Определение
24-10-2013

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 25

гр. София, 24. 10.  2013 година

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д  А

          Военно-апелативният съд на Република България в закрито заседание на седми октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                              ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ     

  полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

при секретар Нина Стоянова  

разгледа частно наказателно дело № 49 по описа за 2013 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на В. Б. Х. като майка и законна представителка на малолетната и дъщеря Й. Р. И. срещу определение № 9 от 19.08.2013 г. по ЧНД № 53/2013 г. на Сливенския военен съд.

          С обжалваното определение Сливенският военен съд е потвърдил постановление на прокурор от Сливенската окръжна военна прокуратура, с което е прекратено наказателното производство по ДП № 51-Сл-V-3/ 2012 г., образувано и водено срещу ст. лейтенант Р. М. И. от военно формирование-Я. за извършени престъпления по чл.149, ал.1 и чл.159, ал.4, вр.с ал. 2 НК.

          В жалбата на В. Х. се твърди, че определението на съда е необосновано и неправилно. Изводите, че ст. лейтенант И. не е извършил престъпление са направени при непълнота на доказателствата, без да са взети презвид всички обстоятелства по делото имащи значение за правилното му решаване. С оглед на това се иска отмяна на определението и назначаване на две експертизи-комплексна експертиза, която да даде заключение за състоянието на детето и комплексна съдебно психиатрична и психологическа  експертиза на ст. лейтенант И.

          След като се запозна с материалите по делото Военно-апелативният съд намира жалбата за неоснователна. От проведеното обективно, всестранно и пълно разследване на обстоятелствата по делото не са събрани никакви доказателства, уличаващи ст. лейтенант И. в извършване на престъпление. Делото е образувано и водено само и единствено върху основата на твърдяните предположения от бившата съпруга и тъща на ст. лейтенант И., че той е блудствал с малолетната си дъщеря. Това е станало  в дните, определени с бракоразводното решение на съда  за свиждане на бащата с четири годишното си дете. Детето многократно е водено на прегледи при различни доктори и нито един от тях не е установил обективна находка, че бащата е блудствал с него. Назначените по делото експертизи дават заключение, че  в поведението на детето не се забелязва то да е приживяло стрес или друг вид психичен травматизъм. Тъкмо обратното, в поведението на детето се наблюдавало привързаност към бащата. Тези обстоятелства показват, че малолетното дете е използвано за разрешаването на споровете между бившите съпрузи.

          По изложените съображения Военно-апелативният съд остави без уважение жалбата на В. Б. Х. и потвърди определението на съда, с което е потвърдено постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство.

Предвид горното и на основание чл. 243, ал.7 НПК Военно-апелативният съд

                  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 9 от 19. 08. 2013 г. по ЧНД № 53/ 2013 г. на Сливенския военен съд, с което е потвърдено постановление от 26.07.2013 г. на прокурор от Сливенската окръжна военна прокуратура, с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 51-Сл-V-3/ 2012 г. образувано срещу ст. лейтенант Р. М. И. от в.ф.–Я. за извършени престъпления по чл.149, ал.1 и чл.159, ал.4, вр.с ал.2 НК.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               ЧЛЕНОВЕ:

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg