Определение
15-04-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 12

 

гр. София, 15 април 2013 година

 

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д  А

 

 

          Военно-апелативният съд на Република България в закрито съдебно  заседание на петнадесети април две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                              ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ        

  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретарКатя Симова

разгледа частно наказателно дело № 20 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по жалба на осъдения С. М. Д.   срещу определение № 13 от 21.03.2013  г. по ЧНД  № 13/2013 г. на Варненския военен съд.

 

 

 

          С обжалваното определение състав на Варненския военен съд е прекратил съдебното производство по чнд № 13/2013 г. по описа на Варненския военен съд, образувано по молба на осъдения С. М. Д. , с която е поскана съдебна реабилитация за минали осъждания.

          В частната жалба се иска определението на първоинстанционния съд да бъде отменено и делото да бъде решено по същество от въззивната инстанция. Сочи се, че обжалваното определение е постановено в противоречие със закона, тъй като осъденият има право на реабилитация, която не му е дадена.

          Военно-апелативният съд, след като се запозна с материалите по делото установи, че атакуваното от осъдения определение не подлежи на съдебен контрол (обжалване) пред настоящата инстанция, както е отбелязано в диспозитива на същото.

Не е ясно на какво основание от закона е постановено обжалваното определение и по кой ред същото подлежи на инстанционен контрол. Указаното в атакуваното определение, че то подлежи на обжалване, не съответства на разпоредбата на чл. 341 от НПК, поради което не може да породи права на жалбоподателя.

Видно от материалите, първоинстанционният съд не е спазил процедурата, предвидена в чл. 433 – 436 от НПК и фактически липсва произнасяне на съда по този ред.

Предвид изложеното Военно-апелативният съд намира, че  производството пред настоящата инстанция следва да бъде прекратено и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд, като бъде изпълнена процедурата по чл. 323, ал. 1, т. 3 от НПК, тъй като жалбата е подадена от лице, което няма право на такава.

          По тези съображения и на основание чл. 345, ал. 3 във връзка с чл. 323, ал. 1, т. 3 от НПК Военно-апелативният съд

                  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

          ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по чнд № 20/2013 г. по описа на Военно-апелативния съд.

ВРЪЩА делото на Варненския военен съд за изпълнение на процедурата по чл. 323, ал. 1, т. 3 от НПК по отношение жалбата на осъдения С. М. Д. .

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ:

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg