чл.396 ал.1 т.5,Решение №213/21.12.2006 г.по НОХД№208/2006г.със съдия-докладчик полк.Хр.Странджански

   Съгласно разпоредбата на чл.396 ал.1 т.5 от НПК на военните съдилища са подсъдни дела за престъпления извършени от посочените в този текст на закона лица само при или по повод службата  им в МВР. Наличието на това обстоятелство следва да бъде описано в обстоятелствената част на обвинителния акт.

            Съгласно разпоредбата на чл.396 ал.1 т.5 от НПК на военните съдилища са подсъдни дела за престъпления извършени от посочените в този текст на закона лица само при или по повод службата  им в МВР. Наличието на това обстоятелство следва да бъде описано в обстоятелствената част на обвинителния акт. Във внесения в съда обвинителен акт няма описани такива обстоятелства, а и по делото липсват каквито и да е факти деецът да е осъществил деянието  в каквато и да е връзка със службата си в МВР. Първоинстанционният съд е следвало да се произнесе по въпроса за компетентността си за разглеждане на делото още при внасянето на същото в съда на 26.09.2006 година изхождайки от обстоятелствената част на обвинението съгласно разпоредбата на чл.42 ал.1 от НПК  и в съответствие със императивните разпоредби на чл. 248 ал.2 т.1 от НПК. Като не се е съобразил с посочените разпоредби на закона и е приел за разглеждане дело, което е подсъдно на общите съдилища, В. военен съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила като е излязъл извън рамките на законовата си компетентност.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg