Определение по чл. 327 от НПК
05-02-2019

             О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

 

№ 6

 

                                      гр.София, 05.02.2019 година

                                                                             

                                                                             

         ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на пети февруари през две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                 ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                                                   полк. РУМЕН ПЕТКОВ

        

като разгледа докладваното от съдията полк. Генко Драгиев В.Н.О.Х.Д. № 3 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:           

         С Присъда № 3 от 08.02.2018 година по н.о.х.д. № 97/2017 г., състав на Сливенския военен съд е признал подсъдимите бивш майор И. Г. Я.  от в.ф. .... - Я. за виновен в това, че през периода 05.10.2016 г. – 19.10.2016 г. в съучастие с подсъдимия Т.  Р.  Р.  чрез съставяне на документи с невярно съдържание съзнателно дал възможност на юридическото лице – „К. - Р. и“ ЕООД – Я. да получи без правно основание чуждо движимо имущество в размер на 3 579.84 лв, собственост на Сухопътни войски и на основание чл. 212 ал. 2, вр. ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 2 и чл. 54 от НК го е осъдил на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Същият подсъдим е признат за виновен и в това, че през периода 05.10.2016 г. – 12.10.2016 година във военното формирование, като длъжностно лице – … командир по ……… на в.ф. … - Я.  с цел да набави за юридическото лице „К. - Р. и“ ЕООД – Я.  имотна облага злоупотребил с властта и служебното си положение, от което настъпили вредни последици за Сухопътните войски в размер на 3 579.84 лева и на основание чл. 387 ал. 3, вр. ал. 1 и чл. 54 от НК го е осъдил на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и на ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна или обществена длъжност свързана с управление, съхранение, контрол и отчитане на финансови средства или стоково – материални средства за СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като е оправдан по обвинението да е злоупотребил с властта и служебното си положение по чл. 160 т. 34 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ. Този подсъдим е признат за виновен и в това, че през периода 10.09.2016 година – 16.11.2016 година във в.ф. .... - Я., като длъжностно лице – ……… командир ………. във формированието злоупотребил с властта и служебното си положение и не изпълнил задълженията си по служба, от което  настъпили вредни последици за Сухопътни войски – имуществена щета в размер на 9 225.50 лева и на основание чл. 387 ал. 1 и чл. 54 от НК го е осъдил на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 23 ал. 1 от НК съдът е определил подсъдимият Я. да изтърпи ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ В РАЗМЕР НА ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 23 ал. 2 е ПРИСЪЕДИНИЛ към това наказание и наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна или обществена длъжност свързана с управление, съхранение, контрол и отчитане на финансови средства или стоково – материални средства за СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ. На основание чл. 66 ал. 1 от НК съдът е ОТЛОЖИЛ ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание „лишаване от свобода“ с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

         С присъдата подсъдимият гражданско лице Т.  Р.  Р.  е признат за виновен в това, че през периода 05.10.2016 година – 19.10.2016 година в съучастие с подсъдимия Я. чрез съставяне на документи с невярно съдържание съзнателно дал възможност на юридическото лице „К. – Р. и“ ЕООД – Я.  да получи без правно основание чуждо движимо имущество в размер на 3 579.84 лева собственост на Сухопътни войски и на основание чл. 212 ал. 2, вр. ал. 1 и чл. 54 от НК го е осъдил на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА УСЛОВНО с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от ТРИ ГОДИНИ. Подсъдимият е оправдан по първоначалното обвинение.

Подсъдимият капитан И. Й.  Й.  от същото военно формирование е признат за невинен в това, че през периода 05.10.2016 година – 19.10.2016 година в съучастие с подсъдимите Р. и Я.  като помагач, чрез използване на документи с невярно съдържание да е улеснил подсъдимия Р.  да получи без правно основание  чуждо движимо имущество в размер на 3 579.84 лева собственост на  Сухопътни войски и на основание чл. 304 от НПК го е оправдал по обвинението по чл. 212 ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 4 от НК. Съдът е признал за невинен подсъдимия ….. Й. и затова, че през периода 05.10.2016 година – 12.10.2016 година в град Я. да не е изпълнил задълженията си по служба и от това да е произлязла вредна последица – щета за сухопътни войски в размер на 3 579.84 лева и на основание чл. 304 от НПК го е оправдал по обвинението  по чл. 387 ал. 1 от НК.

Подсъдимите Я. и Р.  са осъдени да заплатят солидарно на Сухопътни войски сумата 1995.00 лева обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва от 19.10.2016 година до окончателното изплащане на сумата, а в полза на държавата такса в размер на 79.80 лева върху уважения размер на гражданския иск. В останалата част претенцията е отхвърлена като неоснователна.

Подсъдимият Я.  е осъден да заплати на Сухопътни войски сумата 9 225.50  лева обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва от 16.11.2016 година и държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 369.02 лева.

         Съдът се е произнесъл и по разноските по делото.

Присъдата е протестирана от Военно-окръжна прокуратура – Сливен и е обжалвана от подсъдимите Я. и Р.  чрез техните защитници.

Страните не правят доказателствени искания.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд намира, че по делото са събрани всички необходими доказателства, относно обстоятелствата по чл. 301 от НПК и за изясняването му от фактическа страна не се налага допълването му с нови доказателства.

По изложените съображения и на основание чл.327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :

        

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 27.02.2019 година от 10.00 часа, за която дата да се призоват страните.

         НЕ ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                           

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.

     

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg