Определение
24-04-2013

          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 13

 

гр. София, 24 април 2013 година

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти април  две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                          полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

           

                                                            

при секретар Емилия Стоянова

разгледа частно наказателно дело№ 21по описа за 2013 година, докладвано от съдията полк. Петьо Сл. Петков, образувано по жалба от подп. П. М. Т

 – началник на Областен военен отдел град В. Т. срещу определение № 18 от 11.04.2013 г. по ЧНД 18/ 2013 г.на Плевенския военен съд.

           

            С обжалваното определение състав на Плевенския военен съд е отстранил временно от заеманата длъжност обвиняемия по досъдебно производство № 28 сл./2012 година на Плевенската военноокръжна прокуратура до окончателното приключване на наказателното производство срещу него.

            В частната жалба на обвиняемия подполковник Т.се сочат доводи за незаконосъобразност на определението. Изтъква се, че всички свидетели са разпитани и на практика доказателствата по делото са събрани, поради което служебното положение на подп. Т. не може да създаде пречка за обективното всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Изказванията на обвиняемия пред личния състав на Областния военен отдел, че срещу него се води досъдебно производство не са въздействие върху свидетелите, както е преценил съдът. След инцидента между подп. Т. и редник И.на 19.12.2012 година обвиняемият е извършил проверка, събрал е по съответния ред писмени доказателства и е докладвал за случая на началника си. С това е демонстрирал лоялност, а не е прикривал случилото се. Иска се отменяване на постановеното определение за отстраняване от длъжност.

            За да се произнесе Военно-апелативният съд взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 69 ал. 4 от НПК.

            Обвиняемият подполковник Т. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпления по чл. 387 ал. 3 алт. 1 и 2 предл. 2, вр. ал. 2 алт. 2, вр. ал. 1 алт. 2 и 4, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и по чл. 379 ал. 2 алт. 1, вр. ал. 1 от НК. Видно от материалите по досъдебното производство в петте тома е, че са извършени всички процесуално-следствени действия, включително са разпитани всички свидетели и са назначени и изготвени съответните експертизи. Ето защо няма основание да се счита, че служебното положение на подполковник Т. ще създаде пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Липсват данни за оказвано от негова страна въздействие върху свидетели, за да променят те показанията си. Изявлението на обвиняемия пред личния състав, че срещу него се води досъдебно производство не е такова въздействие. При това положение отстраняването от длъжност на подполковник Т. за един неопределен период от време, до приключване на наказателното производство би се явило с нищо неоправдана репресия спрямо него.           

 Изложеното налага обжалваното определение № 18 от 11.04.2013 г. по ЧНД 18/ 2013 г.на Плевенския военен съд, с което обвиняемият по досъдебно производство № 28 сл./2012 година на Плевенската военноокръжна прокуратура подполковник П. М. Т. е бил отстранен от заеманата длъжност до окончателното приключване на наказателното производство срещу него да бъде отменено като незаконосъобразно.  

             Предвид гореизложеното и на основание чл. 338 от НПК, Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ОТМЕНЯ определение № 18 от 11.04.2013 г. по ЧНД 18/ 2013 г. на Плевенския военен съд, с което обвиняемият по досъдебно производство № 28 сл./2012 година на Плевенската военноокръжна прокуратура подполковник П.М. Т. е бил отстранен от заеманата длъжност до окончателното приключване на наказателното производство срещу него.

            Определението не подлежи на жалба и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

           ЧЛЕНОВЕ:

           

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg