чл.343б,Решение №36/17.05.2007г.по НОХД№15/2007г.със съдия-докладчик ген.лейт.В.Пенгезов

           Престъплението по чл. 343б, ал. 1 НК, предвид своето съдържание от обективна страна, може да бъде осъществено само в пияно състояние по смисъла на чл. 78а, ал. 6 НК. Затова за престъплението по чл. 343б, ал. 1 НК е неприложим института на освобождаване от наказателна отговорност  с налагане на административно наказание.

             При постъпването на делото в съда съдията-докладчик с разпореждане от 12. 12. 2006 г. е решил делото да се разгледа по реда на глава двадесет и осма от НПК – т.е. преценил е, че в случая са налице основания за прилагането на института на чл. 78а НК. Разпореждането не е мотивирано и не е ясно защо съдията-докладчик е взел такова решение. В мотивите към решението по делото са изложени съображения, от които може да се съди защо е сторил така. Изложената теза, че престъплението по чл. 343б,  ал. 1 НК не е такова от категорията извършени когато „деецът е бил в пияно състояние” по смисъла на чл. 78а ал. 6 НК,  не съответства на закона. При използването на този израз в чл. 78а ал. 6 НК законодателят не е имал предвид само тези текстове от НК, в които изрично е използвано понятието „пияно състояние”. Това понятие не е обяснено в чл. 93 НК и по логиката, застъпена в атакуваното решение да не се тълкува закона разширително и  в ущърб на подсъдимия, се получава, че въобще не би следвало да се прилага.  С Постановление № 1/83 г. Пленума на Върховния съд е постановил, че „пияно състояние” „по смисъла на чл. 343, ал. 2 НК е налице, когато по време на произшествието в кръвта на дееца има алкохолно съдържание най-малко 0,50 %о”. Това тълкуване се прилага и във всички останали случаи, когато се използва това понятие. Затова изводът на първоинстанционният съд, че наличието на 1, 4 промила алкохол в кръвта не е пияно състояние е необоснован. На базата на изложеното може да се направи извод, че престъплението по чл. 343б, ал. 1 НК, предвид своето съдържание от обективна страна, може да бъде осъществено само в пияно състояние по смисъла на чл. 78а, ал. 6 НК. Затова за престъплението по чл. 343б, ал. 1 НК е неприложим института на освобождаване от наказателна отговорност  с налагане на административно наказание. На това основание протестът е основателен в тази му част и обжалваното решение следва да бъде отменено.

            С оглед разпореждането на съдията-докладчик цялото производство пред първоинстанционния съд е проведено по реда на глава двадесет и осма от НПК. Това производство има свои особености, които не дават възможност за пръв път втората инстанция да установи, че деянието е престъпление от общ характер и  със своя нова присъда да осъди подсъдимия. Подобно процедиране би довело  до съществено ограничаване на правото на защита на подсъдимия, който на практика е бил лишен от възможността в пълен обем при един непосредствен и устен процес да упражни правото си на защита пред първата инстанция.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg