чл.84 ал.1,Решение №2/18.01.2007г.по НОХД№217/2006г.със съдия-докладчик полк. В. Димитров

         Отхвърлянето или уважаването на гражданския иск означава произнасяне по съществото му. То е възможно да стане само след образуване на съответно дело, събиране, проверка и преценка на представените от страните доказателства и се извършва със съответно решение или присъда на съда.

 

        Преди започване на съдебното следствие  повереникът на пострадалия С. е подал молба да участва в процеса като частен обвинител и граждански ищец. Съдът е удовлетворил молбата по отношение на допускането до участие в качеството на частен обвинител. Същевременно е счел, че подаденият граждански иск не съответства на изискванията на закона и е решил да не го разглежда. Съдът незаконосъобразно с определение е „отхвърлил предявения граждански иск”, вместо да откаже да уважи молбата за допускането на иска за съвместно разглеждане с наказателното дело. Отхвърлянето или уважаването на гражданския иск означава произнасяне по съществото му. То е възможно да стане само след образуване на съответно дело, събиране, проверка и преценка на представените от страните доказателства и се извършва със съответно решение или присъда на съда. Така по настоящето дело съдът с определение се е произнесъл по съществото на иска, без въобще да е започнал разглеждането му, което е недопустимо. Поради липсата на жалба от страна на С. този недостатък не може да бъде отстранен, тъй като би довел до утежняване на положението на подсъдимите, а настоящето въззивно производство е образувано само по техни жалби.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg