Решение
28-12-2012

 

           РЕШЕНИЕ

 

              №050

 

    гр. София, 28. 12. 2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на петнадесети октомври две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

при секретар Катя Симова

и с участието на прокурора подп. Н. НАЧЕВ

разгледа наказателно общ характер дело № 047 по описа за 2012г. докладвано от съдията полк. Странджански,

образувано по въззивни жалби на адвокат М. М. от САК като защитник на подсъдимия полк. Л. Г. А. от НРС - гр. С., и на адвокати К. Б. и В. Ц. от САК като повереници на гражданските ищци и частни обвинители Ц. С. и Т. И. от гр. Г., срещу присъда № 0123/10.07.2012г. по нохд № 0123/2012г. по описа на Софийския военен съд.

.................................................................................

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

:

По тези изложени съображения и на основание чл. 334 т.6 и чл. 338 от НПК, Военно-апелативният съд

  РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 0123/10.07.2012г. по нохд № 0123/2012г. по описа на Софийския военен съд като обоснована, законосъобразна и правилна.

ЧЛЕНОВЕ:

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg