Определение
21-09-2012

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

9

 

гр. София, 21. 09. 2012 година

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д  А

 

          Военно-апелативният съд на Република България в закрито заседание на двадесет и първи септември две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                              ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ  

  полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

 

при секретар Нина Стоянова  

разгледа наказателно общ характер дело № 51 по описа за 2012 година, докладвано от съдията полк.АНГЕЛОВ, образувано по жалба на подсъдимите м-с ІІ клас Я. И. А. и м-с І клас П. И. У.от в.ф.-Б. срещу присъда №6 от 17 юли 2012 г. по НОХД 143/ 2012 г.на Сливенския военен съд   

 

          Във въззивната жалба на подсъдимите, наред с доводите за необоснованост и неправилност на присъдата, за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, са направени искания и за допълване на делото с нови доказателства. С цел проверка истинността на свидетелските показания на З. У. се иска справка от мобилния оператор „ViVACOM” за  местонахожданието на мобилния номер, ползван от свидетелката в процесната нощ. Второто искане е за назначаване на повторна съдебномедицинска експертиза.

В това производство, Военно-апелативният съд постави на разглеждане доказателствените искания на двамата подсъдими. Искането за назначаването на повторна съдебномедицинска експертиза следва да бъде оставено без уважение. В жалбата не се сочи нито един конкретен довод, който да обуславя необходимостта от назначаването на повторна експертиза.

Основателно е първото искане на подсъдимите. Мобилният оператор „VIVACOM” следва да изготви справка относно следните обстоятелства:  З. Г. У. с ЕГН дали е абонат на фирмата. Притежава ли СИМ карта с номер. За дните 25 и 26.06.2011 г. провеждани ли са входящи и изходящи разговори и от какво местонахождание.

          Предвид горното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

                  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на подсъдимите за назначаване на повторна съдебномедицинска експертиза.

          От мобилния оператор да се иска справка за обстоятелствата, посочени в обстоятелствената част на определението.

          НАСРОЧВА делото за разглеждане от въззивната инстанция в съдебно заседание на 12.11. 2012 г от 9 ч., за която дата да се призоват страните.

         

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ:

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg