Определение по чл. 327 от НПК
31-05-2019

          О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

 

                                                 № 27

 

                   гр.София, 31.05.2019 година

 

         ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на тридесет и първи май, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

           ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                             полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

 

разгледа докладваното от съдията полк. Свилен Александров в.н.о.х.д. № 19/2019 г. по описа на ВАпС, образувано по протест на прокурор от Военно-окръжна прокуратура П., срещу Присъда № 4 от 18.03.2019 г. по НОХД № 88/2018 г. на Военен съд – П..

 

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

С горната Присъда подсъдимата .... Т.Й.Р. от в. ф. ...... – Г.И. е призната за невинна в това че в периода 12.12.2012 г. до 18.01.2018 г. , във в.ф. ......, при условията на продължавано престъпление, чрез използване 57 пъти на документи с невярно съдържание е получила без правно основание чуждо движимо имущество – компенсационни суми в общ размер 7 480.00 лв., собственост на МО, с намерение да го присвои, и на основание чл. 304, предл. последно от НПК е ОПРАВДАНА по обвинението по чл. 212, ал. 1, алт. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК.

         Съдът е постановил направените по делото разноски: в размер на 231.78 лв. да останат за сметка на РС – …….. П., а 50 лв. – за сметка на държавата и се е разпоредил с веществените доказателства.

В протеста и в допълнителния протест се сочат доводи за неправилност и незаконосъобразност на присъдата. Твърди се, че от събраните в хода на съдебното следствие доказателства се потвърждава изложената в обвинителния акт фактическа обстановка, от която е видно че .... Р. е осъществила от обективна и субективна страна състава на чл. 212, ал. 1, алт. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Горното се доказва от показанията на свидетелите З.Т., Г.Д., Н.Т., Р.К. и К.Ш., както и от тези на водачите на служебните автобуси – ...... П.Б., ...... А.З., ...... Г.С. и ...... А.М.. В подкрепа на обвинителната теза е и извършения по време на съдебното следствие оглед на помещението в което Р. твърди че е живяла под наем – малка стая , абсолютно непригодна за обитаване на двама човека, които имат и домакинство.

Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подсъдимата бъде призната за виновна по повдигнатото й обвинение.

По делото е постъпило възражение от защитника на .... Р. – адв. Д.Д. от АК – П.. В него се твърди, че всички посочени в чл. 102 НПК обстоятелства са изяснени с процесуално допустими доказателствени средства и са събрани всички възможни доказателства за изясняване на обективната истина. Счита се, че първоинстанционната присъда е обоснована и законосъобразна и следва да бъде потвърдена.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна с мотивите на атакувания съдебен акт, събраните по делото доказателства, въззивния протест, допълнението към него и възражението на адв. Д., намери следното:

За изясняване на въпросите във връзка с протеста на този етап не се налага събирането на допълнителни доказателства и разпит на подсъдимата.

Делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство по гл. ХХІ от НПК с призоваване на подсъдимата,  защитника й адв. Д.Д. от АК – П. и прокурор от Военно-апелативна прокуратура, като подсъдимата бъде уведомена, че присъствието й в съдебно заседание е задължително.

 

Поради изложеното и на основание чл. 327 от НПК Военно-апелативният съд,

 

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :  

        

 

НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 08.07.2019 година от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват подсъдимата .... Т.Й.Р. от в. ф. ...... – Г.  И., защитникът й адв. Д.Д. от АК – П. и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

Подсъдимата да бъде уведомена, че присъствието й в съдебно заседание е задължително.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg