чл.54,Решение №2/18.01.2007г.по НОХД№217/2006г.със съдия-докладчик полк.В.Димитров
     „Липсата на самокритичност и разкаяние” не е отегчаващо отговорността обстоятелство.  

        При служебната проверка въззивният състав установи, че при преценката на смекчаващите и отегчаващите отговорността на подсъдимите първоинстанционният съд е посочил като отегчаващо обстоятелство „липсата на самокритичност и разкаяние”. Така съдът е нарушил разпоредбата на чл. 54 НК. Недопустимо е да се правят изводи във вреда на обвиняемите при индивидуализация на наказателната им отговорност, които са в противоречие с презумпцията за невиновност в наказателния процес. Щом "обвиняемият се счита за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда" (чл. 16 НПК), същият не е длъжен да има и поведение, което да подкрепя пряко или косвено обвинението. Изразяването на самокритичност към собствената престъпна дейност означава точно такава подкрепа, тъй като трябва да съдържа разбирането на обвиняемия за справедливостта на повдигнатото обвинение и на санкцията, произтичаща от него. Правилността на този извод се вижда от това, че самокритичността на обвиняемите е невъзможна от обективна страна без самопризнание, защото няма спор, че обвиняемите не само не са длъжни да признават обвинението, но и въобще не са длъжни да дават обяснения (чл. 55, ал. 1 НПК).

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg