Решение
26-03-2018

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 18  

 

 

гр.София, 26.03.2018 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание в София, на двадесет и шести март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

           полк. ПЕТЬО СЛАВОВ

 

 

при секретар Емилия Стоянова

и с участието на прокурора генерал майор. Крум Манов

разгледа административно наказателно дело № 4 по описа за 2018 г., докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по жалба на обвиняемия капитан Т.А.Д. от ........... втора степен - Я. срещу решение № 15/120.12.2017 година по АНД № 115/2017 година на Военен съд – гр. Сливен.

 

Военно-апелативният съд в настоящия състав намира, че въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 378, ал. 4, т. 2 от НПК,

 

 Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ решение № 15/12.12.2017 година по АНД № 115/2017 година на Военен съд гр. Сливен, с което обвиняемият капитан Т.А.Д. от ........... втора степен - Я. е признат за виновен за престъпление по чл. 387, ал. 1, чл. 26, ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 НК, го освободил от наказателна отговорност, като му наложил административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева, и вместо него

ПОСТАНОВЯВА ново решение, с което признава капитан Т.А.Д. от ........... втора степен - Я. за НЕВИНЕН за периода от 03.07.2015 година до 01.04.2016 година във в.ф. ........... – Я. при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице – изпълняващ длъжността Началник на щаба на в.ф. ........... – Я. не изпълнил задълженията си по служба по чл. 158, т. 15 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България и превишил властта си по чл. 16 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България във връзка с чл. 29, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната, Процедура рег. № 3-4116/07.11.2014 г. за изплащане на командировъчни пари във в.ф. ..........., както и План-графика за счетоводния документооборот във формированието за 2015 и 2016 години и от това произлезли вредни последици – имуществена щета за формированието в размер на 1 740.00 /хиляда седемстотин и четиридесет/ лева и го ОПРАВДАВА да е извършил престъпление по чл. 387 ал.1 вр. чл. 26 ал. 1 НК., като ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg