чл.131 ал.2,Решение №117/01.12.2005г.по НОХД№132/2005 г.със съдия-докладчик полк.Петър Г.Петков

        Действията при изпълнение на служебните задължения и тези по повод на служебните задължения не могат да бъдат извършвани едновременно.

         В обвинителния акт е посочено, че двамата обвиняеми са действували при и по повод на службата си като служители на МВР. Действията при изпълнение на служебните задължения и тези по повод на служебните задължения не могат да бъдат извършвани едновременно. Видно от законовата дефиниция на тези понятия в § 1 т. 2 и 3 от ЗМВР тези понятия задължително са дадени алтернативно. Като е посочила двете понятия кумулативно още на досъдебното производство, обвинителната власт е изградила едно невъзможно от правна страна обвинение и от там е лишила от възможност обвиняемите да се защитават. Това е следвало да бъде констатирано от основния съд и съгласно чл. 246 ал. 2  вр. чл. 241 ал. 1 т. 3 НПК /отм./делото е следвало да бъде върнато за допълнително разследване.

           Горното обстоятелство прави невъзможно произнасянето на съда по жалбите по същество, тъй като липсва годен обвинителен акт и в настоящия момент е безпредметно обсъждането на доказателствата и сочените други процесуални нарушения.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg