чл.343б ал.1,Становище на общото събрание на съдиите от ВАпС

С Т А Н О В И Щ Е

                            НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ОТ

                                    ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

            ОТНОСНО: Приложението на разпоредбите на чл. 343б ал. 1 вр. чл. 78а НК.

            След изменението на чл. 78а ал. 6 НК в сила от 13. 10. 2006 г.  възникна противоречива практика на военните съдилища и  Военно-апелативния съд в прилагането на тази разпоредба когато е повдигнато обвинение по чл.343б ал. 1 НК. В едни от случаите съдилищата отказват прилагането на чл. 78а НК за това престъпление на основание пияното състояние на дееца, а в други случаи се постъпва обратното с мотивировката, че разпоредбата на чл. 78а ал. 6 НК намира приложение само тогава когато пияното състояние е дадено като квалифициращ престъплението белег.

            Престъплението по чл. 343б ал. 1 НК се явява двуактно престъпление – т.е. то обхваща две отделни прояви - привеждане на организма на водача в състояние на концентрация на алкохол в кръвта по-голяма от 1,2 промила и управление на МПС, които поотделно не са престъпления. Тези две прояви свързани в едно съставляват посоченото престъпление. Затова наличието на горната концентрация на алкохол в кръвта на дееца следва да се квалифицира и като „пияно състояние” по смисъла на чл. 78а ал. 6 НК. Тук не става дума за двукратно наказване на извършителя за едно и също деяние, тъй като разпоредбата на чл. 78а ал. 6 НК няма санкционен характер. Тази разпоредба само въвежда изключение от възможността за по-благоприятно третиране на дееца. Такава е и разпоредбата на чл.78а ал. 1 б. „В” НК.

              Поради изложеното и на основание чл. 75 ал. 1 т. 3 от Закона за съдебната власт общото събрание на съдиите от Военно-апелативния съд

                                                    Р  Е  Ш  И :

           Препоръчва при прилагането на чл. 343б ал. 1 НК да се има предвид следното:

             Разпоредбата на чл.78а ал. 6 НК в частта й за пияното състояние на дееца се явява всякога пречка за прилагането на института на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на извършителя на престъпление по чл. 343б ал. 1 НК.

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

                       ГЕНЕРАЛ-МАЙОР                                       ПЕНГЕЗОВ

гр. София,

06.03.2007 г.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg