чл.18,Решение №146/11.10.2005г.по НОХД№145/2005 г.със съдия-докладчик полк.Ц.Ангелов

             Делото се разглежда за втори път по същество във въззивната инстанция.При първото разглеждане на делото състав на Военно-апелативния съд е оставил без уважение въззивната жалба на подсъдимия и е потвърдил присъдата на Софияския военен съд.             

            По касационна жалба на подсъдимия делото е разгледано от състав на ВКС.С решение № 387 от 27 юли 2005 г.ВКС е отменил изцяло въззивно решение № 144 от 20.09.2004 г.по ВНОХД 122/ 2004 г.на Военно-апелативния съд и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда от стадия на разпоредителното заседание.В мотивите на решението на касационната инстанция са посочени допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от първата и от въззивната инстанция.Съдилищата са нарушили разпоредбата на чл.303, ал.3 НПК-в мотивите на съдебните актове не са посоченикакви обстоятелства се считат за установени, въз основа на кои доказателствени материали и какви са правните съображения за взетото решение.Тъй като са налице противоречия в доказателствените материали не са изложили съображения защо са приели едни от тях, а други са отхвърлили.

            В мотивите на решението на касационната инстанция се сочи и за съществено нарушение на процесуалните правила допуснато от първоинстанционния съд.Нарушен е един от основните принципи на наказателния процес, визиран в чл.17 НПК /отм. нов чл. 18 НПК/.Той изисква съдът и органите на досъдебното производство да основават решенията си върху доказателствени материали, които те събират и проверяват лично, освен в изрично предвидените за това случаи.В хода на съдебното следствие пред първоинстанционния съд се е наложило смяна на двама от съдебните заседатели с нови.Първоинстанционният съд в този случай твърде формално е изпълнил задължението си да започне съдебното заседание отначало.В новия състав са преразпитани основни свидетели по делото, но не и за факти и обстоятелства, включени в предмета на доказнаването.Заявлението на тези свидетели, че поддържат показанията си от предходното заседание не е достатъчно, тъй като новите членове на съдебния състав са били лишени от възможност да се запознаят с всички факти и обстоятелства по делото.Делото е решено от новия състав без да е разпитан подсъдимия в това съдебно заседание.

             Макар в решението на касационния съд да не е посочено изрично на кой от двата съда делото се връща за ново разглеждане от друг състав, то очевидно е, че това е първоинстанционния съд.Съществените нарушения на процесуалните правила са допуснати в тази фаза на процеса и не могат да бъдат отстранени от въззивния съд.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg