чл.56,Определение № 2/25.01.2007 г.по ЧНД №7/2007 г. със съдия-докладчик полк.Владимир Димитров

            При декларативното изявление на съда, че въобще не е ясно дали е извършено престъпление от общ характер и какво е то, по същество липсва основната предпоставка за вземане на каквато и да е мярка за неотклонение. Съдът е длъжен да се произнесе дали са налице достатъчно доказателства, за да се направи обоснованото предположение дали е извършено престъплението, за което е повдигнато обвинение или лицето е уличено и дали са налице доказателства, че това лице е извършило конкретното престъпление. Мерките за процесуална принуда се вземат само за постигане на целите на закона в рамките на разследване за конкретно престъпление. Основанията за тяхното вземане трябва да съществуват към момента на произнасянето на съдебния орган, а не да се разчита, че впоследствие ще се съберат доказателства за това.

            Преди да се вземе мярка за неотклонение е задължително да са налице изискванията по чл. 56 ал. 1 НК – да е повдигнато обвинение за престъпление от общ характер и от доказателствата по делото да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, както и да са налице основанията по чл. 57 НК. Атакуваното определение формално не отговаря на изискванията на чл. 56 НК, тъй като съдът е приел, че обвиняемият е „извършил деянието”, но „по отношение на точната квалификация настоящият състав не се занимава, а и на този етап от разследването не е възможно да бъде конкретизирано обвинението, тъй като това ще е предмет на основния състав на съда, който ще се произнесе по вината”. Така при декларативното изявление на съда, че въобще не е ясно дали е извършено престъпление от общ характер и какво е то, по същество липсва основната предпоставка за вземане на каквато и да е мярка за неотклонение. Въпреки това съдът е взел такава с диспозитива на определението. Така е налице противоречие между обстоятелствената и диспозитивната част на определението и то следва да бъде отменено само на това основание, тъй като въззивният съд не може да разбере каква е била волята на съда, за да вземе своето решение.

             Действително в един начален стадий на разследването не може да се изисква от органите на досъдебното производство да формулират напълно точно обвинение, още повече, че продължава събирането на доказателства. Но за вземането на мярката за неотклонение е абсолютно задължително привличането на обвиняемия или уличения по конкретен текст от НК, който следва да е престъпление от общ характер. Също така трябва да са налице доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че това лице е извършило престъплението и да е налице и някое от основанията по чл.57 НК – опасност обвиняемия да се укрие, да извърши престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда. При липсата на конкретно посочено обвинение и на останалите обстоятелства е невъзможно да се вземе мярка за неотклонение, тъй като се нарушава основно право на защита – обвиняемият да разбере в какво е обвинен. Затова не може предвид началния стадий на разследването да се приема от съда, че са налице данни, че обвиняемият е извършил някакво престъпление, но в настоящия момент неизвестно какво. Съдът е длъжен да се произнесе дали са налице достатъчно доказателства, за да се направи обоснованото предположение дали е извършено престъплението, за което е повдигнато обвинение или лицето е уличено и дали са налице доказателства, че това лице е извършило конкретното престъпление. Мерките за процесуална принуда се вземат само за постигане на целите на закона в рамките на разследване за конкретно престъпление. Основанията за тяхното вземане трябва да съществуват към момента на произнасянето на съдебния орган, а не да се разчита, че впоследствие ще се съберат доказателства за това. Недопустимо е посредством мерките за неотклонение да се ограничават правата на определен гражданин, а впоследствие да се търси законово основание и причини за вземане на тези мерки.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg