чл.288,Присъда №0029/19.02.2007г.по НОХД№216/2006г.със съдия-докладчик полк.Петър Г.Петков

               Длъжностното качество на дознател е давало възможност на подсъдимия да извърши престъпление по чл. 288 НК. Съставът на престъплението по чл. 288 НК предполага задължителното наличие на престъпно поведение на лицето, което се разследва от органа на властта. Специалната цел на дееца по чл. 288 НК е да „избави другиго от наказание, което му се следва по закон”. Ако другото лице не може да бъде наказано по закон, тъй като е невинно то и органът на властта не може да извърши престъпление по чл. 288 НК.            

               Изтъкнатите в жалбата възражения по отношение на престъплението по чл. 288 НК не са основателни. Длъжностното качество на дознател е давало възможност на подсъдимия да извърши и такова престъпление. Това, че подсъдимият е приключил дознанието със заключение за предаване на съд също не изключва възможността за осъществяването на този състав от НК. Независимо от това при служебната проверка въззивният съд установи, че първоинстанционният съд не е оценил в достатъчна степен обстоятелството, че впоследствие по дознанието срещу Д. е постановено влязло в сила оправдателно решение за деянието по чл. 345 НК. Съставът на престъплението по чл. 288 НК предполага задължителното наличие на престъпно поведение на лицето, което се разследва от органа на властта. Специалната цел на дееца по чл. 288 НК е да „избави другиго от наказание, което му се следва по закон”. Ако другото лице не може да бъде наказано по закон, тъй като е невинно то и органът на властта не може да извърши престъпление по чл. 288 НК. След разкриване на деянието по настоящето дело производството срещу  Д. е завършило с оправдателно решение, което е постановено не в резултат от действията на подс. С. Така от обективна страна подсъдимият по настоящето дело не е могъл да избави невинното лице от наказание, тъй като такова не му се следва по закон. Затова от обективна страна  престъплението по чл. 288 НК не е извършено и подсъдимият бе оправдан по това обвинение от въззивния съд.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg