Определение
29-05-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 1

София,  29.05.2013 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

          Военно-апелативният съд на Република България, в разпоредително заседание на двадесет и девети май две хиляди и тринадесета година, в състав:

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                               ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                      полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                            

при секретар Емилия Стоянова

разгледа административно наказателно дело № 6  по описа за  2013 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по жалба на редн. М. Й. Б., от в.ф. ..... - К.  против определение № 15/25.04.2013 г. по анд № 374/2012 г. на Пловдивския военен съд.

          Производството е образувано по жалба на редн. Б. против определение № 15/25.04.2013 г. по анд № 374/2012 г. на Пловдивския военен съд, с което е била оставена без уважение молбата на редн. Б., с която е поискал съдът да извърши тълкуване на влязъл в сила съдебен акт поради наличие на затруднение в тълкуването му досежно лишаване от право да управлява МПС.

          В жалбата пред въззивната инстанция молителят редн. Б. иска отмяна на въпросното определение и даване на тълкуване на начина на изтърпяване на наложените му наказания.

За да се произнесе Военно-апелативният съд съобрази следното:

          По реда на чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК първоинстанционният съд се е произнесъл по направено искане от страна на редн. Б. относно тълкуване на влязъл в сила съдебен акт.

          Недоволен от определението е останал жалбоподателят, който го е атакувал пред въззивната инстанция.

          Обжалваното определение обаче не е в кръга на посочените съдебни актове в чл. 341, ал. 1 НПК, нито пък подлежи на проверка от въззивната инстанция по реда на чл. 341, ал. 2 НПК.  В чл. 414 НПК не е изрично посочено, че това определение подлежи на проверка от въззивната инстанция отделно от постановеното решение. 

По този начин жалбата не отговаря на изискванията, посочени от закона, и въззивният съд не може да извърши проверка на първоинстанционния акт.

          Първоинстанционният съд вместо да констатира това и да върне жалбата на подателя съобразно изискванията на чл. 345, ал. 3, вр. чл. 321, ал. 1, т. 3 НПК, е изпратил делото във Военно-апелативния съд. Отразеното в атакуваното определение, че то подлежи на обжалване, не съответства на разпоредбите на НПК и не може да породи права на жалбоподателя.

          Пловдивският военен съд  не е изпълнил задълженията си по чл. 323, ал. 1, т. 3 НПК. Въззивното производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на първоинстанционния съд за изпълнение на процедурата по връщане на жалбата.

          Предвид гореизложеното Военно-апелативният съд

О   П   Р   Е   Д    Е   Л   И  :

ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по въззивно анд № 6/2013 г..

ВРЪЩА делото на Пловдивския военен съд, който следва да спази процедурата  по чл. 323, ал.1, т. 3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg