Определение
14-08-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

19

 

гр. София, 14.08.  2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на дванадесети август две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                        ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                           полк.  ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

 

при секретар Маргарита Петрова

разгледа частно наказателно дело  40 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк.  ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

образувано по жалба на адв. Марина Ангелова – защитник на подсъдимия Б. Ч. Н. против определение по НОХД № 12/2013 г. по описа на Сливенския военен съд.

 

            С обжалваното определение състав Сливенския военен съд е оставил без уважение молбата за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия по НОХД № 12/2013 г. по описа на Сливенския военен съд Б. Ч. Н. от „Задържане под стража” в по-лека.

            В подадената жалба се твърди, че посоченото определение на Сливенския военен съд е неправилно поради незаконосъобразност, необоснованост и постановено при съществено нарушение на процесуалните правила. Прави искане за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в  по-лека.

            Военно-апелативният съд, като взе предвид доводите, изложени от защитника на подсъдимия, материалите по делото и атакувания първоинстанционен съдебен акт, намира за установено следното:

            За да мотивира своето определение първоинстанционният съд е съобразил следното:

Делото се разглежда в съдебно заседание пред Сливенския военен съд с внесен обвинителен акт срещу жалбоподателя и друго лице с обвинение за престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 6 пр. 2 и 3 вр. чл. 115 вр. чл. 20 ал. 2 НК. По отношение на жалбоподателя е преценено, че не са настъпили нови обстоятелства, които да налагат промяна на мярката за неотклонение и предстоят следващи действия по разглеждане на делото пред тази инстанция.

Правилно и законосъобразно първоинстанционният съд е приел, че не са налице нови обстоятелства, които да налагат промяна на мярката за неотклонение. Тази мярка е взета на досъдебното производство и тогава са обсъдени всички обстоятелства по чл. 63 НПК. Определението е било проверено и от въззивната инстанция и мярката за неотклонение по отношение на този подсъдим е оставена „Задържане под стража“. Започването на разглеждането на делото пред първоинстанционния съд ограничава съобразно изискването на чл. 270 ал. 1 и 2 НПК  съдът да съобрази само дали са налице промени в обстоятелствата взети предвид при определяне на мярката за неотклонение на досъдебното производство. Това ограничение се отнася несъмнено и за въззивната инстанция, поради което настоящият състав не може да обсъжда степента на доказаност и наличието на обосновано предположение за извършеното престъпление. С оглед тежестта на обвинението и липсата на доказателства, сочещи в противна насока съобразно разпоредбата на чл. 63 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 НПК е налице реална опасност подсъдимият да се укрие или извърши друго престъпление.    Затова определението на първоинстанционният съд е законосъобразно и не са налице твърденията в жалбата за липса на мотиви и обоснованост на атакувания съдебен акт. При липсата на промени в обстоятелствата по делото мярката за неотклонение следва да остане същата, така като е решил първоинстанционният съд, а жалбата да бъде оставена без уважение.

По тези изложени съображения и на основание чл. 270 ал. 4 вр. чл. 341 ал. 2 от НПК Военно-апелативният съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА  определение по НОХД № 12/2013 г. по описа на Сливенския военен съд, с което е оставена без уважение молбата  на защитника на подсъдимия Б. Ч.Н. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg