чл.78а ал.1 и 4,Решение №188/28.11.2006 г. по НОХД №186/2006 г.със съдия-докладчик полк. В. Димитров

        При наличието на условията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание съдът е длъжен да наложи само наказанията, предвидени в чл. 78а НК – глоба по ал. 1 и евентуално и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Възможност за налагане на други наказания не е предвидена и налагането на такива съобразно хипотезите от особената част от НК е недопустимо.

         При служебната проверка съдът счете, че е допуснато нарушение на материалния закон и при определяне на наказанието на подс. Л. Първоинстанционният съд правилно е счел, че са налице условията за прилагането на чл. 78а НК и е освободил този подсъдим от наказателна отговорност по чл. 325 ал. 1 НК, като му е наложил административно наказание глоба. Същевременно първоинстанционният съд му е наложил и наказание на основание чл. 325 ал. 1 НК „Обществено порицание”. Това е недопустимо, тъй като при наличието на условията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание съдът е длъжен да наложи само наказанията, предвидени в чл. 78а НК – глоба по ал. 1 и евентуално и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление.  Възможност за налагане на други наказания не е предвидена и налагането на такива съобразно хипотезите от особената част от НК е недопустимо. Като е сторил това първоинстанционният съд е нарушил материалния закон по чл. 78а НК и в тази част присъдата следва да бъде изменена, като определеното на подс. Л. наказание „Обществено порицание” бъде отменено.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg