Решение-1-ва част
16-09-2019

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 25

 

гр. София, 16.09.2019 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ                                          ЧЛЕНОВЕ:          полк.  РУМЕН ПЕТКОВ

   полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

 

при секретар Таня Димчева, и с участието на прокурора бриг. генерал Веселин Стоев, разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № 19 по описа за 2019 г., докладвано от съдията полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ, образувано по протест на прокурор от Военно-окръжна прокуратура П., срещу Присъда № 4/18.03.2019 г. по НОХД № 88/2018 г. на Военен съд – П..

 

С горната Присъда подсъдимата .... Т.Й.Р. от в. ф. ..... – Г.И. е призната за невинна в това, че в периода 12.12.2012 г. до 18.01.2018 г., във в.ф. ..... – Г.И., при условията на продължавано престъпление, чрез използване 57 пъти на документи с невярно съдържание, е получила без правно основание чуждо движимо имущество – компенсационни суми в общ размер 7 480.00 лв., собственост на МО, с намерение да го присвои, и на основание чл. 304, пр. последно от НПК е ОПРАВДАНА по обвинението по чл. 212, ал. 1, алт. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК.

         Съдът е постановил направените по делото разноски в размер на 231.78 лв. да останат за сметка на РС – Военна полиция П., а 50 лв. – за сметка на държавата и се е разпоредил с веществените доказателства.

В протеста и в допълнителния протест се сочат доводи за неправилност и незаконосъобразност на присъдата. Твърди се, че от събраните в хода на съдебното следствие доказателства се потвърждава изложената в обвинителния акт фактическа обстановка, от която е видно че .... Р. е осъществила от обективна и субективна страна състава на чл. 212, ал. 1, алт. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Горното се доказвало от показанията на свидетелите З.Т., Г.Д., Н.Т., Р.К. и К.Ш., както и от тези на водачите на служебни автобуси – ..... П.Б., А.З., Г.С. и А.М.. В подкрепа на обвинителната теза били още и: извършеният по време на съдебното следствие оглед на помещението, в което Р. твърди, че е живяла под наем на ул. „......“ № . – малка стая, абсолютно непригодна за обитаване на двама човека, които имат и домакинство; писмените доказателства за заплащане на разноските на живущите във входа; заявлението-декларация от .... Р., с което се е отписала от плащане на вноски за самата себе си; промяната на адреса й за оповестяване за повишена бойна готовност като пак е посочила постоянния си адрес в бл. …, вх. ., ет. ., ап. ... Твърди се, че показанията на допуснатите по искане на подсъдимата в съдебната фаза свидетели пораждат съмнение за обективността си, тъй като тя не е направила искане за допускането им още на досъдебното производство. Освен това, те доказвали единствено, че е била забелязвана в района на посочения от нея фиктивен адрес. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подсъдимата бъде призната за виновна по повдигнатото й обвинение.

В съдебно заседание пред въззивната инстанция прокурорът поддържа протеста по изложените в него съображения, тъй като се базира на събраните по делото доказателства. Изтъква, че до последното съдебно заседание в първоинстанционния съд доказателствата са били безспорни и категорични, че подсъдимата е осъществила състава на престъплението, за което е обвинена. В последното заседание, по искане на защитата и обвинението са допуснати и разпитани свидетели, на които именно в мотивите си съдът е дал вяра, въпреки правилото, че при цененето на доказателствата е налице много по - голяма достоверност на свидетелски показания, са дадени по - близо до момента на деянието. Предлага изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ да бъде отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК.

Срещу протеста е постъпило възражение от защитника на .... Р. – адв. Д.Д. от АК – П.. В него се твърди, че всички посочени в чл. 102 НПК обстоятелства са изяснени с процесуално допустими доказателствени средства и че за изясняване на обективната истина са събрани всички възможни доказателства. Счита, че първоинстанционната присъда е обоснована и законосъобразна и следва да бъде потвърдена, а протестът оставен без уважение.

В съдебно заседание адвокат Д. поддържа направените възражения против протеста. Репликира прокурора, че новите свидетели са поискани от защитата на подсъдимата не в последното, а още в първото съдебно заседание. Акцентира върху жалби на подсъдимата по време на досъдебното производство, с които е искала отвод на разследващия полицай, както и да бъдат допуснати и разпитани посочени от нея свидетели, което и е било отказано. Заявява, че от посочените от прокурора свидетели категорично не може да се направи извод, че през инкриминирания период подсъдимата е живяла на адреса в бл. …. Твърди, че двама от посочените в допълнителния протест свидетели – Н.Т. и К.Ш., подкрепят обясненията на Р. и приетото от съда. Останалите трима свидетели установявали единствено, че са виждали подсъдимата във входа на блока, което тя не отрича, тъй като е ходила до инкриминирания апартамент, в който са живеели синът й и болните й родители, за да чисти и се грижи за тях. Приложените по делото копия на Домова книга и отчетните документи също подкрепяли обясненията на Р., че със съпруга си са заплащали ежемесечно входна такса за трима души. Заявлението си до управителния съвет на блока тя е написала, за да не плаща такса за майка си по време на отсъствието си в колежа в гр. Д.М..

Подсъдимата поддържа казаното от защитата си. Твърди, че никой от шофьорите не е питан и не е изразил категорично становище за периода, в който са я забелязвали в ж.к. Т., където тя е живяла в продължение на десет години.

Военно-апелативният съд, като прецени всички събрани на досъдебното производство /ДП/, пред първата инстанция и пред настоящия състав доказателства, доводите и възраженията на страните и след като извърши цялостна проверка на протестирания съдебен акт съобразно изискванията на чл. 314 от НПК, установи следното:

Протестът е подаден в срок, от легитимно лице и е процесуално допустим.

Първоинстанционният съд е приел за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимата .... Т.Й.Р. от военно формирование ..... - Г.И. е завършила висше образование, бакалавърска степен. На 03.11.2003 година постъпила на военна служба като кадрови ..... във в.ф. ..... - Г.И.. След завършване на „Професионален ....ски колеж“ – В.Т., на 03.07.2015 г. била произведена в първо ....ско звание „младши ....“. Заемала различни длъжности във военното формирование. На последно заеманата длъжност – „Старши авиомеханик” в група „Авиационно оборудване” на ескадрила „Оперативна подготовка на авиационната техника” била назначена със заповед № …./28.06.2017 година на командира на в.ф. ..... - Г.И., считано от 01.07.2017 г. На 01.08.2017 г. била произведена в звание „....“. Проявила се като много добър военнослужещ, с отлични познания на авиационната техника.  При изпълнение на функционалните си задължения проявявала инициативност, самокритичност и самостоятелно.. Стриктно спазвала субординацията, принципа на единоначалието и военната вежливо.. За постигнати добри резултати многократно била поощрявана със „Служебна благодарност”, „Грамота” и „Предметна награда”. Не е наказвана. Не е осъждана.

На 01.11.2012 г. .... Р. сключила договор за наем със свидетеля Ц.С.Ц., живущ в гр. П., ж.к. „Т.”, бл. …, вх. „.”, ет. ., ап. ., за една от трите самостоятелни стаи със статут на стаи за гости по чл. 113, ал. 2 от Закона за туризма, които той отдавал под формата на нощувки, намиращи се на втория етаж в масивна триетажна къща на адрес в гр. П., ул. „......” № ., негова собствено.. Обектът бил регистриран като ЕТ „…………..”. На 05.11.2012 г., съвместно с наемодателя си Ц., тя и съпругът й се регистрирали на този адрес като техен „настоящ адрес“, в изпълнение разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация /Удостоверения за промени на настоящ адрес – л. 55 и л. 57, т. 3 ДП/. В течение на времето, между .... Р. и Ц. Ц. последователно били сключени още два договора за наем на стаята на адреса на ул. „......” № 2, съответно от 01.01.2013 г. и от 03.01.2017 г.

През същия месец подсъдимата представила пред жилищната комисия на в.ф. ..... - Г.И. Заявление-декларация от 01.11.2012 г. по чл. 7, ал. 2 /Приложение № 1/, заедно с други необходими за картотекиране документи, изисквани от Наредба .../16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерство на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, издадена от Министъра на отбраната, обн. в ДВ. бр. 62/10.08.2010 г., сред които договора за наем от 01.11.2012 г. и карта за адресна регистрация по настоящ адрес. В т. II на Заявлението-декларация – „Жилищно състояние”,  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц.. Като втори декларатор бил вписан нейният съпруг Г.Р.Р..

След извършена проверка по документи от жилищната комисия във формированието, .... Р. била картотекирана във втора група.

Съгласно изискванията на Наредба № .../2010 г., за изплащането на компенсационните суми, военнослужещите следвало да подават ежемесечно Заявление-декларация до командира на военното формирование и копие от договора за наем. След събирането на необходимите документи се изготвяли списъци в два екземпляра с картотекираните военнослужещи, като единият оставал във военното формирование, а другият първоначално се изпращал до Централното военно окръжие, а впоследствие до Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивни домове“, откъдето всички списъци отивали за утвърждаване от Министъра на отбраната, с оглед обстоятелството, че парите се разпределяли от Министерство на отбраната като първостепенен разпоредител. Въз основа на обявените списъци на картотекираните военнослужещи като нуждаещи се лица и постъпилите документи, жилищната комисия изготвяла протокол и проект на Заповед на командира на военното формирование за изплащане на компенсационните суми. Последните се изплащали ежемесечно по сметка на военнослужещия, въз основа на Заповед на командира на военното формирование.

На основание декларираните обстоятелства, жилищната комисия на в.ф. ..... - Г.И., при осъществяване на правомощията си по чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Наредбата, приела че подсъдимата следва ежемесечно да получава компенсационни суми (пари), полагащи се на живеещите на свободен наем военнослужещи, собственост на Министерство на отбраната, които следвало да й се изплащат по банков път, на основание заповеди на Командира на военното формирование.

По гореописания начин, за периода 01.11.2012 г. – 01.11.2017 г., .... Р. подала във в.ф. ..... – Г.И. следните 64 (шестдесет и четири) документа:

  1. Заявление-декларация от 01.11.2012 г., по чл. 7, ал. 2 /Приложение № 1/ съгласно „Наредба .../2010г. до жилищната комисия на в.ф. ..... - Г.И., като в т. II – „Жилищно състояние”,  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № 2, собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

2. Заявление – декларация от 01.02.2013 г. по чл. 37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г. за месец януари 2013 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1,  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № 2,  собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.. Към Заявлението – декларация било прикрепено заверено от подсъдимата, фотокопие на Договор от 01.01.2013 г. между Ц. и Р.;

3. Заявление – декларация от 01.03.2013 г. по чл. 37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец февруари 2013 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1,  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № .,  собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

4. Заявление – декларация от 02.04.2013 г. по чл. 37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец март 2013 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1,  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ..  собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

5. Заявление – декларация от 26.04.2013 г. по чл. 37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец април 2013 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1,  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № .,  собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

6. Заявление – декларация от 03.06.2013 г. по чл. 37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец май 2013 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1,  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

7. Заявление – декларация от 01.07.2013 г. по чл. 37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец юни 2013 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1,  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

8. Заявление – декларация от 02.08.2013 г. по чл. 37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец юли 2013 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1,  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

9. Заявление – декларация от 02.09.2013 г. по чл. 37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец август 2013 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1,  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

10. Заявление – декларация от 02.10.2013 г. по чл. 7 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец септември 2013 г., до командира на в.ф. ..... -  Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

11. Заявление – декларация от 01.11.2013г., по чл.37, ал.1,т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010г., за месец октомври 2013 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № .,  собственост на ц.л. Ц.С.Ц. от гр. П.;

12. Заявление – декларация от 05.11.2013 г., по чл. 7, ал. 2 /Приложение № 1/ съгласно Наредба .../2010 г., до жилищната комисия на в.ф. ..... - Г.И., като в т. II – „Жилищно състояние”, удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № .,  собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

13. Заявление – декларация от 02.12.2013 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец ноември 2013 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

14. Заявление – декларация от 02.01.2014 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец декември 2013 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

15. Заявление – декларация от 03.02.2014 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец януари 2014 г., до командира на в.ф. ..... – Г.  И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

16. Заявление – декларация от 21.02.2014 г, по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец февруари 2014 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

17. Заявление – декларация от 03.04.2014 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец март 2014 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

18. Заявление – декларация от 08.05.2014 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец април 2014 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

19. Заявление – декларация от 01.06.2014 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец май 2014 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

20. Заявление – декларация от 02.07.2014 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец юни 2014 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

21. Заявление – декларация от 04.08.2014 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец юли 2014 г., до командира на в.ф. ..... – Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

22. Заявление – декларация от 02.09.2014 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец август 2014 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

23. Заявление – декларация от 01.10.2014 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец септември 2014 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

24. Заявление – декларация от 03.11.2014 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец октомври 2014 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

25. Заявление – декларация от 03.11.2014 г., по чл. 7, ал. 2 /Приложение № 1/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., до жилищната комисия на военно формирование ..... - Г.И., като в т. II – „Жилищно състояние”, удостоверила, че живее на свободен наем в една стая, баня, тоалетна, тераса, на адрес: гр. П., ул. „......” № .,  собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

26. Заявление – декларация от 01.12.2014 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец ноември 2014 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № . собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

27. Заявление – декларация от 01.01.2015 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец декември 2014 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

28. Заявление – декларация от 02.02.2015 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба .../2010 г., за месец януари 2015 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

29. Заявление – декларация от 01.03.2015 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец февруари 2015 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

30. Заявление – декларация от 01.04.2015 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец март 2015 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

31. Заявление – декларация от 02.05.2015 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец април 2015 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

32. Заявление – декларация от 01.06.2015 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец май 2015 г., до командира на в.ф. ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

33. Заявление – декларация от 01.07.2015 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец юни 2015 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

34. Заявление – декларация от 03.08.2015 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец юли 2015 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

35. Заявление – декларация от 02.09.2015 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец август 2015 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

36. Заявление – декларация от 01.10.2015 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец септември 2015 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

37. Заявление – декларация от 03.11.2015 г.,  по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец октомври 2015 г. до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

38. Заявление – декларация от 02.12.2015 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец ноември 2015 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

39. Заявление – декларация от 04.01.2016 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец декември 2015 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

40. Заявление – декларация от 28.01.2016 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец януари 2016 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

41. Заявление – декларация от 07.03.2016 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец февруари 2016 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

42. Заявление – декларация от 01.04.2016 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец март 2016 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

43. Заявление – декларация от 21.04.2016 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец април 2016 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

44. Заявление – декларация от 30.05.2016 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец май 2016 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

45. Заявление – декларация от 04.07.2016 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец юни 2016 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем в къща за гости на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

46. Заявление – декларация от 01.08.2016 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец юли 2016 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

47. Заявление – декларация от 19.08.2016 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец август 2016 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

  48.  Заявление – декларация от 09.09.2016 г.,  по чл.7, ал. 2 /Приложение № 1/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., до жилищната комисия на военно формирование ..... - Г.И., като в т. II – „Жилищно състояние”, удостоверила, че живее на свободен наем в една стая, баня, тоалетна, тераса, на адрес: гр. П., ул. „......” №., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.. 

49. Заявление – декларация от 29.09.2016 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец септември 2016 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

50. Заявление – декларация от 02.11.2016 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец октомври 2016 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” №., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

51. Заявление – декларация от 30.11.2016 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г.1 за месец ноември 2016 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

52. Заявление – декларация от 28.12.2016 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец декември 2016 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

53. Заявление – декларация от 03.02.2017 г. по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец януари 2017 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

54. Заявление – декларация от 28.02.2017 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец февруари 2017 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

55. Заявление – декларация от 07.03.2017 г.,  по чл. 7, ал. 2 /Приложение № 1/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., до жилищната комисия на военно формирование ..... – Г.И., като в т. II – „Жилищно състояние”, удостоверила че живее на свободен наем в „една стая, баня и тоалетна“ на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

56. Заявление – декларация от 04.04.2017 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец март 2017 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

57. Заявление – декларация от 25.04.2017 г., по чл.37 ал.1, т.1 /приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец април 2017 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

58. Заявление – декларация от 30.05.2017 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец май 2017 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1 удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

59. Заявление – декларация от 30.06.2017 г., по чл.37 ал.1, т.1 /Приложение № 8/ съгласно Наредба ... от 16 юли 2010 г., за месец юни 2017 г., до командира на военно формирование ..... - Г.И., като в т. 1  удостоверила, че живее на свободен наем на адрес: гр. П., ул. „......” № ., собственост на Ц.С.Ц. от гр. П.;

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg