Решение
24-09-2012

                                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                                                                №  45

София, 24.09.2012 г.

 

                                                                                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.  ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                          ЧЛЕНОВЕ: полк.  ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ 

                                                  полк.  ПЕТЬО  СЛ. ПЕТКОВ

 

 

 

при секретар МАРГАРИТА ПЕТРОВА

и с участието на прокурора полк. Данов

разгледа наказателно дело № 53 по описа за 2012 година

докладвано от съдията  полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ,

образувано по жалба от защитника на подсъдимия матрос от резерва М.И.Т. от военно формирование  - В, срещу присъда № 110 от 11. 07. 2012 г. по нохд № 110/2012 г. на Варненския военен съд.

 

С обжалваната присъда подсъдимият матрос от резерва М.И.Т. от военно формирование  - В e признат за виновен в това, че: на 05 ноември 2011 г., около 05. 00 часа, в гр. В, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Рено - Меган", с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.82 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 НК, вр. чл. 54 НК го осъдил на 4 месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал.1 от НК съдът отложил изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок. от 3 години.

На основание чл. 343г НК във вр. с чл. 37 ал. 1 т. 7 НК съдът е лишил подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 г. и 6 м. със съответното приспадане на изтърпяното наказание и осъдил подсъдимия да заплати на държавата деловодните разноски от 25 лв.

 

В подадената въззивна жалба се твърди, че присъдата е неправилна, незаконосъобразна и постановена в нарушение на процесуалните правила. Прави се искане за отмяна на обжалваната присъда. В съдебно заседание подсъдимият не се явява, както и упълномощеният от него защитник.

Представителят на Военно-апелативната прокуратура изразява становище, че подадената въззивна жалба следва да бъде оставена без уважение като неоснователна, а обжалваната първоинстанционна присъда следва да бъде потвърдена като правилна.

Въззивният съд провери изцяло правилността на присъдата и за да се произнесе взе предвид следното:

Първоинстанционният съд е приел за установена следната фактическа обстановка:

„Подсъдимият притежава свидетелство за управление на МПС №, категория „В" и „М". За допуснато нарушение по чл.182, ал.1, т.З и чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба" в размер на 150 лв. с наказателно постановление № 6095/18.08.2010 г.

На 04 ноември 2011 г., вечерта, по време на военната си служба във в.ф. - В, подсъдимият м-с М.И.Т.  посетил дискотека „А" в гр. В, където изконсумирал 300 милилитра водка.

Около 05.00 часа на 05 ноември 2011 г. матросът излязъл от заведението и се качил в личния си лек автомобил „Рено - Меган" с ДК № и потеглил. На излизане от паркинга пред заведението бил забелязан от автопатрул на Второ Районно управление „Полиция" - В, в състав: свидетелите-полицаи И. Г. Х., Н. X. Н. и И.В. Н. На полицейските служители им направило впечатление, че автомобилът криволичи по пътя и затова го последвали по бул. "К. Б." и когато стигнали до кръстовището с ул. "Н. Г." след подаден звуков и светлинен сигнал го спрели за проверка. Водачът им представил исканите документи. По време на разговора с него полицейските служители усетили, че водачът лъха на алкохол, поради което свидетелят полицай Х. извършил проверка с техническо средство „Алкомер 931" с фабр. №. Апаратът отчел показание 1.86 на хиляда концентрация на алкохолни пари в  издишвания от Т.въздух. На Т.  бил съставен Акт за установяване на административно нарушение, серия В № /05.11.2011 г., било му иззето Свидетелството за управление на МПС №  и му бил издаден талон за медицинско изследване № /05.11.2011 г. Полицейските служители отвели подсъдимия до МБАЛ „С..А" Ад - В, за вземане на кръв за изследване.

Видно от Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 1557/07.11.2011 г. в изследваната проба кръв, взета от подсъдимия М.И.Т.  се доказва наличие на етилов алкохол в количество 1.82 на хиляда.

Според съдебномедицинското заключение, към момента на вземане на пробата кръв, освидетелстваният е бил в средна степен на алкохолно повлияване.“

Въз основа на приетите за установени фактически обстоятелства първоинстанционният съд е направил законосъобразни изводи за правната оценка на деянието, извършено от подсъдимия. Присъдата е обоснована. Основният съд е анализирал всички събрани доказателства и е направил верни изводи. Налице са достатъчно доказателства, които са дали възможност на съда да оформи правилно вътрешно убеждение, което е отразено в мотивите. В мотивите си първоинстанционният съд е изложил какви фактически положения е приел за установени и защо е сторил това, направил е законосъобразни правни изводи. Фактическата обстановка не се оспорва от страните

Настоящата инстанция счете, че жалбата е неоснователна. В нея не са изтъкнати какви са конкретните нарушения на материалния или процесуалния закон при постановяване на обжалваната присъда, поради което въззивният съд я провери изцяло служебно.

Налице са достатъчно доказателства, които да обусловят извода за вината на подсъдимия. Той е признал по време на досъдебното производство изцяло фактите, изложени в обвинителния акт. При наличието на безспорно установеното количество на алкохол в кръвта на подсъдимия и това, че той е управлявал автомобила е категорично доказано, че подсъдимият е извършил престъплението, за което е обвинен.

Правилно първоинстанционният съд е отчел проявената упоритост и предишното нарушение на правилата за движение. Това сочи на утвърдена нагласа у подсъдимия да не се съобразява с правилата за движение по пътищата. Подсъдимият е употребил значително количество алкохол и настоящата инстанция счете, че за поправянето и превъзпитанието му и най-вече за предупредително въздействие спрямо останалите граждани не са налице условията за налагане на по-леко по вид и размер наказание лишаване от свобода и от право да управлява моторно превозно средство.

 

При разглеждането на делото не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Тъй като не са налице основания за отменяване или изменяване на присъдата, тя следва да бъде потвърдена.

Водим от изложеното и на основание чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд

 

Р  Е  Ш  И :

            ПОТВЪРЖДАВА присъда № 110 от 11. 07. 2012 г. по нохд № 110/2012 г. на Варненския военен съд.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховен касационен съд на РБ в петнадесетдневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        

                                                              ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg