Определение
25-02-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

1

 

гр. София, 25 февруари 2013 г.

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                                           ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                                               полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

 

при секретар Катя Симова

разгледа частно наказателно частен характер дело № 1  по описа за  2013 година, докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по частна жалба на гр. л. И. Б. И. от гр. Перник срещу присъда № 102/08.10.2012 г. по нчхд № 102/2012 г. по описа на Софийския военен съд.

 

            С протестираната присъда подсъдимият кадрови военнослужещ Л. А. И. от военно формирование ХХ – гр. Б., е признат за невинен и оправдан да е извършил престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. Изцяло е отхвърлен предявения граждански иск срещу подсъдимия в размер на 5000.00 лева в едно със законната лихва като неоснователен и недоказан.

Частният тъжител И. Б. И. е подал въззивен частен протест срещу присъдата. Съгласно т. 12 вр. т. 9 от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и чл. 81, ал. 1 НПК към частната жалба пред втората инстанция жалбоподателят е длъжен да приложи документ за внесена държавна такса. Липсата на такъв е следвало да бъде установено от  първоинстанционния съд. Той е следвало да даде срок на жалбоподателя да отстрани този недостатък и ако това не бъде сторено, да върне жалбата на подалото я лице.

            Горното прави невъзможно разглеждането на жалбата пред настоящата инстанция и налага да бъде върната на първоинстанционния съд за произнасяне относно допустимостта и съответствието й на законовите изисквания, поради което и на основание чл. 320, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 НПК Военно-апелативният съд

 

 

О   П   Р   Е   Д    Е   Л   И  :

 

ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по НЧХД № 1/2013 г.

ВРЪЩА делото на Софийски военен съд за спазване на процедурата по събирането на държавна такса.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg