Присъда
18-11-2013

П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

№ 42

 

гр. София, 18 ноември 2013 година

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

                        Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                      ЧЛЕНОВЕ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                  полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

при секретар Емилия Стоянова

и с участието на прокурора подп. ЕВГЕНИ ИВАНОВ

разгледа наказателно дело от общ характер № 21  по описа за 2013 година, докладвано от съдията полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ, образувано по жалба на подсъдимия И. Р. Г. – изпълнявал длъжността Директор в Териториална агенция – П. към Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” срещу присъда № 19/15.01.2013 г. по нохд № 175/2012 г. на Пловдивския военен съд.

            Военно-апелативният съд след съвещание и на основание чл.  334 т. 2 и чл. 336 ал. 1 т. 3 НПК

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

            ОТМЕНЯВА присъда № 19/15.01.2013 г. по нохд № 175/2012 г. на Пловдивския военен съд, в частта с която подсъдимият И.Р. Г. – изпълнявал длъжността Директор в Териториална агенция – П. към Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” е осъден за престъпление по чл. 282 ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК и ПОСТАНОВЯВА нова присъда, с която:

            ПРИЗНАВА подсъдимия Илия Рангелов Герчев, с установена по делото самоличност, за НЕВИНЕН в това, че за периода от 14.12.2007 г. до 04.12.2008 г. в гр. Пловдив, при продължавано престъпление, в пет случая, при изпълнение на службата си като лице заемащо отговорно служебно положение - Директор в Териториална агенция – Пловдив към Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” да е нарушил служебните си задължения, визирани в чл. 2 ал. 1 т.т. 1, 2 и 3 и  чл. 15 ал. 7 от Закона за обществените поръчки и в Глава ХІІІ от Вътрешни правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол, обявени със Заповед № 1071/29.12.2006 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО”, с цел да набави за другиго – фирма ЕТ „– И.С.” облага и от това да са настъпили значителни вредни последици за Министерство на отбраната в размер на 326151,50 (триста двадесет и шест хиляди и сто петдесет и един лева и 50 стотинки) лева, като деянието представлява особено тежък случай и на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 282 ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК.

            ОТХВЪРЛЯ предявения от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” при Министерство на отбраната – София срещу подсъдимия И.Р. Г, ЕГН  граждански иск за причинени от деянието имуществени вреди в размер на 326151,50(триста двадесет и шест хиляди и сто петдесет и един лева и 50 стотинки)  лева като неоснователен и недоказан.

            Направените по делото разноски в размер на 3595 (три хиляди петстотин деветдесет и пет) лева да останат за сметка на държавата.

            ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

            ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес.

                                                      

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg