чл.343б ал.1,Решение № 5/11.07.2006 г. по НАХД №4/2006 г. със съдия-докладчик ген. майор В. Пенгезов

      Разпоредбата на чл. 343б ал. 1 НК е категорична, че концентрацията на алкохол в кръвта може да се установи само по „надлежния ред”. Този ред е посочен в Наредба № 30, а там не е допусната възможност за вземането на повече проби и евентуално как те следва да се ценят, ако дадат взаимноизключващи се резултати.

 

      Съгласно чл. 2 ал. 1 от  Наредба 30/2001 г. когато от водача е взета некачествена проба или се оспорват показанията на техническото средство, употребата на алкохол или друго упойващо вещество се установява с лабораторно изследване. Видно от приложения акт, водачът е оспорил самото съставяне на акта, което включва всички отразени в него факти. Затова му е предложено вземането на кръвна проба за лабораторен анализ. Отведен е в болнично заведение и с негово съгласие му е взета кръв. След това различни служители на МВР и други длъжностни лица са извършили нарушения по повод съхраняването и предаването на кръвта за изследване в такава степен, че основателно да се постави под съмнение крайния резултат от изследването. С посочения протокол за химическа експертиза е установено, че в кръвта няма наличие на алкохол. Наличието и изследването на т. нар. „контролна” проба е дейност, която не е регламентирана в законов или подзаконов акт и въобще не нужно да бъде коментирана и обсъждана, тъй като разпоредбата на чл. 343б НК е категорична, че концентрацията на алкохол в кръвта може да се установи само по „надлежния ред”. Този ред е посочен в Наредба № 30, а там не е допусната възможност за вземането на повече проби и евентуално как те следва да се ценят, ако дадат взаимноизключващи се резултати.

      След даването на кръв поведението на обвиняемия не е свързано със съхранението или манипулирането на кръвната проба. Ако е бил нарушен редът за съхранението, срокът за предаването за изследване на кръвната проба, то това не може да се вмени във вина на обвиняемия и на тази база да се ангажира неговата отговорност.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg