чл.305 ал.3 и 6,Решение №116/08.07.2005г.по НОХД№114/2005г.със съдия-докладчик полк. В.Димитров

          Оправдателната присъда не може да съдържа изрази, които поставят под съмнение невинността на оправдания. Недопустимо е в мотивите да се върши преписване на обвинителния акт със забележката, че това е приел за установено прокурорът и този препис да се взема като фактическа обстановка при постановяване на присъдата. Съдът е длъжен изрично най-напред да посочи каква фактическа обстановка е приел той, а не прокурорът с обвинителния акт или защитата на подсъдимите.  

         От съдържанието на мотивите към присъдата се вижда, че първоинстанционният съд е приел за установени две взаимноизключващи се  фактически обстановки. Едната е особено обстоятелствена и подробна и по същество се явява препис на обвинителния акт. Там подробно са описани допуснати от подсъдимите нарушения на служебните им задължения и естеството на телесната повреда, причинена на пострадалия. От стр. 6 на мотивите съдът изведнъж е започнал да коментира становищата на защитника на подсъдимите, като е приел друга фактическа обстановка различна от предишната по отношение на телесното увреждане на пострадалия и е променил квалификацията на деянието на подс. ст. лейт. Т.. След това съдът е отхвърлил правните изводи на прокурора и е изложил съображения, че кап. Я. е невинен. За това е изложил видоизменена фактическа обстановка, състояща се в заключение, че този подсъдим не е бил старши на групата и че членовете й действували самостоятелно.

             При постановяването на присъдата са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Съгласно чл. 16, ал. 1, чл. 86 и чл. 303, ал. 3 и 6 НПК/отм./, съдът е задължен да направи внимателна проверка за всички събрани доказателства, след което да вземе решението си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона. В мотивите съдът следва да посочи какви обстоятелства приема за установени, въз основа на кои доказателствени материали, след което като анализира фактите по делото да посочи какви са правните съображения при решаване на въпросите, така както са посочени в чл. 299, ал. 1 НПК/отм./. Оправдателната присъда не може да съдържа изрази, които поставят под съмнение невинността на оправдания. Недопустимо е в мотивите да се върши преписване на обвинителния акт със забележката, че това е приел за установено прокурорът и този препис да се взема като фактическа обстановка при постановяване на присъдата. Съдът е длъжен изрично най-напред да посочи каква фактическа обстановка е приел той, а не прокурорът с обвинителния акт или защитата на подсъдимите. Обстоятелствата по фактическата обстановка, които страните изтъкват, следва да бъдат обсъждани от съда, като в мотивите изрично се посочи кои са били приети от съда за доказани и кои са били отхвърлени и защо.

            По настоящето дело съдът е приел едновременно две взаимноизключващи се фактически обстановки. Не е ясно защо и на базата на какви доказателства едната е била отхвърлена, а другата приета, тъй като са изложени доказателства, които подкрепят всяка от тях. По същество липсва правен извод по основния въпрос на присъдата – за виновността на подсъдимите. В по-голямата си част присъдата съдържа констатации на съда за тяхната виновност, като подробно са изложени различни, допуснати от подсъдимия  кап. Я. нарушения и настъпилите в резултат на действията на ст. лейт. Тодоров телесни повреди по чл. 130 ал. 1 НК. Впоследствие изведнъж се прави правен извод, че кап. Я. е невинен, а кап. Тодоров е причинил телесно увреждане по чл. 130 ал. 2 НК.  Всички тези обстоятелства поставят под сериозно съмнение приетото от съда оправдаване на кап. Я. и преквалификацията на деянието на ст. лейт. Тодоров, което е в нарушение на чл. 303 ал. 6 НПК /отм/ /чл. 305 ал. 6 НПК нов/.

            Допуснатите нарушения от основния съд са равнозначни на липса на мотиви и правят невъзможна въззивната проверка на присъдата. Липсата на мотиви всякога съставлява съществено нарушение на процесуалните правила и е безусловно основание за отмяна на присъдата.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg