чл.387 ал.1,Определение № 20/29.08.2005 г.по ЧНД №50/2005 г. със съдия-докладчик полк.Румен Петков

          Престъплението по чл.387, ал. 1 от НК е с обект на защита обществените отношения, свързани с условията и реда на изпълнение на службата, а инкриминираните вредни последици касаят пряко държавата. В тези случаи няма пострадали физически лица.

           Установяването на пострадалия като частен обвинител, е следствие от упражненото диспозитивно право за участие в съдебната фаза на наказателния процес. Частният обвинител не е задължителна страна, без когото процесът не може да се развие. Това налага той да бъде конституиран в процеса с формален акт, разбира се ако са налице законовите основания за това. Основанието за участие на частен обвинител в процеса са визирани в чл.52 НПК- лицето да е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, т.е. деянието да е предмет на обвинението, съдържащо се в обвинителния акт. 

           Жалбопадателката твърди, че се явява  пострадала от деянията, които  са предмет на обвинението срещу подсъдимия М. В случая престъплението по чл.387,ал.1 от НК е с обект на защита обществените отношения, свързани с условията и реда на изпълнение на службата в системата на  органите на МВР, а инкриминираните вредни последици касаят пряко държавата.  Ето защо не може да се приеме, че тя е пострадалата от тези престъпления, което  е законово основание да й се откаже участие в процеса като частен обвинител, както законосъобразно е сторил и решаващият съд.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg