Присъда
23-10-2013

     П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 40

 

гр. София,  23 октомври 2013 година

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ                                                ЧЛЕНОВЕ:  полк. ЦАНКО ГРОЗЕВ

                                                                  полк. МАДЛЕН ДИМИТРОВА

                                  

при секретар Нина Стоянова 

и с участието на прокурора подполковник ИВО ПЕТКОВ, разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № 39 по описа за 2013 година на съда, докладвано от съдията полковник МАДЛЕН ДИМИТРОВА, образувано по жалба на подсъдимия бивш р-к С. И. И. от военно формирование –Я., срещу Присъда № 7/11.07.2013 г. по НОХД № 37/2013 г. на Сливенския военен съд.

 

            Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 335, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 и чл. 301, чл. 303 и чл. 305 от НПК съдът

 

П   Р   И   С   Ъ   Д   И:

 

            ОТМЕНЯВА Присъда № 7/11.07.2013 година по НОХД № 37/2013 година на Сливенския военен съд, с която подсъдимият бивш редник С. И. И. от военно формирование –Я., е признат за виновен и осъден по обвинението по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 и чл. 131, ал. 2, предл. 4, т. 3 вр. ал. 1, т. 4, предл. 3 вр. чл. 130, ал. 1 и ал. 2 НК и вместо нея ПОСТАНОВЯВА НОВА ПРИСЪДА, с която признава подсъдимия бивш редник С. И. И. от военно формирование –Я., роден на 21.12.1984 година в гр. Я., живущ в гр. Я., ж.к. Г. Б., бл., вх., ет., ап., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН, ЗА ВИНОВЕН в това, че:

1. На 26.06.2010 г., около 04.30 часа, в гр. Я., извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, съпроводени със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задълженията си по опазване на обществения ред и отличаващи се с изключителна дързост, поради което и на основание чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 и чл. 54 НК го ОСЪЖДА на 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

2. На 26. 06. 2010 г., около 04.30 часа, в гр. Я., причинил леки телесни повреди на повече от едно лице – на В. Й. С., изразяваща се в причинено разстройство на здравето, извън случаите по чл. 128 и чл. 129 от НК и на С. Ж. Т., изразяваща се в причиняване на болка без разстройство на здравето - двамата от РУ „Полиция”–гр. Я., в качеството им на полицейски органи при изпълнение на службата им, поради което и на основание чл. 131, ал. 2, предл. 4, т. 3 и 4, вр. ал. 1, т. 4, предл. 3, вр. чл. 130, ал. 1 и 2 и чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

На основание чл. 23, ал. 1 НК НАЛАГА на подсъдимия бивш редник С. И. И. най-тежкото от така определените наказания по настоящата присъда, а именно 1 /ЕДНА/ ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

            На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

 

            ОСЪЖДА подсъдимия бивш редник С. И. И. да заплати на гражданския ищец В. Й. С., с ЕГН, 800 /осемстотин/ лева за причинените от престъплението по чл. 325, ал. 2 от НК неимуществени вреди и 1 200 /хиляда и двеста/ лева за  причинените от престъплението по чл. 131, ал. 2, предл. 4, т. 3 и 4, вр. ал. 1, т. 4, предл. 3, вр. чл. 130, ал. 1 и 2 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 26.06.2010 г. до окончателното изплащане на сумите, като ОТХВЪРЛЯ исковете в останалата им част като неоснователни.

 

ОСЪЖДА подсъдимия бивш редник С. И. И. да заплати на гражданския ищец С. Ж. Т., с ЕГН, 800 /осемстотин/ лева за причинените от престъплението по чл. 325, ал. 2 от НК неимуществени вреди и 1 000 /хиляда/ лева за  причинените от престъплението по чл. 131, ал. 2, предл. 4, т. 3 и 4, вр. ал. 1, т. 4, предл. 3, вр. чл. 130, ал. 1 и 2 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 26.06.2010 г. до окончателното изплащане на сумите, като ОТХВЪРЛЯ исковете в останалата им част като неоснователни.

 

ОСЪЖДА подсъдимия С. И. И. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата сумата от по 50 /петдесет/ лева, или общо 200  /двеста/ лева, представляващи държавна такса върху уважените размери на гражданските искове, както и по 5 /пет/ лева за издаване на двата изпълнителни листа.

 

ОСЪЖДА подсъдимия С. И. И. ДА ЗАПЛАТИ на В. Й.С. и С. Ж. Т. сумата от по 1 650 /хиляда шестстотин и петдесет/лева за направените от тях разноски за повереник.

 

            На основание чл. 189, ал. 3 НПК ОСЪЖДА подсъдимия С. И. И. да заплати направените по делото разноски в размер на 692 /шестстотин деветдесет и два/ лева в полза на държавата - по сметка на Висшия съдебен съвет, както и направените разноски в размер на 155 /сто петдесет и пет/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  лева - по сметка на РС „Военна полиция”– Сливен.

 

            Присъдата може да бъде протестирана и обжалвана пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg