чл.28 ал.1,Решение №084/30.06.2008г.по НОХД№077/2008г.със съдия-докладчик полк. В. Димитров

                Съобразно изискването на чл. 28 ал. 1 т. 2 НПК тричленен състав на съда разглежда делото, когато да престъплението се предвижда наказание от пет до петнадесет години лишаване от свобода. За престъплението по чл. 203 ал.1 НК е предвидено наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода, което  налага съставът, който следва да разгледа делото да бъде съставен от двама съдии и трима съдебни заседатели по реда на чл. 28 ал. 1 т. 3 НПК

          От съдържанието на протоколите от съдебното заседание на първоинстанционния съд и постановената присъда се вижда, че делото е разгледано от тричленен състав – един съдия и двама съдебни заседатели. С оглед на предявеното с обвинителния акт обвинение за престъпление по чл. 203 ал.1, във  вр. чл.201 НК, за П. и във  вр.чл.20 ал. 2, във  вр. ал. 1 от НК, а за Ц., Н. и С. във вр. с чл. 20 ал. 4 НК, настоящата инстанция установи, че при разглеждането на делото и постановяването на присъдата си първоинстанционния съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, като е извършил горните действия в незаконен състав. Съобразно изискването на чл. 28 ал. 1 т. 2 НПК тричленен състав на съда разглежда делото, когато да престъплението се предвижда наказание от пет до петнадесет години лишаване от свобода. За престъплението по чл. 203 ал.1 НК е предвидено наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода, което  налага съставът, който следва да разгледа делото да бъде съставен от двама съдии и трима съдебни заседатели по реда на чл. 28 ал. 1 т. 3 НПК. Разглеждането на делото от незаконен състав е повлияло на реда и начина на събиране и проверка на доказателствата, а също и в тяхната оценка в мотивите, съответно на начина на формиране на вътрешното му убеждение, което прави невъзможно въззивната инстанция да го провери. Постановяването на присъда от незаконен състав представлява винаги съществено процесуално нарушение от категорията на абсолютните и е безусловно основание за отмяна на присъдата съобразно разпоредбата на чл. 348 ал. 3 т. 3 НПК.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg