Решение
16-10-2012

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 48

 

гр. София, 16 октомври 2012 година

  В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание в София, на трети октомври две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

 ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

  полк.  ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

 

при секретар Катя Симова

и с участието на прокурора подп. Иво Петков

разгледа наказателно дело от общ характер № 54 по описа за 2012 г., докладвано от съдията  полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ, образувано по жалба на гражданския ищец Министерство на отбраната на Република България срещу присъда № 1 от 15.05.2012 г. по нохд № 1/2012 г. по описа на Плевенския военен съд с подсъдим капитан от резерва П. С. П. от в.ф.– гр. В.

 

С обжалваната присъда Плевенският военен съд е признал подсъдимия  капитан П. С. П. от в.ф.– гр. В.,  за виновен в това, че като длъжностно лице - Командир на рота за материално техническо осигуряване във втори механизиран батальон /в.ф.– гр. В./ към І-ви армейски корпус и в последствие като командир на рота за „Логистично осигуряване” в 10 механизиран батальон /в.ф.– гр. В./ към в.ф. гр. П., за времето от 19.07.2002 г. до 19.11.2007 г. в гр. В., в кръга на службата сам, при условията на продължавано престъпление  преправил съдържанието на официални документи – актове за изменение на качественото /техническо/ състояние на автомобили, както следва:

 - акт № 365/08.10.1997 година; акт № 99/14.05.2003; акт № 81/16.04.2003 година; акт № 15/23.01.2003 година; акт № 774/31.07.2002 година; акт № 445/14.06.2002 година и акт № 446/14.06.2002 година, с цел да бъдат използвани тези документи, поради което и на основание чл. 310, ал.1, вр. с чл. 308, ал.1, и чл. 26, ал.1 и чл. 54 НК го е осъдил на 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание на основание чл. 66, ал.1 НК  е отложил за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила.

Подсъдимият е признат за НЕВИНЕН през същия период от време и в същото длъжностно качество, в съучастие с неустановени по делото лица, като извършители при условията на продължавано престъпление да са съставили неистински официални документи – актове за изменение на качественото състояние на автомобили, както следва:

 - акт № 363 / 06.06.2002; акт № 362/ 06.06.2002 година и акт № 69/ 12.02.2004 година като e ОПРАВДАН по обвинението му по чл. 310, ал.1, вр. чл. 308 ал.1 и чл. 20, ал.2 НК.

Подсъдимият е признат за невинен в това, че: през периода 19.03.2002 г. до 07.05.2002 г., от 17.05.2002 г. до 04.06.2002 г., от 06.06.2002 г. до 18.08.2002 г., от 27.08.2002 г. до 27.10.2002 г., от 14.12.2002 г. до 22.12.2002 г., от 04.03.2003 г. до 07.04.2003 г., от 12.04.2003 г. до 13.07.2003 г., от 16.08.2003 г. до 06.10.2003 г., от 25.10.2003 г. до 07.01.2004 г., от 15.01.2004 г. до 18.02.2004 г., от 28.02.2004 г. до 15.06.2004 г., от 01.07.2004 г. до 25.07.2004 г., от 21.08.2004 г. до 12.09.2004 г., от 18.09.2004 г. до 30.11.2004 г., от 09.12.2004 г. до 12.01.2005 г., от 11.02.2005 г. до 30.06.2005 г., от 26.11.2005 г. до 26.02.2006 г., от 11.03.2006 г. до 05.07.2006 г., от 29.07.2006 г. до 03.10.2006 г., от 09.10.2006 г. до 30.11.2006 г., от 05.01.2007 г. до 07.02.2007 г., от 06.05.2007 г. до 12.06.2007 г., на 20.06.2007 г., от 07.08.2007 г. до 26.08.2007 г., от 26.10.2007 г. до 19.11.2007 г. в гр. В. като командир на рота „МТО”/рота за „Логистично осигуряване”/ във в.ф. гр. В. при условията на продължавано престъпление да не е изпълнил задълженията си по служба, нарушавайки глава ІІІ, раздел ІІ, чл. 312, т. 22 от Устав за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България - чл. 40 от „Наредба за организация на техническата експлоатация на АБТТ и други специални машини в БА” задължаващ го да осигури своевременното и качествено обслужване на АБТТ, в следствие, на което да са настъпили вредни последици, изразяващи се в неизвършване на периодично-техническо обслужване на числящите се на рота за материално техническо обслужване /рота Логистично осигуряване/ машини в пълен обем, вследствие на което да са  произлезли вредни последици изразяващи се в липси на части и възли от поверените му военни автомобили, в размер на 5583.90 лева и е оправдан по обвинението му  по чл. 387, ал.1, във вр. с чл. 26, ал.1 НК.

Плевенският военен съд е отхвърлил предявения от Министерство на отбраната на Република България, граждански иск за причинени имуществени вреди срещу подсъдимия капитан от резерва П. С. Петков в размер на 13033.40 лева  като недоказан.

Съдът се е разпоредил с веществените доказателства и с разноските по делото.

В жалбата на гражданския ищец Министерство на отбраната се сочат доводи за неправилност и незаконосъобразност. Иска се отмяна на първоинстанционната присъда, както и да бъде уважен предявения от Министерство на отбраната на Република България граждански иск за причинени имуществени вреди.

В съдебно заседание процесуалният представител на гражданския ищец поддържа жалбата.

Прокурорът даде заключение, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Военно-апелативният съд провери изцяло правилността на присъдата и съобрази следното:

Първоинстанционният съд е приел за установена следната фактическа обстановка:

Със заповед КВ – 424/19.03.2002 г. на Министъра на отбраната на Република България подсъдимият е бил назначен за командир на рота за МТО във в.ф. гр. В., което е било създадено на 01.03.2002 година.

Със Заповед от 23.05.2003 г. на командир под. гр. С. П. е бил назначен за командир на рота за „Материално техническо осигуряване” в подразделенията за обслужване на в. ф.- гр. В., а със Заповед № 447/23.05.2007 г. - назначен за командир на рота за „Логистично осигуряване” във в. ф. - гр. В.

Със Заповед КВ – 747/20.07.2007 г. на Министъра на отбраната на Република България е бил прекратен договора на к-н П. П. за кадрова военна служба. Определен е бил срок за сдаване на длъжността десет дни. Изпълнението на заповедта е било възложено на Командира на в.ф. - гр.В. Фактически подсъдимият е бил уволнен на 19.11.2007 година.

            През периода 13.06 - 20.10.2007 г. к-н П. П. е бил в отпуск по болест. След явяването му на работа командирът на в.ф.- гр. В. издал заповед № 288/29.10.2007 г., с която назначил комисия в състав: председател м-р Б. Б. – Зам. Командир по „Логистично осигуряване” във формированието и членове: ст. лейт. И. П., оф. канд. Ц. М., серж. Ц. И. и Д. Х. – главен счетоводител със задача да извърши сдаване и приемане на длъжността командир на рота за „Логистично осигуряване” от к-н П. П. на ст. лейт. И. П. К.

            Сдаването и приемането на длъжността било извършвано в присъствие на някои от членовете на комисията чрез външен оглед на машините /военни автомобили и влекачи/ и чрез описване фактическото им състояние и наличността на оборудване, части и инструментите към момента на проверката в присъствието на к-н П. П. и ст. лейт. И.К. Подсъдимият и ст. лейт. К. отразявали в свои дневници фактическото положение, т.е. състоянието на автомобилите, евентуални липси и повреди по тях.

            След приключване на сдаването и приемането к-н П. изготвил собственоръчно Акт за изменение на качественото /техническо/ състояние на отбранителни продукти Форма ПД-269/, тези Актове заменяли старите актове Форма 400073/. В тях не отразил фактическото състояние на машините, а записал, че машините са приети в това състояние от предишното поделение, което ги е предало.

Изготвените актове подсъдимият представил в деня на връчване на заповедта за прекратяване на кадровата му военна служба заедно с формулярите на машините и всички документи, които съпровождали всяка една от зачислените му военни машини и автомобили.

Членовете на комисията и ст. лейт. К. сравнили установеното при сдаването и приемането с изготвените от П. Актове Форма ПД-269 и цялата документация, която подсъдимият представил за всички машини и установили, че има някои разминавания в установеното при описването на военните машини, водещи се на рота „Логистично осигуряване”, респективно на к-н П. Актовете за изменение на качественото /техническо/ състояние на отбранителни продукти Форма ПД-269 изготвени от комисията и тези изготвени от П. се различавали.

            В представената на комисията от к-н П. документация за военните машини - Актовете за изменение на качественото /техническо/ състояние Форма 400073 и в Актове за състоянието и наличието на материални средства Форма 400072, ясно личало, че са били извършвани дописвания, които не са били направени съгласно изискванията на НОМС, действащо към момента, когато подсъдимият е получил военните машини. Пред членовете от комисията к-н П. заявил, че дописванията не са били извършвани от него, а така ги е получил от поделенията, от които му е била предадена съответната военна машина.

При създаването на в.ф. гр. В. к-н П. П. получавал за нуждите на формированието военни машини, от поделенията, където преди това те се водели чрез накладни. Машините били транспортирани до поделението в гр. В. П. и другите офицери, които го замествали по време на продължителните отпуски, които получавали техника предавали документите в служба „МТО”. След разпределение на машините подсъдимият получил за нуждите на рота „МТО” /рота „Логистично осигуряване”/, като командир на ротата и материално отговорно лице /МОЛ/ военни машини с нареждания от секция МТО на в.ф. - гр. В.

По време на разследването било установено следното:

През периода 02.04.2003 г. до 19.11.2007 г. подсъдимият сам преправил съдържанието на официален документ: - Акт № 365/08.10.1997 г. за изменение на качественото /техническото/ състояние на Танков влекач ТВ – 62М инв. № 457 – Ж - 0163, като вписал с ръкописен текст „С изключение на някои липсващи актове и нареждания, колиматор к – 10 т с № D-17239 /е със счупено рамо/ 1 бр.; има наличие на теч на вода от двигателя”. Целта на подсъдимия е била да използва този документ пред комисията за сдаване и приемане.

През периода 14.05.2003 г. до 19.11.2007 г., подсъдимият сам преправил съдържанието на официален документ: Акт № 99/14.05.2003 г. за изменение на качественото /техническо/ състояние на специален автомобил с нормална проходимост – Автопревързочна – ЗИЛ 130 э с инв. № 289 – Т - 0059, като вписал с ръкописен текст „Блока на двигателя е лепен, без буксир, чистачки - 2, оборудване и окомплектовъчна ведомост към фургона”, „Спукан блок”. Целта му е била да използва този документ пред комисията за сдаване и приемане.

През периода 16.04.2003 г. до 19.11.2007 г., подсъдимият сам преправил съдържанието на официален документ: Акт 81/16.04.2003 г. за изменение на качественото /техническо/ състояние на специален автомобил с повишена проходимост ВА Ш. – „М.” –- с инв. № 034 – Г - 0032, като вписал с ръкописен текст „Двигателя е лепен, спук. фар, без стъкломиещо у-во к-т, теч от двигателя няма”. Целта му е била да използва този документ пред комисията за сдаване и приемане.

 През периода 13.05.2003 г. до 19.11.2007 г., подсъдимият сам преправил съдържанието на официален документ: Акт № 15/23.01.2003 г. за изменение на качественото /техническо/ състояние на специалното оборудване на специален автомобил с повишена проходимост ВА Ш. „М. -” Артелна инв. № 289 – Ф - 0168, като вписал с ръкописен текст „Теч от корм. уредба, кап. на радиатора. мет. стълба, бутон, тромби к-т, чистачки к-т 2 бр., ключ маса, кабина скъсана, огледала за обратно виждане”. Целта му е била да използва този документ пред комисията за сдаване и приемане.

През периода 13.05.2003 година до 19.11.2007 година, подсъдимият сам преправил съдържанието на официален документ: Акт № 774/31.07.2002 г. за изменение качественото /техническото/ състояние на ВА „Ш. М.-”, артелна с инв. № 289-Ф-0168, като вписал с ръкописен текст „кап. На ради. мет. Стълба; бутон, тромби и тръби, рамо за перо за чистачка, ключ маса, кабина скъсана, огледала за обратно виждане”. Целта му е била да използва този документ пред комисията за сдаване и приемане.

През периода 02.08.2002г. до 19.11.2007 г., подсъдимият сам преправил съдържанието на официален документ: Акт № 445/14.06.2002 г. за изменение качественото /техническото/ състояние на ВА Автозарядчик ЗИЛ 130 инв. № 184 – В - 0037, като вписал с ръкописен текст „Двигателя на машината е спукан и лепен…… не работи машинката за чистачки”. Целта му е била да използва този документ пред комисията за сдаване и приемане.

През периода 02.08.2002г. до 19.11.2007г., подсъдимият сам преправил съдържанието на официален документ: Акт № 446/14.06.2002 г. за изменение качественото /техническото/ състояние на ВА Автозарядчик ЗИЛ 130, инв. № 183 - Г - 0024, като вписал с ръкописен текст „Без електромотор за парно”. Целта му е била да използва този документ пред комисията за сдаване и приемане.

Приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е в съответствие с доказателствата по делото и се възприема изцяло от въззивната инстанция. При така установените фактически положение съдът е направил законосъобразен извод, че подсъдимият е извършил престъплението, за което е бил осъден. Същият законосъобразно е бил оправдан изцяло по обвинението по чл. 387 ал. 1, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и частично по обвинението по чл. 310 ал. 1, вр. с чл. 308 ал. 1, вр с чл. 20 ал. 2 от НК.

Присъдата е обоснована, основният съд е анализирал всички събрани доказателства и е направил верни изводи. Налице са достатъчно доказателства, които са дали възможност на съда да оформи правилно вътрешно убеждение, което е отразено в мотивите.

  С въззивната жалба на гражданския ищец се иска да бъде отменена постановената присъда. Не е посочено какво се иска от настоящата инстанция след като отмени присъдата, да върне делото за ново разглеждане или да осъди подсъдимия да заплати обезщетение на гражданския ищец за причинените имуществени вреди, така както са посочени в обвинителния акт, а именно 5 583,90 лева от липси и повреди.

Срещу оправдателната част на присъдата, с която подсъдимият капитан П. е признат за невинен, за това че през периода 19.03.2002 година – 19.11.2007 година като командир на рота МТО (рота за логистично осигуряване) във в.ф.– В. при продължавано престъпление не е изпълнил задълженията си по служба и от това да са настъпили вредни последици, изразяващи се в неизвършване на периодично техническо обслужване и са произлезли вредни последици в размер на 5583,90 лева не е подаден протест от прокурора. По делото не е конституиран и частен обвинител. Съгласно чл. 335 ал. 4 от НПК въззивният съд не може да отмени оправдателната присъда и да върне делото за ново разглеждане, ако няма съответен протест на прокурора, респ. съответна жалба от частния обвинител. Съгласно чл. 336 ал. 2 от НПК въззивният съд не може да осъди оправдан подсъдим, ако няма съответен протест от прокурора, респ. съответна жалба на частния обвинител. В случая предявеният граждански иск е пряко свързан с оправдателната част на присъдата, която не е протестирана от прокурора. Искът е отхвърлен именно защото подсъдимият е оправдан по посоченото по-горе обвинение. По делото не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да обосноват отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане. Ето защо, само по жалба на гражданския ищец и поради липсата на съответен протест настоящата инстанция не разполага с друга възможност, освен да потвърди присъдата на Плевенския военен съд. Поради това не е и необходимо делото да бъде обсъждано по същество.

По изложените съображения Военно-апелативният съд остави без уважение жалбата на гражданския ищец и потвърди присъдата като правилна и законосъобразна.

 Предвид горното и на основание чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 1/15. 05. 2012г. по нохд № 1/2012г. на Плевенския военен съд.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от писменото съобщаване на страните за изготвянето му.

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                              2.

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg