чл.346 ал.3,Решение №30/10.03.2005г.по НОХД№22/2005г.със съдия-докладчик полк. В.Димитров

             Разпоредбата на чл. 346 ал. 3 НК не изисква деецът да е знаел предварително, че ще се отнема превозното средство и да има отношения с извършителите на това престъпление  преди, по време или след извършването му. Законът не поставя и изискване преди или след предложението за съдействие деецът да е предприел някакви действия за издирването на автомобила или извършилите отнемането му лица. Дори получаването на имотната облага не се явява част от изпълнителното деяние.

             Защитата на подсъдимия Г. твърди, че този вид престъпление /по чл. 346 ал.3 НК/ изисквало непосредствена връзка на дееца с извършителите на противозаконното отнемане на моторното превозно средство и от там се прави извода, че деянието на подсъдимите е несъставомерно. Независимо от това, че  престъплението системно е поставено като алинея на чл. 346 НК, касаещ противозаконното отнемане на моторно превозно средство, то това е отделен и самостоятелен състав на престъпление. От обективна страна се изисква да е налице противозаконно отнемане на моторно превозно средство и предлагането на съдействие за връщането му срещу получаване на имотна облага. От субективна страна се изисква деецът да съзнава, че моторното превозно средство е отнето и умишлено да предложи съдействие за връщането му като поиска получаването на имотна облага. Изпълнителното деяние се състои в предлагането на съдействие с искане за имотната облага. Законът не изисква деецът да е знаел предварително, че ще се отнема превозното средство и да има отношения с извършителите на това престъпление  преди, по време или след извършването му. Законът не поставя и изискване преди или след предложението за съдействие деецът да е предприел някакви действия за издирването на автомобила или извършилите отнемането му лица. Дори получаването на имотната облага не се явява част от изпълнителното деяние.

            По настоящето дело е установено, че е било допуснато от органите на МВР предаването на имотната облага – сумата от 2800 евро, но това действие има само отношение за доказване по един категоричен начин на умисъла и на двамата подсъдими, които вече са били извършили престъплението само с факта, че са предложили съдействието за връщането на автомобила срещу заплащане. В тази насока може да бъдат оценени и изявленията на подс. Г., че сумата следва да бъде заплатена иначе автомобилът ще бъде изнесен или запален. Правно ирелевантно е дали той е имал конкретни данни, за да твърди тези обстоятелства или си ги е измислял, за да склони пострадалите по-лесно да му заплатят парите. Поради това твърденията на  защитниците на подс. Г., че за да е налице съставът на престъплението по чл. 346 ал. 3 НК е необходимо да има връзка между извършителя и отнелите превозното средство, е необосновано и жалбата следва да бъде отхвърлена в тази й част.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg