Определение
09-04-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

10

 

гр. София, 9 април 2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

        Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание, на девети април две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

           

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ПЕТЪР ПЕТКОВ

              ЧЛЕНОВЕ:  полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                              полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

 

 

при секретар Теодора Спасова

разгледа частно наказателно дело № 15 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по частен протест на прокурор от Софийската военноокръжна прокуратура против разпореждане от 19.02.2013 г., по нохд № 43/2013 г., по описа на Софийския военен съд.

 

Производството е по чл. 345 НПК и делото се разглежда по реда на Глава двадесет и втора от НПК.

С разпореждане от 19.02.2013 г., по нохд № 43/2013 г., по описа на Софийския военен съд, съдията-докладчик, на основание чл. 249, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК, е прекратил съдебното производство и е върнал делото на военния прокурор за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения.

Разпореждането е протестирано от прокурор при Военно окръжна прокуратура – София. В протеста се развиват доводи за необоснованост и незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, като се излагат допълнителни съображения в тяхна подкрепа. Прави се възражение, че посоченото от съдията-докладчик процесуално нарушение не е налице, тъй като се опровергава от приложеното на л. 45, т. І от следственото дело постановление от 11.09.2012 г. за привличане на обвиняемия, което според прокурора е процесуално издържано. На второ място се излагат съображения, че липсата на изписване в обстоятелствената част на обвинителния акт кога, как и по какъв начин обвиняемият е изключил телефона не касае съставомерни обстоятелства. Поради тези причини прокурорът счита, че не е налице съществено процесуално нарушение, водещо до ограничаване правата на обвиняемия или на пострадалия, както и на техните защитници.

Военно-апелативният съд, след като разгледа атакуваното разпореждане и като взе предвид изложените в протеста съображения, намира за установено следното:

Протестираното разпореждане е необосновано и незаконосъобразно.

Изложените в протеста възражения са основателни.

На първо място, от данните по делото е видно, че на л. 45, т. І от следственото дело, е налице постановление за привличане на серж. А. като обвиняем, в което изрично е отразено, че последният е лишил съпругата си “от свобода”. Този основен признак на престъплението първоначално не е бил описан единствено в диспозитива на обвинителния акт, с което прокурорът е пропуснал да развие в пълнота обвинителната си теза, в резултат на което в съда е било внесено обвинение, неотговарящо на изискванията на чл. 246 НПК, поради което делото е било върнато на прокурора за отстраняване на това нарушение. Видно от внесения нов обвинителен акт, това фактическо обстоятелство, изпълващо съдържанието на един от основните признаци на състава на престъплението по чл. 142а, ал. 1 НК, е било посочено, с което допуснатото процесуално нарушение е било отстранено. В конкретния случай не се е налагало повторно привличане на серж. А. като обвиняем, тъй като е било налице процесуално издържано постановление за това.

На второ място, неизписването как, кога и по какъв начин обвиняемият бил изключил стационарния телефон, са все обстоятелства извън състава на престъплението, за което серж. А. е бил предаден на съд, и същите не касаят предмета на доказване по делото. Ето защо и поради тази причина не е допуснато съществено процесуално нарушение, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на страните по делото.

Водим от гореизложеното настоящият състав намира, че атакуваното разпореждане се явява необосновано и незаконосъобразно и същото следва да бъде отменено, а делото върнато на Софийския военен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по внесения обвинителен акт и разглеждане на делото по същество.

Водим от горното и на основание чл. 345 НПК Военно - апелативният съд              

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 19.02.2013 г. по нохд № 43/2013 г. по описа на Софийския военен съд и

ВРЪЩА делото на Софийския военен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по внесения обвинителен акт и разглеждане на същото по същество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg