Определение
11-09-2012

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 8

гр. София, 11.09.2012 година

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на единадесети септември две хиляди и дванадесета година, в състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк.  ПЕТЪР  Г.  ПЕТКОВ

          ЧЛЕНОВЕ:  полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                          полк. ХРИСТО  СТРАНДЖАНСКИ

при секретар Е. Стоянова

разгледа наказателно общ характер дело № 52 по описа за 2012 година

докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по жалба на подсъдимия гр. л. Н.Диманов. Цонев. от гр. Ш. и по жалба  на подсъдимите ефр. К. Н. Д. и р-к С. Г.Д. и двамата от в.ф.– гр. Ш., чрез техния защитник адвокат Желязко Желязков от АК – гр. В, против присъда № 97/21.06.2012г. по наказателно общ характер дело № 97/2012г. по описа на Варненския военен съд.

          В подадената въззивна жалба подсъдимият гр. л. Н.Д. Ц. от гр. Ш. прави искане за събиране на нови доказателства както следва:

1.    Да бъде призован и разпитан пред въззивната инстанция свидетеля Б. Г. дали е влизал или не в гората;

2.    Да бъде проведен следствен експеримент, че същият може да вдигне всяко едно от натоварените дърва, представляващи предмет на престъплението;

3.    Да се изиска справка от Метеорологична лаборатория – гр. Ш., от която да се види, че през инкриминираната вечер около 19.30 – 20.00 часа на местопрестъплението е било абсолютна тъмнина, не се е виждала луна и никой не е можел да види силуети;

4.    Да бъде разпитан пред състава на въззивния съд;

В подадената въззивна жалба от адвокат Желязко Желязков от АК – гр. В, като защитник на подсъдимите ефр. К. Н. Д. и р-к С. Г.Д. и двамата от в.ф. – гр. Ш. се прави искане за събиране на нови доказателства както следва:

1.    Да бъдат разпитани пред състава на въззивния съд тримата подсъдими;

2.    Да бъде разпитан свидетеля Б. Г., за да се констатират противоречия в показанията му и се установи, че той не е очевидец на кражбата;

3.    Да се изиска справка от Метеорологична лаборатория – гр. Ш., която за дата 16.02.2011г., час 19.30 – 20.00ч. да отрази метеорологичната обстановка, фазата на луната и да даде отговор  дали към този час е състояние на здрач или на тъмнина;

4.    В жалбата не се прави изрично искане за следствен експеримент дали е възможно сам човек да натовари и подреди процесните дърва, но може да се направи извод за косвено такова искане с оглед на изтъкнатото в жалбата, че е било необходимо извършването на такъв следствен експеримент, но съдът не го е извършил;

          Военно-апелативният съд намира, че тези искания са неоснователни. Свидетелят Б. Г. е разпитван много подробно в съдебно заседание пред първоинстанционния съд, включително и от подсъдимите и тяхната адвокатска защита и поради това не е необходимо същият да бъде преразпитван отново и пред въззивния съд. Искането за справка от Метеорологична лаборатория – гр. Ш. каква е била метеорологичната обстановка, каква е била фазата на луната и дали на местопрестъплението към инкриминирания час е било състояние на здрач или на тъмнина е правено и пред първоинстанционния съд и същият с аргументирано определение в съдебното заседание от 21.06.2012г. е оставил това искане без уважение. Съставът на въззивния съд споделя мотивираните съображения на първоинстанционния съд и без да ги преповтаря възприема извода на съда за неоснователност на това искане на подсъдимите. Искането за извършването на следствен експеримент дали подсъдимият Н. Д. Ц. е в състояние да вдигне, натовари и подреди в колата инкриминираните дървета също е неоснователно, тъй като възможностите на едно лице да извърши дадено действие в случая няма връзка с обстоятелството какви действия е извършило това лице съгласно предявеното му обвинение. По отношение исканията за разпит на подсъдимите пред състава на въззивния съд, съдът намира, че няма пречки да бъде извършен такъв, но следва да се отбележи, че даването на обяснения на подсъдимия пред съда е негово право, а не задължение и съставът на съда не може да задължи подсъдимите да дават обяснения в съдебното заседание на въззивната инстанция, както е сторено и от първоинстанционния съд, който е дал възможност на подсъдимите да дадат своите обяснения, но същите са обяснили пред съда, че ще се ползват от правото си да не дават обяснения и не са дали такива пред първоинстанционния съд.

Ето защо, като съобрази изискванията на чл. 327 от НПК въззивният съд намира, че направените искания по въззивните жалби на подсъдимите са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение. Разглеждането на обжалваната присъда на първоинстанционния съд следва да бъде извършено на насрочената за разглеждане дата в открито съдебно заседание, както са призовани страните по делото.

По тези изложени съображения и на основание чл.327 ал.1 от НПК Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

          ОСТАВЯ без уважение направените искания за нови доказателства, направени от подсъдимия Ц. и подсъдимите Д. и Д.чрез техния защитник адвокат Желязков от АК – гр. В.

ДЕЛОТО  да се разгледа на насрочената за разглеждане в открито съдебно заседание дата, както са призовани страните по делото.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg