чл.405 ал.2,Решение № 79/28.05.2007г.по НОХД№58/2007г.със съдия-докладчик полк.В.Димитров

              Съобразно чл. 405 ал. 1 НПК разследването се провежда от военни следователи по делата за престъпления, посочени в чл. 194 ал. 1 т. 1 НПК и извършени от офицери. Съобразно чл. 405 ал. 2 НПК извън посочените случаи разследването се извършва от военни дознатели.

            При разглеждането и решаването на делото са допуснати редица съществени нарушения на процесуалните правила по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 1 НПК, довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия и съществено нарушение на процесуалния закон.

            По делото е проведено полицейско дознание, което е приключило на 31. 05. 2006 г. На 04. 07. 2006 г. прокурор от СВОП е възложил на военен следовател да приключи производството. Военният следовател е извършил всички следствени действия, считано след 07. 07. 2006 г. – л. 90 и сл. от следственото дело и го е приключил. На базата на тези процесуално-следствени документи е изготвен обвинителен акт и внесен в съда, който постановил атакуваната присъда.

            Съобразно чл. 13 ал. 2, чл. 105 ал. 2 и чл. 106 НПК обективната истина се разкрива по реда и със средствата, предвидени в НПК, не се допускат доказателствени средство, които не са събрани или изготвени при условията и по реда, предвидени в НПК и доказването в наказателното производство се извършва чрез способите, предвидени в НПК. Съобразно чл. 405 ал. 1 НПК разследването се провежда от военни следователи по делата за престъпления, посочени в чл. 194 ал. 1 т. 1 НПК и извършени от офицери. Съобразно чл. 405 ал. 2 НПК извън посочените случаи разследването се извършва от военни дознатели.

             Видно от цитираните текстове в настоящия случай дознанието е постъпило в СВОП на 26. 06. 2006 г. /л. 6 от сл. дело/. Подсъдимият е сержант по звание, а обвинението срещу него е за престъпление по чл. 345а ал.  1 НК, т.е извън престъпленията по чл. 194 ал. 1 т. 1 НПК. Вместо да изпрати делото на съответния военен дознател, прокурор от СВОП е възложил разследването на военен следовател. Образувано е следствено дело и проведено разследване от некомпетентен орган. Така всички следствени действия от постановлението за приемането на действията, извършени от дознателя от МВР до привличането като обвиняем и разпита му са извършени в разрез с императивните разпоредби на НПК от военен следовател, а не от военен дознател и нямат никаква процесуална стойност. Поради тази причина – липсата на годно от процесуална страна  досъдебно производство, е невъзможно разглеждането на делото в съда по внесения обвинителен акт и всякакъв съдебен акт подлежи на отмяна, като постановен при особено съществени нарушения на процесуалния закон. Това налага отмяна на атакуваната присъда и връщане на делото за допълнително разследване на военния прокурор за провеждането на досъдебно производство при спазване изискванията на НПК за органа, който е компетентен да проведе дознанието.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg