който да съответства на изискванията на закона.

Освен това, направеният от останалите членове на въззивния съдебен състав извод относно необходимостта от провеждане на допълнително  разследване в стадия на досъдебното производство за установяване признаците на престъплението по чл. 290, ал. 1 от НК, противоречи на правната теория и константната практика на ВКС. Сега действащият НПК отрежда централно място на съдебното производство, а досъдебното производство има подготвителен характер - чл. 7, ал. 2 от НПК. Ограничени са възможностите както на първоинстанционния, така и на въззивния съд да връща делото на прокурора. Последното, както посочих по-горе,  е възможно  само при допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на правата на обвиняемите или на техните защитници – каквито не са налице в случая предвид постановената оправдателна присъда.

Отпаднала е възможността съдът да дава задължителни указания на прокурора, преди внасяне на делото за разглеждане какви обстоятелства следва да бъдат изяснени и какви действия по разследването следва да бъдат извършени. Подобна констатация е недопустимо изземване от страна на съда на функциите на държавното обвинение в процеса.

С оглед на изложеното, подписах решението на Военно-апелативния съд с особено мнение.              

 

 

 

 

 

                                                         СЪДИЯ:

 

                                                                  (полк. Румен Петков)

 

 

 

05.10.2017 год.

гр. София

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg