чл.219,Решение №13/30.01.2007г.по НОХД№212/2006г.със съдия-докладчик полк.В.Димитров

             За да се твърди, че е налице престъпление безстопанственост е задължително да се посочи как са настъпили щетите и да се посочи причинната връзка между поведението на подсъдимия и разпиляването или повреждането на имуществото. Неполагането на достатъчно грижи по смисъла на чл. 219, ал. 1 НК съставлява правна квалификация, която следва да почива на конкретно установени по съдържание неправомерни действия и бездействия, намиращи се в причинна връзка с щетата.

             В постановлението за привличане в качеството на обвиняем има неяснота, правеща обвинението неясно. Не е посочена каква е връзката между посочените нарушения на служебните задължения и тяхно неизпълнение от подсъдимия с настъпването на щетите. Действително създаването на хаос и неводенето на съответната документация биха могли да доведат до настъпването на щети под формата на липси, ако е раздавано имущество или до него са имали достъп други външни лица. В случая се твърди с обвинението, че е настъпило повреждане на горивото. Затова не е ясно как с неводенето на документация или завеждането на план в едно, вместо в друго деловодство, ще настъпи влошаване на качеството на горивото. Тези недостатъци са били пренесени в обвинителния акт и съответно в присъдата. Това е довело до обективна липса на мотиви на съда защо е приел правната квалификация, предложена с обвинителния акт и е посочил твърдените там деяния като изпълнителни деяния на престъплението. За да се твърди, че е налице престъпление безстопанственост е задължително да се посочи как са настъпили щетите и да се посочи причинната връзка между поведението на подсъдимия и разпиляването или повреждането на имуществото.

                 По делото е налице експертиза на л. 268 т. І от сл. дело, където се правят предположения, че горивата са смесвани и от там е настъпило влошаването на качеството им, което представлява щетата. Този въпрос въобще не е бил обсъждан от съда, още повече, че е недопустимо да се приемат за установени факти с твърдението на експерта „най-вероятно”. По този начин начинът на възникването на щетите не е установен с предвидените от закона средства от органите на предварителното производство и съда. Тяхното констатиране не е достатъчно основание да се направи изводът, че те се дължат на престъпление. Неполагането на достатъчно грижи по смисъла на чл. 219, ал. 1 НК съставлява правна квалификация, която следва да почива на конкретно установени по съдържание неправомерни действия и бездействия, намиращи се в причинна връзка с щетата. Това съставлява процесуално нарушение по чл. 305, ал. 3 НПК, което е съществено, тъй като е довело до необоснованост на присъдата в тази й част.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg