Решение
30-07-2013

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 020

                                  

гр.София, 30.07.2013 година

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на тринадесети май две хиляди и тринадесета година  в състав:

                             

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                              ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                    полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                                                 

при секретар Теодора Спасова

и с участието на прокурора подп. ЕВГЕНИ ИВАНОВ

разгледа наказателно дело от общ характер № 024 по описа за 2013 година, докладвано от съдията полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ,

образувано по жалба на подсъдимия  бивш кадрови редник Д. К. Д. от поделение ХХ – К. срещу присъда № 0348/28.02.2013г. по нохд 0348204/2012 г. на Софийския военен съд

 

..........................   

Предвид горното и на основание чл. 334, т. 3 и чл. 337, ал. 1, т. 1 от НПК Военно-апелативният съд

 

                       

            Р   Е   Ш   И   :

         

ИЗМЕНЯ присъда № 0348/28.02.2013г. по нохд 0348204/2012 г. на Софийския военен съд, като НАМАЛЯВА наложеното наказание на подсъдимия бивш кадрови редник Д.К.Д. от поделение  - К.на 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА лишаване от свобода и намалява размера на наложеното му наказание "глоба" на 5 (ПЕТ) ХИЛЯДИ ЛЕВА.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО може да бъде  протестирано и/или обжалвано пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg