Определение
29-08-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

20

гр. София, 29.08.2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми август две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                        ЧЛЕНОВЕ:  полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                 полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Маргарита Петрова

разгледа частно наказателно дело № 44 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

образувано по протест на прокурор от Варненската военна прокуратура и жалба на обв. Д. Н. И. от гр. В, срещу определение по чнд № 25/2013 г. на Варненския военен съд.

 

            С определение в закрито съдебно заседание от 19. 06. 2013 г. по чнд № 25/2013 г. състав на Варненския военен съд е отменил постановление за прекратяване на досъдебното производство по дело № 55 –РП/2010 г. на Варненската военноокръжна прокуратура.

            Срещу определението е постъпил частен протест от прокурор при Варненската военноокръжна прокуратура. В протеста се иска отмяна на определението на Варненския военен съд и потвърждаване в сила на прокурорското постановление.

            В жалбата на обв. Д. Н.  И. се сочи, че определението на съда е необосновано и моли да бъде отменено.

            По делото е представено становище на ощетеното юридическо лице  ИА „В.к. и в-п д“, в което се твърди, че определението е правилно и се моли да бъде потвърдено.

 

 

            Протестът и жалбата на обв. И. са неоснователни.

            Правилно и законосъобразно първоинстанционният съд е преценил наличните по делото доказателства и е дал указания какви действия да бъдат извършени по делото.

Постановлението за прекратяване на досъдебното производство е необосновано и непълно. Игнорирани са били редица събрани и приложени по делото доказателства. Правилно е прието от съда, че е налице дублиране на дейности и въобще не е имало необходимост от сключването на инкриминирания договор. Неуместно е сравняването на цени на ВХЕИ към външни клиенти и дейността му в рамките на обекти на МО, за каквато цел е създадено. Очевидно договорът, предмет на разследването е бил нарушен и фирмата „К. К.“ въобще не го е изпълнявала, а тази дейност е вършена по документи от подизпълнители, които не са били правоспособни да извършват такава дейност. Само това безспорно доказано обстоятелство е налагало незабавно прекратяване на договора, но това не е сторено в нарушение на всякаква логика. Неясно защо не е коментирано обстоятелството за ролята в цялата дейност на старшина Н., който е в роднински връзки със собствениците на фирмата подизпълнител ЕТ „П“ и са налице доказателства, че в длъжностно качество на  ОПМ към ЦВЕХ – В.извършвал дейности по ДДД на територията на военно-почивните домове. Поради това  е наложително с оглед правилната преценка на фактите и прилагането на материалния закон да се обсъдят и останалите доказателства по делото – как и кога е създадена „К. К.“ и въведената без правно основание фирма подизпълнител „П“, как е спечелила конкурса, какви са параметрите на договора и въобще той бил ли е изпълняван според клаузите му и дали е извършвана някаква дейност от тази фирма, за която ведомството ръководено от обвиняемия да е дължало някакво заплащане или просто са превеждани суми с разпореждане на обвиняемия без да е налице правно основание за това. Какво е налагало сключването на тази договор при извършването на същата дейност от служба на МО и защо след сключването му отново служителите на ОПМ към ЦВЕХ – В. са продължили да вършат същата дейност напълно безплатно. При правилна преценка на тези обстоятелства може би и правната квалификация на извършеното от обвиняемия и реалният размер на причинените щети биха били различни, а не така както са приети на досъдебното производство при повдигането на обвинение за безстопанственост.

            Горното налага връщането на делото за допълнително разследване, в хода на което да се изпълнят действията, посочени от първоинстанционния съд и в настоящето определение и след преценка и анализ на всички доказателства по делото прокуратурата да даде своята оценка за правната квалификация на извършеното и определяне на реалния размер на причинените вреди на ИА „В. к. и в.-п. д“.

            Поради това определението на Варненския военен съд следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

           

Поради горното и на основание чл. 243 ал. 7 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА определение№ 25/19. 06. 2013 г. по чнд № 25/2013 г. на Варненския военен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

                                                          

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg