Заповед за командироване на съдии

В О Е Н Н О – А П Е Л А Т И В Е Н   С Ъ Д

 

 

З А П О В Е Д

 

№ 289

 

София, 06.10.2017 г.

 

 

На основание чл. 106, ал. 1, вр. чл. 107, ал. 2 от Закона за съдебната власт,  

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

         Изменям Вътрешни правила за командироване на съдия във Военно-апелативния съд, утвърдени с моя Заповед № 235/21.06.2016 г., като допълвам следните нови положения:

 

14. Когато Военно-апелативният съд не може да сформира състав, административният ръководител-председател на Военно-апелативния съд командирова съдии от военните съдилища по реда на чл. 107, ал. 2 от Закона за съдебната власт и Наредбата за командировките в страната.

 

15. (1) Командироването по чл. 14 от настоящите правила се осъществява като председателят на Военно-апелативния съд издава заповед за командироване.

(2) Заповедта по ал. 1 се изпраща на председателите на съответните съдилища за определяне на съдия на принципа на случайния подбор, който да вземе участие в закритото съдебно заседание за произнасяне по реда на чл. 327 от НПК и в съдебното заседание на датата, за която делото бъде насрочено за разглеждане във Военно-апелативния съд.

 

16. (1) След проучване на делото, съдията-докладчик уведомява председателят на Военно-апелативния съд, съгласувано с членовете на съдебния състав, за датата на провеждане на закритото заседание по чл. 327 НПК, а след това и за датата на насрочване на делото за разглеждането му по същество.

(2) Уведомяването следва да стане не по-късно от седем дни преди определените дати за произнасяне и разглеждане на делото с оглед командироването членовете на съдебния състав по реда на Наредбата за командировките.

(3) Определените по реда на чл. 15, ал. 2 от настоящите правила членове на съдебния състав подават рапорт до председателя на Военно-апелативния съд за командироването им в деня на заседанията, който рапорт да бъде съгласуван и с председателя на съответния съд.

 

17. (1) За деня на командироването председателят на Военно-апелативния съд издава заповед, която се изготвя от съдебния администратор и се съгласува с главния счетоводител, с която определените съдии се командироват по реда на Наредбата за командировките.

(2) Приложението за отчет на командировката към заповедта по ал. 1 се издава от председателя на Военно-апелативния съд, като същото се попълва след приключване разглеждането на делото и преди отпътуване на магистратите.

 

18. (1) Пътуването до мястото на разглеждане на делото, по което са командировани съдии по реда на чл. 107, ал. 2 ЗСВ, се извършва с обществен транспорт или с автомобил.

(2) При наличие на хипотеза за превоз на повече от един магистрат от един и същи съд, пътуването се осъществява с не повече от един автомобил за съответния съд.

(3) Когато пътуването се извършва със служебен автомобил, средствата за разходваното гориво се възстановяват по транзитната сметка на съответния съд. В случай, че служебният автомобил бъде управляван от служител, изпълняващ функцията „шофьор“, разходите по командировката на водача са за сметка на съответния съд.

 

19. Допълнителните разходи във връзка с командироването (превозни разноски за градски транспорти и др.) се дължат само когато пътуването се извършва с обществен транспорт.

 

Заповедта да се доведе до знанието на съдиите от Военно-апелативния съд, председателите и съдиите от военните съдилища в страната, съдебния администратор и главния счетоводител на Военно-апелативния съд и счетоводителите на военните съдилища в страната, за сведение и изпълнение.

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

          ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД:  

          ПОЛК. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

Изготвил:                                                                             Съгласувал:                  

 

И. д. съдебен администратор                   Главен счетоводител

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg