Определение
16-02-2012

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 3

гр. София, 16.02.2012 година

               

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

                Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на шестнадесети февруари две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ПЕТКОВ

                                                               ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                                                                полк. РУМЕН ПЕТКОВ

               

                                                                             

при секретар Катя Симова

разгледа наказателно от частен характер дело № 2 по описа за 2012 година, докладвано от съдията подп. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по жалба на частния тъжител С. Н. Й. от гр. Ш. против присъда № 204/21.12.2011 г. по нчхд №  204/2011 г. на Софийския военен съд.

В жалбата пред въззивната инстанция на частния тъжител  С. Н. Й. се прави искане за допълване на делото с нови доказателства, а именно:

1. Да се изискат от в.ф. .. – С. всички документи заедно с описите, които са били предоставени на комисията от в.ф. . – С. и в.ф. .. – Р. Д.. Те са доказателство за несъстоятелността и неистинността на твърденията в протокола, изготвен и подписан от подсъдимите.

2. Да се изиска писмото на командира на в.ф. .. – С. от 19.07.2011 г. до началника на в.ф. . – Р. Д., с което отново и без законово основание за това се възлага на тъжителката за пореден път водене на дело на в.ф. ...

3. Да се направи справка от работното място на тъжителката за отпуските по болест, ползвани от нея за предишен период. С тази справка ще се установи безспорно, че не е боледувала до процесния период, а онкологичното й заболяване довело до отстраняване на една цяла система от организма й е вследствие от злонамерените действия – оклеветяване, обидни и неистинни твърдения от страна на подсъдимите, довели до репресия и психологически атаки срещу нея.

4. Да бъдат снети свидетелски показания от кап. В. Р. от в.ф. .. – Р. Д., д-р И. С., цив. служител В. Д.. Техните показания ще допринесат да се изяснят множеството негативни за тъжителката последици вследствие репресивния ефект от предприетия натиск и атаки срещу нея като резултат от изготвения от подсъдимите протокол.

Военно-апелативният съд намира, че направените искания са неоснователни.

Относно исканията за писмени доказателства същите са извън предмета на доказване на делото и не са съотносими към него.

Относно искането за извършване на справка за отпуските по болест, ползвани от жалбоподателката за предишен период не е посочен какъв е този период. Не е ясно и от кое работно място да се изиска такава справка, тъй като видно от доказателствата по делото тя е работела и на други места по трудов договор.

Относно разпити на свидетели в жалбата не са посочени трите имена и адресите на същите и настоящата инстанция не може да ги индивидуализира и не знае откъде да ги призове.

Предвид изложеното Военно-апелативният съд оставя без уважение исканията за допълване на делото с нови доказателства.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание за 21.03.2012 г. от 09:00 часа, в гр. София, бул. “Витоша” № 2, Съдебна палата, партер, зала № 4, с призоваване на страните.

                Предвид гореизложеното и на основание чл. 315 и чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията във въззивната жалба на   С. Н. Й. от гр. Ш..

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.03.2012 г. от 09:00 часа, в гр. София, бул. “Витоша” № 2, Съдебна палата, партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните по делото.

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                               ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg