чл.178,Определение №19/09.06.2006г.по ЧНД №22/2006 г.със съдия-докладчик ген.майор В.Пенгезов

              В чл. 178 ал. 1 НПК, изрично са посочени начините за връчване на призовки, съобщения и книжа. В посочения текст от НПК не е предвидена възможност връчването да се извършва по пощата.

              При служебната проверка на атакуваното определение въззивният съд установи, че то е постановено при съществено нарушение на процесуалния закон. Основният съд неправилно е приел, че връчването на обжалваното постановление на СВОП е извършено на 24. 03. 2006 г. при спазване изискванията на НПК за това. В чл. 237 ал. 3 НПК /отм./ изрично е указано, че на пострадалия се изпраща препис от постановлението за прекратяване.  Срокът за обжалване започва от връчването му. В чл. 158 ал. 1 НПК /отм./, който е действал по време на връчването на постановлението, респективно чл. 178 ал. 1 НПК, изрично са посочени начините за връчване на призовки, съобщения и книжа. Това се извършва от съответните длъжностни лица при съда, органа на досъдебното производство, община или кметство. По изключение е дадена възможност това да се извършва от служители на Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието, ако връчването не може да бъде извършено съгласно гореописания начин. Предвидени са случаи за военнослужещи и работници и служители, когато връчването се извършва чрез съответното поделение или учреждение или чрез работодателя или негов служител. В посочените текстове от НПК не е предвидена възможност връчването да се извършва по пощата. Така приложената по делото разписка не съдържа данни какво всъщност е връчено на пострадалата, а не е и необходимо това да се установява пряко или косвено, след като органите на военната прокуратура са отказали да изпълняват разпоредбите на закона. Срокът по чл. 237 ал. 3 НПК /отм./ е преклузивен, с оглед гарантирането на правна стабилност на прокурорските актове. За да започне неговото протичане е задължително преди това органите на обвинителната власт да са извършили връчването на книжата по реда, указан в НПК. След като този ред не е спазен, то не може да се приеме, че е поставено начало на срока, чието просрочване води до загубата на правна възможност за съдебен контрол над прокурорския акт.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg