Определение
21-06-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

42

 

гр. София., 21 юни 2017 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

        

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и първи юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

          ЧЛЕНОВЕ:  полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                                  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                                 

 

при секретар Емилия Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 34 по описа за 2017 година,

докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по протест на прокурор от Военноокръжна прокуратура – гр. Пловдив против разпореждане от 22.05.2017 г., по НОХД № 67/2017 г., на съдия-докладчик от Военен съд – гр. Пловдив.

 

 

С разпореждане от 22.05.2017 г., по НОХД № 67/2017 г., на Военен съд – гр. Пловдив, съдията-докладчик на основание чл. 249, ал. 2, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК е прекратил съдебното производство и е върнал делото на Военноокръжна прокуратура – гр. Пловдив за отстраняване на допуснатите нарушения.

Недоволна от това разпореждане Военноокръжна прокуратура – гр. Пловдив, го протестира пред настоящата инстанция. В протеста са развити съображения, че посочените в разпореждането съществени процесуални нарушения не са допуснати. Прави се искане за отмяна на атакуваното разпореждане и връщане на делото на първоинстанционния съд за разглеждането му по същество.

Военно-апелативният съд, след като взе предвид събраните по делото доказателства и като съобрази изложените в протеста доводи, намира за установено следното:

Протестът е неоснователен.

Основанията, които военният прокурор е посочил – чл. 289, ал. 4 и чл. 335, ал. 2 от НПК, с които предлага на Военно – апелативния съд да отмени протестираното разпореждане са несъотносими и във взаимно противоречие с предложението, което е направил в частния протест. Самият факт обаче на сезиране на въззивния съд е основание да бъде разгледан протеста от настоящия състав.

Досъдебно производство било образувано от военния прокурор полк. С. С. и се е водило срещу редник Д. И. И. от в.ф. ***-*** с оглед на извършено престъпление по чл. 212, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, тъй като получил парична добавка от формированието за времето през което бил на мисия извън страната. На редник И. на два пъти били снемани обяснения по време на предварителната проверка, като същият е давал пояснения с оглед на паричните добавки, които е получавал. Всичките искания за продължаване на срока на разследване са били с оглед на същото обвинение, включително и искането за назначаване на служебен защитник. Досъдебното производство е приключило с мнение за предаване на съд на ред. И. с оглед на извършено друго престъпление, а именно по чл. 387, ал. 1, алт. 2 от НК и то при условията на задочното производство на основание чл. 269, ал. 3, т. 4, б. „а“ от НПК.

Обосновано и законосъобразно първоинстанционният съд е приел, че липсват конкретни доказателства, че ред. И. е бил щателно издирван и че обявяването му за общодържавно издирване е приключило със съответен резултат, именно че лицето е в неизвестност. Приложените справки по досъдебното производство, че ред. И. е напуснал страната на 09.03.2016 г. през аерогара – София са с голям период от време от момента на привличането му като обвиняем – 02.05.2017 г. Правилен е и извода на съдията докладчик, че органите на досъдебното производство не са изпълнили задълженията си по чл. 178-181 от НПК за призоваването на обвиняемия по законен ред, включително и по линия на международния обмен на данни по линия на Върховна касационна прокуратура, като обв. И. е установено къде се намира и работи – К. И., която държава е част от Европейския съюз.

Правилно съдията докладчик е приел в разпореждането си, че обвинителният акт по делото не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК. Неговото главно предназначение е да формулира така обвинението, че да определи предмета на доказване от гледна точка на извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него и по този начин да се поставят основните рамки на процеса на доказване и осъществяване на правото на защита. Ето защо валидно за наказателната отговорност и произнасянето на съда е обвинението, формулирано в обвинителния акт, който представлява неделимо единство между обстоятелствена и заключителна част, и което обвинение трябва да бъде конкретно, ясно и изчерпателно описано чрез посочването на всички факти, релевантни за наказателната отговорност посочени в съответния член от НК по отношение на лицето, което се предава на съд. В обвинителния акт липсват – време, място, изпълнително деяние/ бездействие/ и пълните данни за личността на обвиняемия /длъжностното му качество/, а обвинението е в раздел трети „ Длъжностни престъпления“ на глава ХIII от НК. Действително касае ли се за продължавано престъпление, тъй като се касае за неизпълнение на служебни задължения за един продължителен период и кога е следвало да изпълни служебните си задължения, а не ги е изпълнил. Непосочването на тези обстоятелства е съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правото на защита на обвиняемия.

Предвид гореизложеното настоящият състав приема, че прокурорът е внесъл в съда обвинителен акт, който не отговаря на изискванията на чл. 246 НПК и по този начин е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в ограничаване правото на защита на обвиняемия, който не би могъл да се защитава при едно непълно, неточно и неясно обвинение.

Изложеното налага атакуваното разпореждане да бъде потвърдено, а делото върнато на Военноокръжна прокуратура – гр. Пловдив за изготвяне на нов обвинителен акт, отговарящ на изискванията на чл. 246 от НПК.

Водим от горното и на основание чл. 345, ал. 1 от НПК Военно- апелативният съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 127 от 22.05.2017 г., по НОХД № 67/2017 г., на съдия-докладчик от Военен съд – гр. Пловдив, с което е прекратено съдебното производство по НОХД № 67/2017 г. по описа на Военен съд – гр. Пловдив.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg