чл.343 ал.1,б.”а”,Решение №12/19.06.2006г.по НАХД№11/2006г.със съдия-докладчик полк.С.Александров

             Съгласно разпоредбата на чл. 102 НПК, наред с обстоятелствата по т.т. 1 и 2, в наказателното производство подлежат на доказване и причинените от деянието вреди - т. 3, и това е задължение на органите на досъдебното производство, а не тяхна преценка. Поглъщането не означава, че размерът на значителните имуществени вреди, когато са причинени наред със средни или тежки телесни повреди, не следва да се установява по съответното дело.

            Съгласно разпоредбата на чл. 102 НПК, наред с обстоятелствата по т.т. 1 и 2, в наказателното производство подлежат на доказване и причинените от деянието вреди - т. 3, и това е задължение на органите на досъдебното производство, а не тяхна преценка.               

          В настоящия случай, от огледния протокол, от фотоалбума и особено от показанията на свидетеля В. С. пред въззивния съд се установява, че в резултат на ПТП, на собствения му лек автомобил „Фолксваген-Пасат” са били причинени имуществени вреди в размер на около 2500 лева, които до този момент не са му възстановени.

            За освобождаването от наказателна отговорност на пълнолетно лице по чл. 78а НК категорично се изисква, освен да са налице условията по ал. 1, букви „а” и „б”, така и възстановяване на причинените от престъплението имуществени вреди /ал.1, б. “в”/. От приложеното на л. 2, том І сл.дело писмо до военния следовател, е видно, че в задача № 4 военният прокурор изрично му е указал да назначи съдебно-оценителна експертиза за щетите по лекия автомобил „Фолксваген-Пасат”, собственост на С. В едно от поредните си постановления за връщане на делото за допълнително разследване /л. 85-86, том І сл.дело/ прокурорът е посочил като един от пропуските на разследващия орган именно неназначаването на такава експертиза. Следователят обаче не е изпълнил дадените му указания и е повдигнал на ст.лейт. И. обвинение само за причинената на С. С. средна телесна повреда.

              Въпреки, че по делото не е бил установен размерът на вредите по лекия автомобил на С. в резултат на ПТП, както и че те не са му били възстановени, в нарушение на задълженията си по чл. 242, ал. 1 НПК военният прокурор е внесъл в С. военен съд постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия.

               Действително, в точка 4, б. „з” на ППлВС № 1/83 г. е указано, че съставомерната последица „значителни имуществени вреди” се поглъща от последиците “средна телесна повреда” и “тежка телесна повреда” по чл. 343, ал. 2 НК. Същото важи и за чл. 343а, б.”а” НК. Поглъщането, обаче, не означава, че размерът на тези значителни имуществени вреди, когато са причинени наред със средни или тежки телесни повреди, не следва да се установява по съответното дело. В подкрепа на това са и обстоятелствата, че причинените вреди се вземат предвид при определяне на наказателната отговорност на дееца, както и че пострадалият има право да ги претендира срещу виновното лице в съответоното наказателно производство. Освен това, производството по чл. 375 - чл. 378 НПК е особено съдебно производство, в което едно от изрично предвидените в чл. 78а, ал. 1 б.”в” НК изисквания е имуществените вреди от престъплението да са възстановени.

              Тъй като, както бе посочено, по делото не са били събрани никакви доказателства относно  характера  и размера на причинените по лекия автомобил „Фолксваген Пасат” вреди, както и дали те са били възстановени, по реда на чл. 248, ал. 2, т. 4 НПК съдията – докладчик е следвало да констатира, че не са били налице основанията за разглеждане на делото по реда на глава XVIII    НПК, а съдът - на основание чл. 377 НПК да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора. Вместо да стори това, съдът го е приел за разглеждане и е допуснал нови процесуални нарушения.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg