Определение
13-08-2013
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 18

 

София, 13 август 2013 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на тринадесети август две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                                         ЧЛЕНОВЕ:  полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                              полк.  ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

 

при секретар Eмилия Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 41 по описа за 2013 година

докладвано от съдията  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

образувано по ЧАСТЕН ПРОТЕСТ на Софийската военноокръжна прокуратура срещу Разпореждане от 23.07.2013 година по н о х д № 144/2013 година на Софийския военен съд.

Производството е по чл. 345 ал. 1 вр. с чл. 249 ал. 3 от НПК.

С протестираното разпореждане състав на Софийския военен съд е прекратил съдебното производство по н о х д № 144/2013 година на Софийския военен съд и върнал делото на Софийската военноокръжна прокуратура за допълнително разследване с указания.

В частния протест срещу разпореждането се сочат доводи за неговата незаконосъобразност. Посочва се, че са отстранени нарушенията посочени при предишното връщане на делото за допълнително разследване. С настоящия обвинителен акт е описана дейността на подсъдимия като са посочени и правилата, в нарушение на които е действал същият – чл. 13 от вътрешните правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнение на сключените договори. Изтъква се, че правилността на предложената от прокурора с обвинителния акт правна квалификация не е въпрос, който може да бъде оспорен от съдията.

ПРОТЕСТЪТ Е ОСНОВАТЕЛЕН.

С протестираното разпореждане първостепенният съд е приел, че е налице разминаване между обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт, доколкото в първата било описано престъпление по чл. 282 ал. 2 от НК, а в диспозитива дейността била квалифицирана като престъпление по чл. 219 ал. 3 от НК. Подобен извод на съда е незаконосъобразен. Достатъчно е в обвинителния акт да бъдат описани престъплението извършено от обвиняемия; време, място и начин на извършването му; пострадалото лице и размерът на вредите и другите данни посочени в чл. 246 ал. 2 от НК.  Дали предложената от прокурора правна квалификация съответства на описаните фактически положения не е въпрос, който съдията докладчик може да ревизира по реда на чл. 249 ал. 1, вр. с чл. 248 ал. 2 т. 3 от НПК, позовавайки се на процесуални нарушения. По принцип съдът не е длъжен да възприеме предложената му от прокурора правна квалификация, но това той може да стори едва когато отговори на въпросите по чл. 301 от НПК с присъдата си. Съвсем отделен е въпросът за правилността на разсъжденията на съда. Нито е времето, нито мястото тези разсъждения тук да бъдат коментирани.

Що се отнася до дадените указания за събиране на доказателства, то те не са основание за прекратяване на съдебното производство и за връщане на делото на прокуратурата.

Изложеното налага разпореждането на Софийския военен съд, с което съдебното производство по н о х д №144/2013 година на Софийския военен съд е прекратено и делото върнато на СВОП да бъде отменено. Делото следва да се върне на същия съд за продължаването  му от стадия на съдебното заседания.

Предвид изложеното и на основание чл. 345 ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ОТМЕНЯ Разпореждането на Софийския военен съд от 23.07.2013 година по н о х д № 144/2013 година на същия съд, с което е прекратено съдебното производство и делото е било върнато на Софийската военноокръжна прокуратура.

ВРЪЩА делото на Софийския военен съд за продължаване на разглеждането му от стадия на съдебното заседание.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на жалба и протест.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                            

                                                              ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg