Определение по чл. 327 от НПК
31-05-2019

         О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

                                           № 26    

           гр.София, 31.05.2019 година

 

        

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на тридесет и първи май, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

        ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                          полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

 

разгледа докладваното от съдията полк. Свилен Александров в.н.о.х.д. № 18/2019 г. по описа на ВАпС, образувано по жалба от адвокат Д.Д. от АК – П. като защитник на подсъдимия ... Д.Г.Д. от в.ф. ..... - К., и протест на прокурор от Военно-окръжна прокуратура П., срещу присъда № 3/28.02.2019 г. по НОХД № 66/2018 г. по описа на П.ския военен съд.

 

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

С горната присъда ... Д.Г.Д. от в.ф. ..... - К., е признат ЗА ВИНОВЕН в това, че:

 

1. Около 04.00 ч – 04.30 ч. на ……… г., в с. Т., на ул. „…….“ срещу № .., както и в двора на имот на ул. „………“ № .., по хулигански подбуди причинил телесни повреди на повече от едно лице – на П.Т.Г. – телесни повреди по смисъла на чл. 130, ал. 1 и ал. 2 НК и на Т.Р.Г. – телесни повреди по смисъла на чл. 130, ал. 2 НК, поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 4, алт. 3 и т. 12, предл. 1, вр. чл. 130, ал. 1 и ал. 2 НК и чл. 54 НК е осъден на една година лишаване от свобода;

2. Около 05.15 – 05.30 часа на ……… г., в с. Т., на ул. „...........“ срещу № .., се заканил с убийство на Т.Р.Г., поради което и на основание чл. 144, ал. 3, алт. 1, вр. ал. 1, алт. 1 НК и чл. 54 НК е осъден на една година и два месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 23, ал. 1 НК му е наложено най тежкото наказание в размер на една година и два месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК за срок от три години от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК съдът е осъдил ………. Д. да заплати по сметка на Военен съд – П. направените по делото деловодни разноски за възнаграждение на вещи лица в размер на 2 255.15 лв., както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист при липса на доброволно изпълнение.

В жалбата и допълнителното изложение към нея се изтъкват доводи за необоснованост и незаконосъобразност на присъдата. Твърди се, че при постановяване на присъдата първоинстанционният съд е направил превратен и видимо пристрастен анализ на събрания в съдебното заседание доказателствен материал, като се е позовал на данните от досъдебното производство, без да съобрази събраните на съдебното следствие доказателства. Неоснователно е игнорирал показанията на свидетелката П.Г. пред съда; необосновано е отхвърлил заключенията на съдебно - медицинската и на тройната съдебно - медицинска експертиза, че получените увреждания от Г. е напълно възможно и вероятно да са получени по съобщения от нея в съдебно заседание начин. Без основание са игнорирани и обясненията на подсъдимия относно начина, по който е започнало физическото съприкосновение между него и свидетеля Т.Г. и как е протекло нанасянето на удари помежду им. Обективните находки от уврежданията на двамата категорично потвърждават тезата на подсъдимия /като краен резултат/, че е получил много повече и тежки увреждания от Т.Г. и че пораженията върху последния са в резултат на действията на подсъдимия по предпазване от получаване на увреждания със средство, можещо да причини смъртта му. Твърди се че деянията и на двамата следва да се квалифицират като престъпления от частен характер с приложение института на реторсията.

Адв. Д. счита, че съдът необосновано е приел, че подсъдимият е извършил престъпление и по чл. 144, ал. 3 НК, за доказването на което по делото липсват каквито и да са установени по безспорен начин в съдебно заседание доказателства.

При определяне на наказанията съдът неправилно е отчел като отегчаващи обстоятелства „високата степен на обществена опасност на извършеното и последвалия вредоносен резултат“ и приложената справка относно приключили предходни преписки по отношение на Д., които са прекратени. Обществената опасност на деянието е елемент от състава на престъплението, обхваната от предвидената за него санкция и винаги е вън от кръга на обстоятелствата имащи значение за определяне вида и размера на наказанието.

Няма искане за събиране на нови доказателства.

Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подсъдимият бъде признат за невинен и оправдан по повдигнатите му обвинения.

В протеста се изтъкват доводи за явна непредпазливост на наложеното общо най тежко наказание от 1 година и два месеца лишаване от свобода с приложението на чл. 66, ал. 1 НК. Твърди се, че обществената опасност на извършеното деяние и на ……… Д. Д. е с по - висока степен спрямо престъпленията от същия вид. Изтъква се, че подсъдимият демонстративно е пренебрегнал личната физическа и психическа неприкосновеност на всички членове на семейство Г. на обществено място в двора и пред дома им, малтретирал е бащата и дъщерята и по един брутален начин е изразил открито висока степен на неуважение към обществото и към личната неприкосновеност на Т. и П. Г.. В тази насока се сочат две образувани и водени предварителни проверки срещу него - едната по чл. 325, ал. 1 НК, а другата по чл. 194, ал. 1 НК, и три досъдебни производства, по едно от които е било постановено решение по чл. 78а НК. Цитира се ДП 37-РП/2013 г. отново за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл.130, ал. 1 НК, по което Д. е бил привлечен като обвиняем /отново е удрял жена/, но поради отказване на пострадалата наказателното производство е било прекратено по недоказаност.

Предлага се първоинстанционната присъда да бъде изменена като  се отмени приложението на чл. 66, ал. 1 НК.

 

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна с мотивите на атакувания съдебен акт, събраните по делото доказателства и въззивните жалба и протест, намери следното:

За изясняване на въпросите в жалбата и протеста на този етап не се налага събирането на допълнителни доказателства и разпит на подсъдимия.

Делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство по гл. ХХІ от НПК, с призоваване на подсъдимия и неговия защитник адвокат Д.Д. от АК - П. и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

Подсъдимият следва да бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

 

 

 

Поради изложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :   

        

 

НАСРОЧВА  разглеждането на делото в открито съдебно заседание на 19.06.2019 година от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват подсъдимият …… Д.Г.Д. от в.ф. ..... – К., защитникът му адв. Д. Д. от АК – П. и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

Подсъдимият да бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg