Решение (2 част)
25-06-2013

и се насочили директно към металната каса, чието местонахождение преди това им било известно. Очаквали, че ключа ще бъде на местото в ключалката, но останали неприятно изненадани. Тъй като не открили ключа, решили да извършат кражба на цялата каса. Понеже не разполагали с подходящи инструменти за изваждането на касата, обходили другите стаи и открили електрическа пробивна машина марка „Хилти”. Посредством нея предприели изкъртване на стената около касата, като двамата периодично се разменяли и след около 30-40 минути направили отвор, през който успели да я извадят. В една от стаите намерили одеяло, в което сложили касата и започнали да я изнасят навън. По пътя одеялото се скъсало, след което те го захвърлили в един от хангарите и се върнали за друго одеяло. С второто одеяло успели да пренесат касата на около 200 метра от пчелина. Тъй като не можели да я пренесат, понеже не разполагали в момента с транспорт, покрили я с клони и я оставили там, като уговорката им била на следващия ден да организират извозването й.

Въпреки тази уговорка подсъдимият Е., вместо да се обади на подсъдимия П., организирал превозването на касата с помощта на М. С. М. и П. П. А. с управляван от последната автомобил. След като натоварили касата, закарали я в гаража на М., където подсъдимият Е. разрязал с ъглошлайф част от стената и извадил съдържанието й, като изхвърлил намиращите се вътре документи, а задържал валутата и парите. От така отнетите пари от касата дал сумата от 150.00 лв. на М. С. М. за оказаното му съдействие.

С протокол за оглед на местопроизшествие /том І, л. 101/ са били иззети двете одеяла, които послужили за изнасянето на касата от жилищната постройка на свидетеля Д. до местото, където е била укрита.

С протокол за оглед на местопроизшествие /том І, л. 94/ са били намерени в коридора на жилищната постройка и иззети следи от стъпки. С протокол за претърсване и изземване /том І, л. 112/ от дома на подсъдимия Е. са били иззети, ведно с други вещи, и кожени обувки с надпис на латиница „Матстар”, с изписан отдолу номер 41. От заключението на вещото лице по назначената съдебно-трасологическа експертиза /том VІ, л. 831/ се установява, че двете повърхностни следи от ходилото на обувки, намерени при оглед на местопроизшествие от 06.12.2010 год. в жилищната сграда на квартал Р., град Д., едната от които мащабно фотографирана, а другата иззета с дактилоскопно фолио, са оставени съответно от лявата и дясна обувки „Матстар” № 41, иззети с гореописания протокол от дома на подсъдимия Е.

С протокол за доброволно предаване /том І, л. 119/ подсъдимият П. П. предал доброволно чифт черни боти, тип войнишки кубинки № 44. Във връзка с това била извършена трасологическа експертиза за установяване идентичност между намерените и иззети с протокол за оглед на местопроизшествие, описан по-горе, следи от стъпки. От заключението на вещото лице по тази експертиза се установява, че откритата и мащабно фотографирана следа при огледа на местопроизшествие на 06.12.2010 год. в квартал Р., град Д., е оставена от предната част на ходилото на дясната обувка, предадена с протокол за доброволно предаване от подсъдимия П. П.

С протокол за претърсване и изземване /том І, л. 137/ от 13.12.2010 год. от дома на лицето М. С. М. била иззета един брой метална каса, която по-късно в процеса на досъдебното производство била върната на собственика й с разписка /том VІ, л. 998/.

По описания начин подсъдимите отнели от владението на Д. С. Д. - метална каса 65 х 40 х 40 см. - 1 бр.; международен паспорт - 1 бр.; диплом за средно образование - 1 бр.; диплом за висше образование - 1 бр.; свидетелства за квалификация и преквалификация - 1 бр.; нотариален акт - 1 бр.; фактури; документи от ДФ Земеделие - 1 бр. ; 800 лева ; 100 евро; мъжки пръстен 14 карата 15 гр. с три релефни елемента - 1 бр.; печат на фирмата ЕТ „А.” - 1 бр.; договори за банков депозит в Р. и П. б. - 2 бр.; полица за застраховка на имота - 1бр.; полица за застраховка на автомобилите - 1 бр.; свидетелство за регистрация на л. а. „Н.” - 1 бр.; свидетелство за регистрация на микробус „Ф.” - 1 бр.; свидетелство за регистрация на ремарке платформа - 1 бр.; фактури за оборудвания; военна книжка – 1 бр.; осигурителни и трудови книжа; набор от документи за пенсиониране; регистрационни и ветеринарно-медицински документи за пчелина - всички вещи общо на стойност 1971,78 (хиляда деветстотин седемдесет и един) лева и 78 ст. (том 5, л.750), видно от заключението на вещото лице по назначената съдебно-оценителна експертиза.

Приетите за установени фактически положения се основават на събраните по делото доказателства, не се оспорват от подсъдимите, поради което се възприемат и от въззивната инстанция.

          При така установената фактическа обстановка, правилно съдът е квалифицирал в престъпление деянието на всеки един от подсъдимите.

          По протеста на прокуратурата и жалбите на подсъдимите П. П. и Ю. Е.

          При така приетата за установена фактическа обстановка, която изцяло се приема и не се оспорва от подсъдимите,  част от страните в процеса възразяват единствено относно размера на наказанията лишаване от свобода, както и за начина, по който следва да бъде изтърпяно. В протеста на прокуратурата се иска увеличаване на наказанията на подсъдимите П., Е. и Т., което да бъде определено по средата на минималния и средния размер, а по отношение на подсъдимите И. и Т. се иска отмяна на приложението на института на условното осъждане. В жалбите на подсъдимите П. и Е. са изложени доводи, че съдът не е оценил в достатъчна степен значението на смекчаващите отговорността обстоятелства. Поради тази причина съдът им  наложил несправедливи  по размер наказания, а по отношение на П. е отказал приложението на института на условното осъждане.

          Въззивната инстанция намира за неоснователни доводите в протеста на прокуратурата и в жалбите на подсъдимите П. и Е., че съдът е нарушил закона като им е наложил явно несправедливи наказания. За всеки един от подсъдимите съдът е установил и посочил всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, имащи значение за определяне на наказанието. Съдът е дал оценка за значението на всяко едно от тях поотделно и в съчетание помежду им, като е намерил необходимия баланс. Въззивната инстанция намира, че това е правилният подход при определяне на наказанието, докато в протеста на прокуратурата се акцентира върху значението на отегчаващите отговорността обстоятелства, а в жалбите на подсъдимите акцентът е поставен върху смекчаващите отговорноста обстоятелства. Не са за пренебрегване обстоятелствата, че за кратък период от време подсъдимите са извършили 7 отделни кражби, които са били предварително добре обмисляни и организирани, като водеща роля в тази насока са имали подсъдимите П. и Е. Освен инициатори, тези двама подсъдими имат и най-голямо участие в тяхното извършване. Кражбите са извършени като са осъществени повечето от квалифицираните признаци за този вид престъпление-предварителен сговор, взлом, използване на технически средства и моторни превозни средства, големи размери, повторност, имащи за предмет огнестрелно оръжие. Значителна част от предмета на кражбите не са възстановени, в резултат на което собствениците са претърпели и търпят имуществени вреди. При определяне на наказанието не са без значение и следните обстоятелства- младостта на подсъдимите, чистото съдебно минало на част от подсъдимите, броя на участията и фактическия принос на всеки един от подсъдимите, признанието на всички обстоятелства по делото още на досъдебното производство, което е способствало за разкриване на обективната истината, семейното им положение, трудовата им ангажираност след извършване на деянието.

          По изложените съображения Военно-апелативният съд остави без уважение протеста на прокуратурата и жалбите на подсъдимите П. и Е., тъй като първоинстанционният съд, при определяне размера на наказанията и начина на тяхното изтърпяване, е намерил необходимия баланс между всички обстоятелства, имащи значение в тази насока.

          При служебната проверка на присъдата в необжалваната част въззивната инстанция намира, че първоинстанционният съд правилно е приложил закона в наказателната и гражданската част. На досъдебното производство при разглеждане и решаване на делото в съдебно заседание не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяна на присъдата.

По тези съобръжения Военно-апелативният съд потвърди обжалваната и протестираната присъда на Варненския военен съд, тъй като не са налице основания за нейната отмяна или изменяване.

           Предвид горното и на основание чл. 338 НПК Военно-апелативният съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА присъда № 131 от 16.11.2012 г. по нохд № 131/2012 г. на Варненския военен съд.

          При изпълнение на наказанието лишаване от свобода на подсъдимия да се приспадне предварителното задържане на подсъдимия Ю. С. Е. от 05.03.2013 г. по ВНОХД 6/2013 г.на Военно-апелативен съд.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg