Определение
22-05-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 16

 

гр. София, 22 май 2013 година

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                    ЧЛЕНОВЕ:  полк. ДИМИТЪР  ФИКИИН

                                                                    полк. РУМЕН  ПЕТКОВ

 

 

при секретар Нина Стоянова

с участието на прокурора подполк. ИВО ПЕТКОВ

разгледа частно наказателно дело № 25 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по протест на прокурор от Варненската военно-окръжна прокуратура против определение от 08. 05. 2013 г. по частно наказателно дело № 19/2013г. по описа на Варненския военен съд.

 

 

 

          Производството е по реда на чл. 69 НПК в касационната му фаза.         

          С протестираното определение Варненският военен съд е отменил спрямо обвиняемия старши сержант Н. А. Н. от военно формирование –Ш., взетата мярка за процесуална принуда „Отстраняване на обвиняемия от длъжност“ - „Заместник командир на взвод и МОЛ за АБТИ“ при поделението.

          В подадения протест се излагат доводи, че обвиняемият старши сержант Н. е привлечен  в качеството му на обвиняем за длъжностно престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Същият е създавал разнообразни механизми за присвояване на имущество и създавал документи с невярно съдържание. Сочи се, че възстановяване на длъжност на обвиняемия старши сержант Н. ще създаде обективни затруднения при разследването. Прави се искане да бъде отменено определението на първоинстанционния съд и да бъде потвърдена мярката за процесуална принуда „Отстраняване на обвиняемия от длъжност“.

          В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа протеста по изложените в него съображения. Присъединява се изцяло към изложените мотиви.

          Защитникът на обвиняемия в съдебно заседание изрази становище, че определението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно. Съобразено е с доказателствата по делото, поради което протестът се явява неоснователен и не следва да бъде уважаван. Прави искане да бъде потвърдено определението на Варненския военен съд.

          Военно-апелативният съд, като взе предвид изложените съображения по протеста, съобрази изразените от страните в съдебно заседание становища и като провери материалите по делото и атакувания първоинстанционен съдебен акт, намира за установено следното:

          Спрямо обвиняемия, старши сержант Н. А. Н. от военно формирование – Ш., е взета мярка за процесуална принуда „Отстраняване на обвиняемия от длъжност“ с определение от 12. 11. 2012 г. по чнд № 161/2012 г. по описа на Варненския военен съд. Определението е потвърдено от Военно-апелативния съд с определение № 36/05. 12. 2012 г. по чнд № 65/2012 г.

          С определение от 08. 05. 2013 г. по чнд № 19/2012г. по описа на Варненския военен съд, първоинстанционният съд е отменил мярката за процесуална принуда „Отстраняване на обвиняемия от длъжност“. Изложени са мотиви, че е изминал продължителен период от време, около шест месеца, което е основание да се тълкува, че обвиняемият не може да влияе за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото при провеждане на разследването. Констатирано е от материалите по делото, че е извършено фактическо сдаване на всички дълготрайни активи и материални запаси, числящи се на обвиняемия Н. Извършена е проверка на основание на министерска заповед Р-12/10. 01. 2013 г. във военно формирование-Ш., за което е изготвен доклад.

          Обосновано е, че ограничителната мярка „Отстраняване на обвиняемия от длъжност“ не може да повлияе на част от свидетелите, които евентуално предстои да бъдат разпитани в хода на досъдебното производство.

          Настоящата инстанция изцяло споделя мотивите на първоинстанционния съд. Същите са правилни и законосъобразни и са съобразени с доказателствата по делото. Вярно е установено, че взетата мярка за процесуална принуда „Отстраняване на обвиняемия от длъжност“ е изиграла своята роля. Изминал е един дълъг период от време, поради което същата се явява неоправдана, като ако бъде продължена. Правилно е констатирано, което и обвиняемият старши сержант Н. твърди пред настоящата инстанция, че фактически е извършено сдаването на всички материали, които са му били зачислени. Същият няма достъп до складовете, тъй като ги е сдал и са охранявани от военна полиция.

          Настоящата инстанция намира, че ако бъде оставена мярката за процесуална принуда „Отстраняване на обвиняемия от длъжност“ спрямо старши сержант Н. Н., същата ще бъде неоправдана репресия спрямо него, която не намира опора, както от доказателствата по делото така и от закона.

          Военно-апелативният съд намира, че определението на първоинстанционния съд е обосновано, правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено, а подаденият протест се явява неоснователен и следва да бъде оставен без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 69, ал. 4 от НПК  Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА  определение от 08. 05. 2013 г. по чнд № 19/2013 г. по описа на Варненския военен съд, с което на обвиняемия ст. серж. Н. А. Н. от военно формирование – гр. Ш., е отменена взетата мярка за процесуална принуда „Отстраняване на обвиняемия от длъжност“.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                            

                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                        2. 

                   

             

 

                                                                                

            

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg