Решение (1 част)
07-11-2013

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

33

 

гр.София, 7 ноември 2013 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на осемнадесети септември две хиляди и тринадесета година  в състав:

 

           

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                      ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН        

                                            полк. ПЕТЬО П.

                                                                    

 

при секретар Емилия Стоянова

и с участието на прокурора    полк. МОМЧИЛ БЕНЧЕВ

разгледа наказателно общ характер дело № 40 по описа за 2013 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест на Варненската военноокръжна прокуратура и жалби от подсъдимите Р.Т.Ф. и Д.И.Д. срещу присъда № 166/19.03.2013 г. по нохд № 166/2012 г. на Варненския военен съд.

 

С протестираната и обжалвана присъда подсъдимият д-р Д.И.Д. - бивш Началник на „Отделение „Лицево-челюстна и неврохирургия" в МБАЛ - В. към .... - С., е признат за виновен в това, че:

1. през периода от 10.06.2008г. до 30.03.2010 г., в гр. В., в МБАЛ-В. към .... – С., действащ като длъжностно лице - тогава началник на Отделение „Лицево-челюстна и неврохирургия" в МБАЛ - В. към .... - С., след предварителен сговор с д-р Р.Т.Ф., действащ, като длъжностно лице - тогава лекар в Отделение „Лицево-челюстна и неврохирургия" в МБАЛ - В. към .... - С., при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си и за д-р Р.Т.Ф. имотна облага, възбудил и поддържал у пациенти и близки на пациенти: гр.л. А.С.М. - дъщеря на пациента гр.л. С.Г.П.; гр.л.С.П.Н. - съпруга на пациента гр.л. Н.Д.Н.; гр.л. П.Г.Р. и гр.л. Р.Х.Р. - близки на пациента гр.л. Г.Н. П.а; гр.л. Г.С.Н. - съпруг на пациента гр.л. К. П.а И.; гр.л. Т.С.К. - съпруг на пациента гр.л Т.В. К.а и гр.л. С.Т. К. - син на пациента; гр.л. Ж.С.М. - баща на пациента гр.л. С.Ж. М.а заблуждението, че трябва да заплатят за доставени и вложени медицински импланти при лечението на пациентите лично на двамата лекари, вместо в касата на болницата, сумата от четиринадесет хиляди, двеста и петдесет /14 250/ лв. без ДДС, като стойност на вложени при лечението медицински импланти и с това им причинили имотна вреда в размер на общо шест хиляди деветстотин осемдесет и пет /6985/ лв. без ДДС, представляващи разликата между цената на медицинските импланти съгласно ценовата листа на фирма „Медицинска техника инженеринг" ЕООД - гр.С. и платената сума, поради което и на основание чл.210, ал.1, т.З, пр.1, вр. т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода лишаване за срок от една година, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила, като на основание чл. 304 от НПК е оправдан за разликата до 8 760 лева.

2. през периода от 02.10.2009 г. до м. януари 2010 г. в гр. В., в МБАЛ-В. към .... - С., в качеството си на длъжностно лице - тогава началник на Отделение „Лицево-челюстна и неврохирургия" в МБАЛ - В. към .... - С., при условията на продължавано престъпление, поискал и приел облага в пари сумата от 2700 лв., която не му се следва, за да извърши и загдето извършил хирургически операции на пациентите гр.л. С.Х.Х. и гр.л. Р.К.М. - и двамата пациенти от Отделение „Лицево- челюстна и неврохирургия" при МБАЛ - В. към .... - С., поради което и на основание чл. 301, ал. 1, вр.чл. 26, ал.1 и чл.54 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила, както и глоба в размер на 1000 лв..

На основание чл.301, ал.4 от НК подсъдимият е лишен от право да упражнява държавна и обществена дейност в областта на здравеопазването и да упражнява лекарска професия за срок от шест месеца.

На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия Д. е наложено да изтърпи най-тежкото от така определените му наказания, а именно лишаване от свобода за срок от една година, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 1000 лв.

На основание чл. 301, ал.4 от НК подсъдимият е лишен от право да упражнява държавна и обществена дейност в областта на здравеопазването и да упражнява лекарска професия за срок от шест месеца.

Подсъдимият д-р Р.Т.Ф. - бивш лекар в Отделение „Лицево-челюстна и неврохирургия" в МБАЛ - В. към .... - С., е признат за виновен в това , че през периода от 10.06.2008г. до 30.03.210 г. в гр. В., в МБАЛ-В. към .... - С. - действащ, като длъжностно лице - тогава лекар в Отделение „Лицево-челюстна и неврохирургия" в МБАЛ - В. към .... - С., след предварителен сговор с д-р Д.И.Д. - действащ, като длъжностно лице - тогава Началник на Отделение „Лицево-челюстна и неврохирургия" в МБАЛ - В. към .... - С., при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си и за д-р Д.И.Д. имотна облага, възбудил и поддържал у пациенти и близки на пациенти: гр.л. А.С.М. - дъщеря на пациента гр.л. С.Г.П.; гр.л.С.П.Н. - съпруга на пациента гр.л. Н.Д.Н.; гр.л. П.Г.Р. и гр.л. Р.Х.Р. - близки на пациента гр.л. Г.Н. П.а; гр.л. Г.С.Н. - съпруг на пациента гр.л. К. П.а И.; гр.л. Т.С.К. - съпруг на пациента гр.л Т.В. К.а и гр.л. С.Т. К. - син на пациента; гр.л.Ж.С.М. - баща на пациента гр.л. С.Ж. М.а заблуждението, че трябва да заплатят за доставени и вложени медицински импланти при лечението на пациентите лично на двамата лекари, вместо в касата на болницата, сумата от четиринадесет хиляди, двеста и петдесет /14 250/ лв. без ДДС, като стойност на вложени при лечението медицински импланти и с това им причинили имотна вреда в размер на общо шест хиляди деветстотин осемдесет и пет /6985/ лв. без ДДС, представляващи разликата между цената на медицинските импланти съгласно ценовата листа на фирма „Медицинска техника инженеринг" ЕООД - гр.С. и платената сума, поради което и на основание. чл.210, ал.1, т.З, пр.1, вр. т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила като на основание чл. 304 от НПК е оправдан за разликата до 8760 лева.

Съдът се е разпоредил с веществените и писмените доказателства по делото и е осъдил подсъдимите да заплатят направените разноски.

В подадения протест се изтъкват доводи, че неправилно първоинстанционният съд е определил наказанията на подсъдимите, занижавайки техния размер. Заостряйки вниманието на високата обществена опасност на извършителите и за двете престъпления, прокурорът е поискал присъдата да бъде изменена и наказанията на двамата подсъдими бъдат увеличени, като за престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 3 от НК наложените наказания да бъдат лишаване от свобода над средния размер, а за престъплението по чл. 301, ал. 1 от НК наказанието на подс. Д. да бъде лишаване от свобода около средния размер и глоба около средния размер. Иска се също така наложеното наказание лишаване от свобода подсъдимите да изтърпят ефективно.

Подадената въззивна жалба от защитника на подсъдимия Ф. е бланкетна и лаконична, като в нея най-общо е посочено, че присъдата е постановена при допуснати съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, а наложените наказания са явно несправедливи. Иска се подсъдимия Ф. да бъде оправдан, като алтернативно се прави друго искане - за отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав поради наличие на неотстраними съществени процесуални нарушения.

В жалбата на подсъдимия Д. се излагат доводи за необоснованост и незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, като се иска същият да бъде отменен в частта, в която Д. е признат за виновен и същият да бъде оправдан.

В съдебно заседание протестът се поддържа частично само в частта, в която се иска увеличаване размера на наложените на подсъдимите наказания, като не се поддържа в частта, в която се иска отмяна на условното им осъждане. Заостря се вниманието на обстоятелствата, че се касае за корупционни престъпления, извършени при условията на продължаваност, с висока степен на обществена опасност, уронващи престижа на лекарската професия, поради което се иска увеличаване на размера на наложените наказания. Отделяйки внимание на добрите характеристични данни на подсъдимите, липсата на осъждане и на дисциплинарни наказания, доказаното им положение на специалисти в областта на невро и лицево-челюстната хирургия и техния авторитет сред колегите, прокурорът счита, че не следва така определените наказания да бъдат изтърпявани ефективно от подсъдимите.

Защитата на Д. прави възражението, че срещу дадените пари пациентите са получавали най-качествените за времето си импланти. Същите са били заплащани от тях, тъй като НЗОК не ги поемала и не били налични в болничната аптека. Това изключвало желание от страна на подсъдимите да се облагодетелстват за сметка на пациентите. Заостря се вниманието върху обстоятелството, че в приложенията към сключените договори за снабдяване на скъпоструващи консумативи, които не се заплащали от НЗОК, липсвали процесните импланти, поради което подсъдимите, и да искали да ги доставят по указания начин и ред, не е имало начин да го сторят. От телефонните разговори между самите подсъдими било видно, че те са търсили компромисен вариант между цена и качество на въпросните изделия, тъй като ставало въпрос за хора с ограничени финансови възможности. Нямало възможност хирурзите и да селектират пациенти, след като имало сключен договор между болницата и НЗОК за медицинско обслужване по клинична пътека № 201. От друга страна нелогично и несериозно било съдът да приема за изчисление на личната имотна облага предложената цена на един единствен модел клипс от една единствена фирма-доставчик, а именно 610 лева без ДДС. Не можело категорично да се твърди точно колко клипсове са използвани в процесните случаи, тъй като било възможно да се използва и повече от един клипс за спиране на кървене по време на операция, но обикновено се оставяло един в тялото на пациента. Дори и призовани в качеството на пострадали, бившите пациенти на подсъдимите нямали претенции към тях и не се чувствали измамени, а били благодарни за стореното. Защитата на Д. оспорва още и длъжностното му качество и твърди, че той не е действал в качеството си на началник на отделение и не е изпълнявал функциите на такъв, а само изпълнявал лекарските си функции като хирург, като лекар, който следвал правилата за добрата медицинска практика на лекарите в Република България, приета от Българския лекарски съюз през 2005 г., според които правила добрият лекар поставя на първо място грижата за пациентите, като следи за спазване на правата им, записани в Европейската харта.

Подсъдимият Д. прави възражение, че не е излъгал никого и е действал само и единствено в интерес на пациентите.

Защитата на подсъдимия Ф. счита, че съдът следва да обърне внимание на обстоятелството, че пациентите не са се чувствали измамени. Прави се възражение, че заповедите били незаконни, тъй като до този момент нямало нормативна база, за да може началникът на болницата по свое усмотрение да въвежда ред за заплащане на изделия, които не се поемали от НЗОК. Нормативните актове, регламентиращи дейността на лекарите за използването на клипси и импланти, били единствено Законът за медицинските изделия и Законът за здравето и в тях се посочвал реда за доставяне и закупуване на тези материали. Към инкриминирания момент обаче те не регламентирали такъв ред. Впоследствие, след извършване на деянията, Законът за медицинските изделия бил изменен, като изрично били посочени редът и условията за снабдяването с тези помощни материали. Защитата изразява и недоумение, защо след като в продължение на 7 години подсъдимият Ф. е работил по този начин, на ръководството на болницата не направило впечатление, че при операциите не се изписва нито едно от въпросните скъпи изделия. Твърди се, че подсъдимите са могли да закупуват медицинските изделия от различни места и на различни цени. Прави се възражението, че съдът не е отчел и не е взел предвид средната пазарна цена към онзи момент в страната, а е взел предвид онази, на която определена фирма е предлагала на болницата въпросните импланти. Съгласно писмения отговор на самата фирма-доставчик “Медицинска техника инженеринг” ООД – С., приложен към делото, следвало да се има предвид, че цената на медицинските изделия зависела от много фактори на пазара - от обема на поръчката, количеството, търговската отстъпка, значимостта на клиента, срока на доставката, поради което посочените цени за изделията били ориентировъчни. Обръща се внимание, че понякога обявената цена, включвала не само цената на клипса, но и цената на вложените материали към него. Прави се възражението, че при една операция биха могли да бъдат използвани повече от един клипс, като в организма на пациента да бъде оставен само един такъв, тъй като останалите са се използвали като помощни и допълнителни такива. Досежно операцията на М., защитата счита, че няма безспорни доказателства какви импланти и консумативи са били вложени. Гласните и писмени доказателства в тази насока били противоречиви и неубедителни.

Подсъдимият Ф. иска да бъде оправдан и възразява, че плащането от страна на пациентите не е регламентирано законово и лекарите не могат да носят отговорност за финансовото състояние на здравната каса. 

Военно-апелативният съд, като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази становищата на страните, намира за установено следното:

Първоинстнанционният съд е приел следната фактическа обстановка:

          През периода от 10.06.2008г. до 30.03.2010 г. МБАЛ- В. при ....-С. имала сключен договор с Национална здравно-осигурителна каса за лечение на пациенти по клинична пътека - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции. Съгласно условията на клиничната пътека, скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение с аневризмални клипси, мозъчна ликвородренираща клапна система, двусегментни спинални импланти, полисегментни импланти НЗОК не заплащала. В резултат на това пациентите трябвало сами да заплащат на касата на здравното заведение необходимите при лечението им аневризмални клипси и други импланти.

За целта във Военно-медицинска академия-С. и във военните болници по места към ...., била създадена организация за снабдяването с импланти и аневризмалните клипсове със заповед № 684/11.07.2003г. на Началника на .... С..

Въз основа на тази заповед, в МБАЛ-В. при ....- С. била издадена заповед №260 от месец юли 2006г. на Началника на МБАЛ-В., с оглед създаване на организация, относно реда и начина за снабдяване на клиниките и отделенията със скъпо струващи консумативи за пациенти, лекувани по клинични пътеки, за които НЗОК не заплащала.

Тези две заповеди били обявявани и четени на общо събрание на началниците на отделения и на лекарите от съответните отделения, като началниците на отделения имали задължението да уведомят личния състав от отделенията за задълженията по заповедите, които ги касаели. И двамата подсъдими били запознати със заповедите и се подписали за това.

При постъпване на такъв пациент, дежурния лекар бил длъжен да му разясни вида, количеството и цената на необходимия за лечението му консуматив. Пациентът трябвало да заплати на касата на МБАЛ - В., срещу попълнено искане от лекуващия лекар приложение № 2 с информация за вида и количеството на консумативите, необходими за извършването на лечебната процедура. За заплатената сума трябвало да бъде издадена фактура в четири екземпляра, един от които да бъде прикрепен към ЛИБ и един, да се даде на пациента с прикрепен фискален бон. Едва след това лекуващият лекар трябвало да изпише необходимият консуматив за получаване от аптеката на МБАЛ - В., срещу представеното копие от платежния документ.

Във ....-С. били сключени договори с търговски фирми, доставящи различни медицински импланти и консумативи. Екземпляри от тези договори били изпращани в болниците по места за сведение. В МБАЛ-В. съществувала болнична аптека, в която бил получаван екземпляр от договора за доставка. Извадки от договора били изпращани в различните отделения на болницата. Началника на МБАЛ-В., имал задължението чрез зам. началника на болницата да изготвят заявки до болничната аптека, за доставка на скъпоструващи консумативи и импланти, които се заплащали от пациентите. Била създадена и организация, чрез местен представител на съответната търговска фирма, спечелила обществената поръчка, при спешни случаи необходимите импланти и консумативи да бъдат доставяни за един ден от централния склад на фирмата в гр. С. до гр. В.. След такава доставка, пациентите трябвало да бъдат насочвани да заплатят на касата на МБАЛ-В. доставеният консуматив или имплант, по цена с ДДС, която била договорена за доставка между ....-С. и съответната фирма-доставчик.

През периода от 10.06.2008 г. до 30.03.210 г. д-р Д.Д. и д-р Р.Т.Ф. били назначени на длъжността „лекари-ординатори" в Отделение „Лицево-челюстна и неврохирургия" при МБАЛ-В.. С допълнително споразумение № 3104/28.09.2009г., д-р Д. е бил преназначен на длъжност „лекар, началник на отделение" в ББАЛ - В. - Стационарен блок - Катедра по хирургия - Център по спешна тра.... -отделение по „Личево-челюстна и неврохирургия”. Видно от длъжностната характеристика „началник отделение неврохирургия и лицево-челюстна хирургия" - .... - МБАЛ - В. , следи за окомплектоваността и снабдеността на отделението с медицинска апаратура, лекарствени средства и консумативи и представя заявки пред ръководството на лечебното заведение, съобразявайки се с най-изгодните оферти по цени и качество; изработва, представя за утвърждаване от началника на МБАЛ и следи за изпълнение на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред и правилата за работа в отделението; отговаря за спазването на заповедите на началника на .... и на началника на МБАЛ; отговаря за редовното снабдяване на отделението с необходимата апаратура, медикаменти, консумативи и помощни средства.

През периода от 10.06.2008г. до 30.03.2010 г. д-р Д. не направил нито една заявка за доставка на импланти или консумативи през болничната аптека на МБАЛ-В.. Вместо това, без знанието и разрешението на ръководството на МБАЛ-В., д-р Д. и д-р Ф. създали организация за доставка и използване на импланти в нарушение на заповед № 260 от месец юли 2006г. на Началника на МБАЛ-В. и заповед № 684/11.07.2003г., на Началника на ...., с които изрично били запознати.

Д-р Ф. бил назначен на трудов договор за допълнителен труд, съгласно който имал задължението да отработва два дни месечно, общо 10 часа. През останалото време д-р Ф. работел в други болници в страната. Д-р Д. приемал болните в МБАЛ-В., и когато установявал, че на пациента трябва да бъде вложен скъпоструващ медицински имплант, обяснявал на пациента или на близък, който го придружавал, че при операцията трябва да бъдат вложени един или няколко импланти, като имало евтини, имало и скъпи в зависимост от материала на изработка. Д-р Д. обявявал цени и обяснявал, че имплантите трябва да бъдат заплатени на него лично или на д-р Ф., който щял да ги донесе от С.. Д-р Д. не представял на пациентите каталог на фирмите-доставчици с посочване на точните цени на имплантите, които предлагал.

Когато пациентите избирали конкретен имплант, обикновено посоченият от д-р Д., той макар, че бил началник на отделението, не изпълнявал задължението си да заявява необходимите импланти в болничната аптека на МБАЛ-В. за доставка. Вместо това, д-р Д. се обаждал на д-р Ф. и му казвал какви импланти да донесе и колко броя. Д-р Ф. работел с различни търговски фирми, доставчици на консумативи и импланти, които му давали такива изделия, без да ги заплаща при получаването им, само срещу разписка.

След извършване на съответната операция на пациент, д-р Д. и д-р Ф. уведомявали пациента или негов близък, който го придружавал, колко импланта са вложили, и колко пари трябва да им бъдат дадени, без да посочат каква е продажната цена на импланта и от коя фирма са го доставили. Сумата която искали, съвпадала с тази която първоначално обявявали като вероятна. Когато даващият парите искал документ, д-р Ф. или д-р Д. обяснявали, че цената, която са поискали, е без ДДС, и че при издаване на фактура, върху платената цена трябва да се доплати допълнително ДДС. Тъй като сумата за доплащане била в размер на няколкостотин лева, всички отказвали да им бъде издадена фактура, а дори и когато искали, не получавали такава.

І. През периода от 10.06.2008г. до 30.03.2010 г. в гр. В., в МБАП-В. към .... - С., д-р Д.И.Д. - действащ като длъжностно лице - тогава началник на „Отделение по лицево-челюстна и неврохирургия" в МБАЛ - В. към .... - С. и д-р Р.Т.Ф. - действащ като длъжностно лице - тогава лекар в „Отделение по лицево-челюстна и неврохирургия" в МБАЛ - В. към .... - С., приели и лекували множество пациенти, сред които и :

1. На 03.06.2008 г., гр.лице С.Г.П. от гр. Ш., получил силно главоболие и бил насочен от личния лекар към спешното отделение на болницата в гр. Ш. Там му извършили различни прегледи и докторите констатирали масивен мозъчен кръвоизлив. След извършен ядрено-магнитен резонанс /ЯМР/, било констатирано, че П. е получил аневризма на предната съединителна артерия, като веднага с линейка същия бил транспортиран до МБАЛ - В. към .... - С.. Там бил приет през спешния кабинет в Отделение „Лицево-челюстна и неврохирургия"/ОЛЧНХ/, като лекуващ лекар му бил д-р Д.Д.. Той подробно обяснил на дъщерята на П. - свид. А.М., че трябва да се извърши мозъчна операция, при която аневризмата ще се клипсира. Обяснил също така, че клиничната пътека за това заболяване покрива стойността на лечението, но не и стойността на клипсите. Казал, че има два вида клипси, метални и титаниеви, като при вторите е възможно да се извършват високо технологични изследвания впоследствие. Преди операцията д-р Д. заявил, че ще поставят един такъв титаниев клипс, като цената която М. следвало да заплати за него на лекарите, била между 750 и 900 лева.

Същият разговор свид.А.М. провела и с д-р Р.Т.Ф., който потвърдил обясненото от д-р Д.. М. го попитала дали има възможност сами да си набавят клипсата, но д-р Ф. не се съгласил, тъй като можело да се разбере какви клипси са необходими едва когато черепът на болния бъде отворен.

На 10.06.2008г. операцията била извършена, като след приключването й д-р Р.Т.Ф. обяснил на свид. А.М., че при извършването й той се е подсигурил и е поставил не една, а две клипси и че му дължи за тях общо 1500 лв. Свид.А.М. предала на д-р Р.Т.Ф. исканата сума от 1500 лв. в стаята на медицинския персонал. М. не поискала да й бъде издаден документ за предадената сума, а и д-р Д. и д-р Ф. не й предложили това.

При проведеното на досъдебното производство разследване е било установено, че една от най-големите фирми, вносители и дистрибутори на медицинска техника и консумативи - „Медицинска техника инженеринг" ЕООД - С., през същия период е продавала титаниеви неврохирургични клипси на максимална цена 610 лв.

2. Гражданското лице Н.Д.Н. от гр. Ш. бил приет за лечение в неврологичното отделение на МБАЛ - Ш.. Бил изпратен в гр. В., за да му бъде направено изследване чрез ядрено-магнитен резонанс. Резултатите от изследването били видени от д-р Д.Д. в МБАЛ - В., който му заявил, че трябва да се направи операция, тъй като пак е получил аневризма, която трябва да се клипсира. Н. постъпил в болницата на 09.06.2008г. Било му обяснено от д-р Д., че трябва да заплати клипсите, които ще бъдат използвани при операцията. На 17.06.2008 г. - деня на операцията, около 11.30 ч. от болницата се обадили в дома на Н. и казали, че съпругата му - С.Н. трябва да отиде спешно, за да подпише някакви документи. След като пристигнала, Н. се срещнала с д-р Д. и д-р Ф., които й заявили, че консумативите, които ще се използват при операцията следва да се заплатят. Тя отговорила, че носи в себе си сумата от 1000 лв. и че ще й е необходима фактура. Лекарите обяснили, че тази сума е достатъчна само за железни клипси с лошо качество и ако Н. иска, може да слезе на регистратурата на болницата и да заплати 900 лв. Обяснили също така, че ако иска да се сложат качествени клипси при операцията, тя ще трябва да заплати сумата от 2000 лв. за два броя клипси и че това трябва да стане до 14.00 ч. на същия ден. С.Н. осигурила исканата сума, върнала се в болницата, открила д-р Ф. и му предала парите в плик. В този плик тя била поставила и отделен лист, върху който била написала предварително адреса, на който да им изпратят фактурата. Такава, въпреки напомнянията по телефона, по-късно не била изпратена.

При проведеното на досъдебното производство разследване е било установено, че фирма „Медицинска техника инженеринг" ЕООД - С. през същия период е продавала титаниеви неврохирургични клипси на максимална цена 610 лв. без ДДС.

3. В началото на месец март 2009 г. гр.лице Г.Н. П.а от гр. В. получила силно главоболие. След като била отведена от екип на „Спешна помощ" в ДКЦ Владиславово, се установило, че същата е получила инсулт. Била изпратена в МБАЛ „Св.Анна", където не я приели и от там била пренасочена към УМБАЛ „Св. Марина". От направените изследвания се установило, че гр.л. П.а е получила аневризма в мозъка. Лекарите от тази болница обяснили на дъщеря й - свид. П.Р., че пациентката трябва да се оперира в МБАЛ - В. към .... - С.. Преди П.а да бъде преместена, бил извършен консулт с д-р Д.Д., който бил дошъл специално за това. Същият заявил на Р., че при операцията аневризмата ще се клипсира с три броя клипси - един голям и два малки, които те трябва да се заплатят и че цената е 1950 лв. общо за трите.След това болната била преместена в МБАЛ- В. към .... - С., където на 10.03.2009 г. била оперирана от д-р Д. и д-р Ф.. В същия ден съпругът на П.Р. - свид. Р.Р., осигурил сумата от 2000 лв., отишъл в болницата и двамата заедно влезли в кабинета на д-р Д., като в кабинета присъствали д-р Д. и д-р Ф.. Ралев предал сумата от 2 000 лв. на д-р Ф.. П.Р. попитала двамата лекари дали ще им бъде издаден някакъв финансов документ за предадената сума, но й било отговорено, че за да им бъде издаден документ, те трябва да заплатят и ДДС върху предадената сума. Роднините на болната не искали да плащат допълнително пари и се отказали да искат фактура. Разликата между цената на три броя импланти съгласно ценовата листа на фирма „Медицинска техника инженеринг" ЕООД - гр.С. и платената сума, била в размер на 120 лева.

4. В началото на месец август гр.лице К. П. И. от с. К.д., обл. Ш., докато била на преглед при личния си лекар в гр. Нови пазар, получила мозъчен кръвоизлив. Екип на „Бърза помощ" - Ш., транспортирал И. до МБАЛ - В., където същата била приета в ОЛЧНХ. Там лекуващият й лекар д-р Д.Д. обяснил на съпругът на болната - гр.л. Г.И. , че операцията и престоя в болницата на съпругата му са безплатни, но клипсите, които ще се използват при операцията трябва да се заплатят. Лекарят обяснил също, че предварително не може да се знае колко броя клипси ще са нужди при операцията, като при самото й извършване ще се уточни техния брой и съответно тяхната стойност. Доктор Д. съобщил на И., че сумата за клипсите трябва да предаде на ръка на д-р Ф., който идвал от гр. С. само за операциите. Операцията била извършена на 12.08.2009 г. След приключването й д-р Д.Д. извикал Г.И. в кабинета си и му съобщил подробности за извършената операция на съпругата му. В кабинета влязъл и д-р Ф., който му съобщил, че при операцията са сложили две клипси и че двата струват общо 1800 лв. Тъй като И. не разполагал в този момент с исканата сума, на следващия ден - 13.08.2009г. изтеглил пари от банковата си сметка, върнал се в болницата и предал сумата от 1800 лв. на д-р Д. в неговия кабинет, като уговорката била той от своя страна да ги предаде на д-р Ф.. Документ за предадената сума не му бил издаден.

Видно от заключението на назначената съдебно­медицинска експертиза по случая с гр.лице К. И., същата е боледувала от аневризма на предна съединителна артерия, проведено е оперативно лечение при което е поставен клипс. От предоставените рентгенови снимки, експертите заключават, че са налице два клипса - един голям и един малък, като вторият е от типа „сребърни клипси", а не титаниеви, които се заплащат от пациентите

Разликата между цената на един брой титаниев клипс; съгласно ценовата листа на фирма „Медицинска техника инженеринг" ЕООД - гр. С. и платената сума е в размер на 1190 лева.

5. На 21.11.2009 г. гр.лице Т.В. К.а от гр. В., получила силни болки в главата. Екип на „Бърза помощ" откарал К.а в МБАЛ „Св.Анна"- В.. От там тя била преместена в УМБАЛ „Св.Марина"- В., а от там на 24.11.2009 г. в МБАЛ - В. към .... - С.. Лекуващ лекар в последната болница бил д-р Д.Д.. Съпругът на Т. К.а - Т.К. разговарял с него и с д-р Ф., като те му обяснили, че съпругата му е получила аневризма и трябва да се извърши операция, при която ще се поставят два броя клипси, които той трябва да заплати. Обяснили също, че двете клипси струват общо 2000 лв. Операцията била извършена на 24.11.2009 г., като след нея Т.К. предал сумата от 2000 лв. на двамата лекари.

Видно от заключението на назначената и приета от съда съдебно-медицинска експертиза по случая с гр.лице Т. К.а е получила аневризма на дясна вътрешна сънна артерия, като подобни аномалии се лекуват оперативно и основата на аневризмата се защипва с една клипса, което оперативно лечение е проведено в конкретния случай. Експертите заключават, че в конкретния случай е използвана само една клипса.

При разследването е било установено, че фирма „Медицинска техника инженеринг" ЕООД - С. през същия период е продавала титаниеви неврохирургични клипси на максимална цена 610 лв.

6. През 2008 г., след оплакване от болки в кръста гр.л.С.Ж. М.а от гр. В., била лекувана в УМБАЛСМ „Пирогов" ЕАД – С. и УМБАЛ „Св.Марина" - В., където й били направени три операции на тумор в гръбначния стълб. При тези операции на пациентката били поставени импланти - титаниева стабилизация на гръбначния стълб, за които бащата на М. - свид.Ж.М., заплатил тогава на фирма-доставчик на такива импланти сумата от 5000 лв. В началото на месец март 2010 г. бил направен ядрено- магнитен резонанс на М.а, при който се установило наличие на тумор. След консултации с различни лекари, баща й - Ж.М. стигнал до извода, че този път трябва да я оперира д-р Р.Т.Ф.. Потърсил контакт с него и д-р Ф., след като видял резултатите от направените изследвания му съобщил, че болната трябва да се оперира в МБАЛ - В., обяснил му, че при операцията ще бъде изваден прешлен от гръбначния стълб, в който се намирал туморът и че по време на операцията ще се прецени какви консумативи ще се поставят, които вероятно ще възлизат на около 5000 лв. След разговори с д-р Р.Т.Ф. и д-р Д.Д., Ж.М. завел дъщеря си на 29.03.2010 г. в ОЛЧНХ на МБАЛ - В., където била приета през Спешен кабинет на МБАЛ-В.. На 30.03.2010 г. болното дете било оперирано от д-р Д. и д-р Ф.. След приключване на операцията, д-р Ф. разяснил на М., че са отстранили тумора и са изчистили прешлена на дъщеря му. Предварително д-р Ф. бил обяснил на М., че консумативите необходими за операцията ще струват около 5000 лв. След като операцията приключила, докато чакал дъщеря му да излезе от упойката, М. осигурил сумата от 5000 лв. и потърсил по телефона д-р Ф.. Вместо д-р Ф. се обадил д-р Д., като обяснил на М., че д-р Ф. още бил в операционната и му казал да изчака. След 10-20 минути д-р Д. излязъл и М. му обяснил, че идва, за да плати консумативите. Двамата се качили на петия етаж, д-р Д. отключил вратата на кабинет с табела на вратата „Отделение ЛЧХ началник", влезли в кабинета, д-р Д. отворил едно чекмедже на намиращото се там бюро и Ж.М. поставил в чекмеджето сумата от 5000 лв. Д-р Д. казал само „Добре", затворил чекмеджето и двамата излезли от кабинета.

Видно от събраните доказателства - разпити на присъстващите по време на операцията на С. М. медицински сестри и на д-р М. – специализант - неврохирург, при извършването й не са влагани нови медицински импланти, а извадените от тялото на пациентката такива импланти са били вложени обратно.

При извършването на операцията са били поставени нови 4 инера на обща стойност 1066 лева и костно вещество на обща стойност 710 лева, от които 574 лева за костен цимент и 135 лева смесител. Общата стойност на реално вложените допълнително консумативи при тази операция била 1775лева.

Видно от разпита на свид. д-р Ж.Р. М. - специализант-неврохирург, тези импланти (гръбначна стабилизация) били проектирани да се поставят и да не се махат до края на живота на пациента, поради което и не е било необходимо да бъдат сменяни.

На същата дата - 30.03.2010г. в отделение „Лицево- челюстна хирургия" са били извършени следствените действия претърсване и изземване, при което в кабинет на петия етаж с табела на вратата „Отделение ЛЧХ началник", в чекмедже на бюро са били намерени и иззети 5000 лв.

От чекмеджето са били иззети дактилоскопни отпечатъци.

Видно от назначената и приета от съда дактилоскопна експертиза, намерените отпечатъци по чекмеджето принадлежали на д-р Д.Д..

II. 1. През месец септември 2009 г. гр.лице С.Х.Х. от с. И. Ш., обл.Р., паднала и сериозно наранила гръбначния си стълб. След прегледи в различни болници, същата била насочена към МБАЛ - В., конкретно към д-р Д.Д.. Той прегледал болната, като след извършени изследвания заявил, че трябва да й се направи операция, тъй като трябвало да се освободи увреден при падането нерв в гръбначния стълб в областта на кръста. Доктор Д. обяснил на бащата на Х. – А. А., че от гр. С. специално идва професор който извършва такъв вид операции и че при следващото му идване професорът ще оперира дъщеря му. Лекарят заявил също, че при извършването на такива операция в гр. С. професорът вземал между 2500-3000 лв., но във В. вземал много по-малко - около 1500 лв.

Обяснил, че роднините на болната трябва да осигурят тази сума за операцията. Бащата и съпругът на пациентката се прибрали в домовете си. След три дни д-р Д. се обадил на А. и му съобщил, че дъщеря му е оперирана сполучливо. Казал му, че тя се нуждае от придружител и че трябва той лично да отиде, знаел за какво. А. изпратил съпругът на Х. – В. А. да се грижи за нея в болницата, но на другия ден д-р Д. отново го потърсил и му казал, че той трябва да отиде там, тъй като В не може да се справи като придружител. А. помолил своята приятелка свид.Т. Х. да го придружи, и се уговорил с жена от съседно село, която срещу заплащане да се грижи за дъщеря му в болницата. А. и свид.Х отишли в МБАЛ - В., намерили д-р Д., като последният попитал А. дали носи парите. Свид. Т.Х. поискала от д-р Д. лично да се срещнат с въпросния професор и да му предадат на него парите за операцията, но лекарят възразил с думите, че професорът взима по принцип около 3000 лв., но като за тях - живущи в провинцията, може и по-малко. Два дена по-късно д-р Д. отново се обадил на свид.А., обяснил му, че ще изписва дъщеря му и отново напомнил, че има задължение към него. Съпругът и бащата на Х. осигурили всеки от по 500 лв., намерили д-р Д. в кабинета му и А. му предал сумата от 1000 лв.

Видно от заключението на назначената и приета съдебно-медицинската експертиза по случая със С.Х., при проведените оперативни интервенции не били използвани импланти или други скъпоструващи консумативи.

2. Гражданското лице Р.К.М. от гр. Р. имал оплаквания от болки в кръста от много години. Чрез изследвания било установено, че същият има дискова херния. От свои познати той разбрал, че д-р Д.Д. от МБАЛ - В., от Отделение „Лицево-челюстна хирургия" извършва операции на дискова херния, свързал се с него и дошъл в болницата. Бил приет в отделението на 23.03.2009г. Операцията била извършена на следващия ден 24.03.2009 г. М. знаел, че такъв вид операция се заплаща от Здравната каса, но също така знаел, че се плаща отделно на лекарите, като сумата е между 1500 и 2000 лв.

До деня на операцията не бил провеждан разговор между д-р Д. и пациента М. за някакво заплащане лично на д-р Д.. Два дни по-късно д-р Д. отишъл при М. в болничната стая и го попитал дали е готов с парите, като му заявил, че му трябват спешно. М. се обадил на съпругата си свидетеля А. Н. М.а и тя донесла сумата от 1700 лв., която сума М. предал на лекуващия го лекар д-р Д.. М. сам определил размера на сумата, а д-р Д., след като я приел, не коментирал, дали е малко или много.

В хода на разследването не са били събрани доказателства исканата от д-р Д. и платена сума в размер на 1700 лв. да е била предназначена за закупуване на скъпоструващи импланти или консумативи или да е била внесена в касата на болницата.

Въз основа на така приетите за установени фактически обстоятелства първоинстанционният съд е приел, че:

1. подсъдимият Д. е извършил престъпление по чл.  210, ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и чл. 301, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, а

2. подсъдимият Ф. - престъпление по чл.  210, ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК.

Въззивната инстанция намира, че първоинстанционният съд в пределите на своята компетентност е взел всички мерки, за да осигури разкриване на обективната истина, като е  спазил изискванията и реда за събиране и проверка на доказателствата, предвидени в НПК. Били са събрани всички възможни доказателства по делото, въз основа на които съдът е приел за установена гореизложената фактическа обстановка. Същата обаче се оспорва от подсъдимите и техните защитници, които твърдят, че те не са въвеждали в заблуждение пациентите с цел да набавят за себе си имотна облага, нито пък са им причинявали вреда.

Подсъдимият Д. твърди, че не е излъгал никого и действал единствено и само в интерес на пациентите. Защитата му счита, че срещу дадените пари така наречените “пострадали” са получили съдействие от лекарите за снабдяване с най-качествените за времето си импланти и материали, които са били съответно поставени на пациентите при извършване на животоспасяващите операции. Пациентите ги заплащали, защото те не се поемали от НЗОК и не били налични в болничната аптека, а не защото подсъдимите желаели да се облагодетелстват за сметка на пациентите. Самият факт на явяване в съдебната зала на тези пострадали изключвал и причиняването им на вреда, тъй като тези хора били живи и здрави благодарение на поставените в телата им и препоръчани от подсъдимите импланти. Оспорва се още, че в приложенията към сключените договори за снабдяване със скъпоструващи консумативи липсвали процесните импланти, от което защитата прави извода, че и да са искали подсъдимите да доставят медикаментите по указания начин и ред, не е имало как да го сторят. Те се опитвали да намерят компромисен вариант между цена и качество за закупуване на такива медицински материали за пациенти, които били с доста ограничени финансови възможности. Не можело категорично да се твърди колко точно клипсове са използвани в процесните случаи, тъй като било възможно да се използва и повече от един клипс за спиране на кървене по време на операция, но обикновено се оставяло един в тялото на пациента. Защитата на Д. оспорва още и длъжностното му качество и твърди, че той не е действал в качеството си на началник на отделение и не е изпълнявал функциите на такъв, а само изпълнявал лекарските си функции като хирург, като лекар, който следвал правилата за добрата медицинска практика на лекарите в Република България.

Защитата на подсъдимия Ф. също възразява, че не може да се говори за никакви измамливи действия по смисъла на наказателния закон, защото не всяко премълчаване, не всяка лъжа би могла да бъде измамливо действие в наказателно-правния смисъл. На първо място самите пациенти не се чувствали измамени. Защитата възразява, че никога не е ставало въпрос между лекарите и самите пациенти за други цени, на които трябва да бъдат закупени въпросните клипси и консумативи. Твърди се, че подсъдимите ги закупували от различни места, като било възможно да бъдат закупени от дрогерии, от аптеки, от болнични заведения, от търговци, които са получили разрешение от министъра на здравеопазването, или с една дума казано – отвсякъде, където цените били различни. Цената на медицинските изделия зависела от много фактори на пазара - от обема на поръчката, количеството, търговската отстъпка, значимостта на клиента, срока на доставката, поради което посочени цени за изделията били ориентировъчни. Това било видно именно от писмен отговор на фирмата-доставчик “Медицинска техника инженеринг” ООД – С..  Нямало измама и заради това, че във всички болници имало указателни табели, определящи реда и начина на заплащане на тези консумативи, така че пациентите нямало как да бъдат измамени. Не можело предварително да се каже какъв клипс трябвало да се постави, защото трябвало това да стане ясно по време на самата операция и не можело предварително да се направи заявката, защото не се знаело какво ще стане по време на операцията. Оспорват се и обстоятелствата досежно операцията на С. М.а, като защитата счита, че доказателствата не били категорични и непротиворечиви.

Като съобрази събраните по делото доказателства и като взе предвид възраженията на подсъдимите и техните защитници, настоящият състав стигна до извода, че установените факти и обстоятелства, така както са приети за доказани от решаващият орган, не се подкрепят изцяло от доказателствената съвкупност, и особено от данните, съдържащи се в гласните доказателствени средства, събрани и проверени в съдебно заседание от първостепенния съд. В резултат на неиздържан анализ и неправилна преценка на събраните доказателства, повечето от които не са били оценени съобразно действителното им съдържание, първостепенният съд е стигнал до погрешни фактически, а оттам и до неправилни правни изводи.

След собствен анализ и преценка на събраните по време на досъдебното производство и проверени по време на съдебното производство от първоинстанционния съд доказателства по делото и в рамките на правомощията си по чл. 316 НПК въззивната инстанция прие някои нови фактически положения досежно механизма на деянията, а именно:

През периода от 10.06.2008г. до 30.03.2010 г. подсъдимите д-р Д.Д. и д-р Р.Т.Ф. били назначени по трудов договор на длъжността „лекари-ординатори" в Отделение „Лицево-челюстна и неврохирургия" при МБАЛ-В.. С допълнително споразумение № 3104/28.09.2009г. д-р Д. бил преназначен на длъжност „лекар, началник на отделение" в МБАЛ-В., отделение по „Лицево-челюстна и неврохирургия”, а д-р Ф. бил назначен на трудов договор за допълнителен труд, съгласно който имал задължението да отработва два дни месечно, или общо 10 часа месечно. През останалото време д-р Ф. работел в други болници в страната.

През инкриминирания период МБАЛ- В. при ....-С. имала сключен договор с Национална здравно-осигурителна каса/НЗОК/ за лечение на пациенти по клинична пътека - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции. Съгласно условията на клиничната пътека, скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение с аневризмални клипси, мозъчна ликвородренираща клапна система, двусегментни спинални импланти, полисегментни импланти НЗОК не заплащала. В резултат на това, пациентите трябвало сами да заплащат на касата в здравното заведение необходимите при лечението им аневризмални клипси и други импланти. За тази цел във Военно-медицинска академия-С., и във военните болници по места към ...., била създадена организация за снабдяването с импланти и аневризмалните клипсове по силата на заповед № 684/11.07.2003 г. на Началника на ....-С.. Въз основа на тази заповед в МБАЛ-В. при ....-С. била издадена друга заповед № 260 от месец юли 2006 г. на Началника на МБАЛ-В.. С тези две заповеди била създадена организация относно реда и начина за снабдяване на клиниките и самостоятелните клинични отделения със специфични и скъпоструващи консумативи, необходими за лечение на пациенти, постъпващи на стационарно лечение по клинични пътеки, които НЗОК не заплащала. Когато в съответната клиника постъпвал такъв пациент, дежурният лекар бил длъжен да му разясни вида, количеството и цената на необходимия за лечението му консуматив. От своя страна пациентът трябвало да заплати на касата на МБАЛ-В. цената на консумативите, като това се съпровождало с попълнено искане от лекуващия лекар - приложение №2 с информация за вида и количеството на консумативите, необходими за извършването на съответната лечебна процедура. За заплатената сума се издавала фактура в четири екземпляра. Единият от екземплярите се прикрепял към ЛИБ, а един се давал на пациента, като се прикрепял към него фискалния бон. След това лекуващият лекар изписвал необходимия консуматив за получаване от аптеката на МБАЛ-В. срещу представеното копие от платежния документ.

За целта ....-С. била сключила договори с търговски фирми, доставящи различни медицински импланти и консумативи. Екземпляри от тези договори
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg